O zabezpečení života (Mt 6,19-34)

6. červenec 2011 | 07.58 |

19. Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou.

20. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou.

21. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.

22. Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo.

23. Je-li však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude ve tmě. Jestliže i světlo v tobě je temné, jak velká bude potom tma?

24. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.

25. Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv?

26. Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější?

27. Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat?

28. A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou –

29. a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich.

30. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás, malověrní?

31. Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat?

32. Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.

33. Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.

34. Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: O zabezpečení života (Mt 6,19-34) venuše 24. 12. 2011 - 22:51