Závěrečná napomenutí a pozdravy (1. Tes 5,12-28)

23. srpen 2011 | 08.41 | rubrika: Bible zpaměti

12. Žádáme vás, bratří, abyste uznávali ty, kteří mezi vámi pracují, jsou vašimi představenými v Kristu a napomínají vás.

13. Velmi si jich važte a milujte je pro jejich dílo. Žijte mezi sebou v pokoji.

14. Klademe vám na srdce, bratří, kárejte neukázněné, těšte malomyslné, ujímejte se slabých, se všemi mějte trpělivost.

15. Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem.

16. Stále se radujte,

17. v modlitbách neustávejte.

18. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.

19. Plamen Ducha nezhášejte,

20. prorockými dary nepohrdejte.

21. Všecko zkoumejte, dobrého se držte,

22. zlého se chraňte v každé podobě.

23. Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.

24. Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní.

25. Bratří, modlete se i vy za nás!

26. Pozdravte všecky bratry svatým políbením.

27. Zavazuji vás v Pánu, abyste tento list dali přečíst všem bratřím.

28. Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vámi.

žádné komentáře | přidat komentář

Úkol křesťanů (1. Tim 2,1-15)

23. srpen 2011 | 08.41 | rubrika: Bible zpaměti

1. Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi,

2. za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti.

3. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce,

4. aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.

5. Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,

6. který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas.

7. Byl jsem ustanoven hlasatelem a apoštolem tohoto svědectví – mluvím pravdu a nelžu – učitelem pohanů ve víře a v pravdě.

8. Chci tedy, aby se muži všude ve shromáždění modlili, pozvedajíce ruce v čistotě, bez hněvu a hádek.

9. Rovněž ženy ať se oblékají slušně a zdobí se prostě a střízlivě, ne účesy a zlatem, perlami nebo drahými šaty,

10. nýbrž dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se rozhodly pro zbožný život.

11. Žena ať přijímá poučení mlčky s veškerou podřízeností.

12. Učit ženě nedovoluji. Žena nemá mít moc nad mužem, nýbrž má se nechat vést.

13. Vždyť první byl stvořen Adam a pak Eva.

14. A nebyl to také Adam, kdo byl oklamán, ale žena byla oklamána a dopustila se přestoupení.

15. Spasena bude jako matka, jestliže setrvá ve víře, lásce, svatosti a střízlivosti.

žádné komentáře | přidat komentář

Podobenství o pleveli mezi pšenicí (Mt 13,24-30)

9. srpen 2011 | 08.25 | rubrika: Bible zpaměti

24. Předložil jim jiné podobenství: "S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli.

25. Když však lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel plevel do pšenice a odešel.

26. Když vyrostlo stéblo a nasadilo na klas, tu se ukázal i plevel.

27. Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu: ‚Pane, cožpak jsi nezasel na svém poli dobré semeno? Kde se vzal plevel?‘

28. On jim odpověděl: ‚To udělal nepřítel.‘ Sluhové mu řeknou: ‚Máme jít a plevel vytrhat?‘

29. On však odpoví: ‚Ne, protože při trhání plevele byste vyrvali z kořenů i pšenici.

30. Nechte, ať spolu roste obojí až do žně; a v čas žně řeknu žencům: Seberte nejprve plevel a svažte jej do otýpek k spálení, ale pšenici shromážděte do mé stodoly.‘"

žádné komentáře | přidat komentář

8.8.2011 – Výklad podobenství o rozsévači (Mt 13,1

8. srpen 2011 | 07.31 | rubrika: Bible zpaměti

18. Vy tedy slyšte výklad podobenství o rozsévači.

19. Pokaždé, když někdo slyší slovo o království a nechápe, přichází ten zlý a vyrve, co bylo zaseto do jeho srdce; to je ten, u koho se zaselo podél cesty.

20. U koho bylo zaseto na skalnatou půdu, to je ten, kdo slyší slovo a hned je s radostí přijímá;

21. ale nezakořenilo v něm a je nestálý: když přijde tíseň nebo pronásledování pro to slovo, hned odpadá.

22. U koho bylo zaseto do trní, to je ten, kdo slyší slovo, ale časné starosti a vábivost majetku slovo udusí, a zůstane bez úrody.

23. U koho bylo zaseto do dobré země, to je ten, kdo slovo slyší i chápe a přináší úrodu, jeden stonásobnou, druhý šedesátinásobnou, třetí třicetinásobnou."

žádné komentáře | přidat komentář

Podobenství o rozsévači (Mt 13,1-9)

4. srpen 2011 | 07.55 | rubrika: Bible zpaměti

1. Toho dne vyšel Ježíš z domu a posadil se u moře.

2. Shromáždil se k němu tak veliký zástup, že musel vstoupit na loď; posadil se v ní a celý zástup stál na břehu.

3. I mluvil k nim mnoho v podobenstvích: "Vyšel rozsévač rozsívat.

4. Když rozsíval, padla některá zrna podél cesty, a přilétli ptáci a sezobali je.

5. Jiná padla na skalnatou půdu, kde neměla dost země, a hned vzešla, protože nebyla hluboko v zemi.

6. Ale když vyšlo slunce, spálilo je; a protože neměla kořen, uschla.

7. Jiná zas padla mezi trní; trní vzrostlo a udusilo je.

8. A jiná zrna padla do dobré země a dala užitek, některé sto zrn, jiné šedesát a jiné třicet.

9. Kdo má uši, slyš!"

žádné komentáře | přidat komentář

2.8.2011 – O závažnosti slov (Mt 12,33-37)

2. srpen 2011 | 07.18 | rubrika: Bible zpaměti

33. Zasaďte dobrý strom, i jeho ovoce bude dobré. Zasaďte špatný strom, i jeho ovoce bude špatné. Strom se pozná po ovoci.

34. Plemeno zmijí: Jak může být vaše řeč dobrá, když jste zlí? Čím srdce přetéká, to ústa mluví.

35. Dobrý člověk z dobrého pokladu srdce vynáší dobré; zlý člověk ze zlého pokladu vynáší zlé.

36. Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu.

37. Neboť podle svých slov budeš ospravedlněn a podle svých slov odsouzen."

žádné komentáře | přidat komentář

Chvála vykoupení v Synu (Mt 11,25-30)

1. srpen 2011 | 07.35 | rubrika: Bible zpaměti

25. V ten čas řekl Ježíš: "Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým.

26. Ano, Otče: tak se ti zalíbilo.

27. Všechno je mi dáno od mého Otce; a nikdo nezná Syna než Otec, ani Otce nezná nikdo než Syn – a ten, komu by to Syn chtěl zjevit.

28. Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.

29 .Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším.

30 .Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží."

žádné komentáře | přidat komentář

O důstojnosti učedníků (Mt 10,40-42)

28. červenec 2011 | 07.15 | rubrika: Bible zpaměti

40. Kdo přijímá vás, přijímá mne; a kdo přijímá mne, přijímá toho, který mne poslal.

41. Kdo přijme proroka, protože je to prorok, obdrží odměnu proroka; kdo přijme spravedlivého, protože je to spravedlivý, obdrží odměnu spravedlivého.

42. A kdo by napojil třebas jen číší studené vody jednoho z těchto nepatrných, protože je to učedník, amen, pravím vám, nepřijde o svou odměnu."

žádné komentáře | přidat komentář

Člověk proti člověku pro Ježíše (Mt 10,34-39)

27. červenec 2011 | 07.18 | rubrika: Bible zpaměti

34. Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč.

35. Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni;

36. a ‚nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina‘.

37. Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden.

38. Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.

39. Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.

žádné komentáře | přidat komentář

Povzbuzení ke statečnému vyznání (Mt 10,26-33)

26. červenec 2011 | 07.55 | rubrika: Bible zpaměti

26. Nebojte se jich tedy; neboť není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno.

27. Co vám říkám ve tmě, povězte na světle; a co slyšíte v soukromí, hlásejte se střech.

28. A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může duši i tělo zahubit v pekle.

29. Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce.

30. U vás pak jsou spočteny i všechny vlasy na hlavě.

31. Nebojte se tedy; máte větší cenu než mnoho vrabců.

32. Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi;

33. kdo mně však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.

žádné komentáře | přidat komentář