Hospodinovi ctitelé

1. leden 2013 | 10.13 | rubrika: Z Bible

Tehdy spolu rozmlouvali ctitelé Hospodina a Hospodin naslouchal a slyšel je. Byla před ním sepsána pamětní kniha o těch, kdo ctili Hospodina a jeho jméno měli na mysli. Ti budou v den, který připravuji, mým zvláštním pokladem, praví Hospodin zástupů, a já k nim budu laskavý, jako je laskavý otec k synovi, který mu slouží. Tehdy znovu uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a ničemným; mezi tím, kdo slouží Bohu, a tím, kdo mu neslouží. (Malachiáš 3,16-18)

žádné komentáře | přidat komentář

Biblické verše k zapamatování si nazpaměť:

1. květen 2011 | 21.30 | rubrika: Z Bible
 • Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání.(Matouš 3,8)
 • On to uslyšel a řekl: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní.
žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 213x

Ježíš Kristus

9. srpen 2010 | 07.20 | rubrika: Z Bible

Ježíš Kristus (Koloským 1,14-21)

 • V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů:
 • On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření,
 • neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi – svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti – a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho.
 • On předchází všechno, všechno v něm spočívá,
 • on jest hlavou těla – totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých – takže je to on, jenž má prvenství ve všem.
 • Plnost sama se rozhodla v něm přebývat, aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích – protože smíření přinesla jeho oběť na kříži.
 • I vás, kteří jste dříve byli odcizeni a nepřátelští Bohu svým smýšlením i zlými skutky,
 • nyní s ním smířil, když ve svém pozemském těle podstoupil smrt, aby vás před Boží tvář přivedl svaté, neposkvrněné a bez úhony
 • Je to Kristus mezi vámi, v něm máte naději na Boží slávu.
 • Jeho zvěstujeme, když se vší moudrostí napomínáme a učíme všechny lidi, abychom je mohli přivést před Boha jako dokonalé v Kristu. O to se snažím a zápasím tak, jak on ve mně působí svou silou.
žádné komentáře | přidat komentář

Boží vůle

22. červen 2009 | 12.59 | rubrika: Z Bible

Častokrát se křesťané ptají, jaká je Boží vůle pro jejich život, co mají dělat a čemu se mají věnovat. Je vůbec důležité se zajímat o Boží vůli a pokud ano, jak to máme činit? Tady je několik veršů z Bible, které odpovídají na některé otázky o Boží vůli. Je dobré vědět, že o Boží vůli se můžeme tolik dozvědět skrze jeho Slovo. Pokud chceme opravdu hledat, Bůh nám

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 300x