Podobenství o pleveli mezi pšenicí (Mt 13,24-30)

9. srpen 2011 | 08.25 |

24. Předložil jim jiné podobenství: "S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli.

25. Když však lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel plevel do pšenice a odešel.

26. Když vyrostlo stéblo a nasadilo na klas, tu se ukázal i plevel.

27. Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu: ‚Pane, cožpak jsi nezasel na svém poli dobré semeno? Kde se vzal plevel?‘

28. On jim odpověděl: ‚To udělal nepřítel.‘ Sluhové mu řeknou: ‚Máme jít a plevel vytrhat?‘

29. On však odpoví: ‚Ne, protože při trhání plevele byste vyrvali z kořenů i pšenici.

30. Nechte, ať spolu roste obojí až do žně; a v čas žně řeknu žencům: Seberte nejprve plevel a svažte jej do otýpek k spálení, ale pšenici shromážděte do mé stodoly.‘"

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře