některé otázky z autoškoly

25. červen 2011 | 09.13 |
› 

"Železniční přejezd": je místo, kde se úrovňově kříží pozemní komunikace se železnicí, popřípadě s jinou dráhou ležící na samostatném tělese, a označené příslušnou dopravní značkou.
"Řidič" je:  ten, kdo řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj.
"Tramvajový pás": je část pozemní komunikace určená především pro provoz tramvají.
Vozka, který řídí potahové vozidlo, je: Řidičem.
Nesmět ohrozit znamená povinnost řidiče: Počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nevzniklo žádné nebezpečí.
Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: Jen vozidlo, které splňuje technické podmínky stanovené zvláštním předpisem.
"Připojovací pruh": je přídatný jízdní pruh určený pro zařazování vozidel do jízdního proudu průběžného pruhu.
Po pozemní komunikaci jde osoba, která vede psa. Vztahují se na ni povinnosti průvodce vedených zvířat?  Ne.
Řidič nesmí kouřit: Při jízdě na motocyklu, na mopedu a na jízdním kole.
Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích.
"Chodec": je i osoba, která vede psa.
Provozovatel vozidla nesmí přikázat nebo svěřit samostatné řízení vozidla: Osobě, o které nezná údaje potřebné k určení její totožnosti.
"Dát přednost v jízdě" znamená: povinnost řidiče nezahájit jízdu nebo jízdní úkon nebo v nich nepokračovat, jestliže by řidič, který má přednost v jízdě, musel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy.
"Zastavit" znamená: uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu.
"Dát přednost v jízdě" znamená:  povinnost řidiče nezahájit jízdu nebo jízdní úkon nebo v nich nepokračovat, jestliže by řidič, který má přednost v jízdě, musel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy.
Krajnice je část povrchu pozemní komunikace: Která leží mezi okrajem přilehlého jízdního pruhu a hranou koruny pozemní komunikace.
Nesmět omezit znamená povinnost řidiče:  Počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nijak nepřekážel.
Řidič motorového vozidla je povinen na výzvu policisty nebo celníka: Podrobit vozidlo kontrole největší přípustné hmotnosti vozidla.
Při řízení motorového vozidla musí mít řidič motorového vozidla u sebe tyto doklady: Při řízení motorového vozidla musí mít řidič motorového vozidla u sebe tyto doklady:
"Obec":  je zastavěné území, jehož začátek a konec je na pozemní komunikaci označen příslušnými dopravními značkami; na účelových komunikacích se značky neosazují.
"Motorové vozidlo":  je nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus.
"Jízdní souprava":  je souprava složená z jednoho nebo více motorových vozidel a jednoho nebo více přípojných vozidel.


Při vlečení motorového vozidla na tyči musí být délka tyče taková, aby vzdálenost mezi vozidly nebyla: Menší než 1 m a větší než 6 m.
Za nesnížené viditelnosti při přepravě zemědělských produktů nemusí být zvláštním způsobem označen náklad přečnívající: Z boku vnější okraj obrysových světel o více než 40 cm.
Do pěší zóny: Je povolen vjezd pouze vozidlům vyznačeným ve spodní části dopravní značky "Pěší zóna", a je-li to naléhavě nutné, i vozidlům s označením O 1.
Z jedoucího vozidla dává policista ve stejnokroji znamení k zastavení vozidla: Kýváním paže nahoru a dolů nebo vysunutým zastavovacím terčem, popřípadě rozsvícením nápisu "STOP".
Při řízení provozu na křižovatce policistou je řidič vozidla, pro kterého z pokynu policisty taková povinnost vyplývá, povinen zastavit vozidlo: Před hranicí křižovatky.
Místní úprava provozu na pozemních komunikacích:  Je nadřazená obecné úpravě provozu na pozemních komunikacích.
U vlečeného vozidla musí být za snížené viditelnosti rozsvícena: Obrysová nebo potkávací světla a při poruše těchto světel musí být vlečené vozidlo na straně ke středu vozovky osvětleno vpředu neoslňujícím bílým světlem a vzadu červeným světlem.
V obytné a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše: 20 km/h.
Účastníci dopravní nehody jsou povinni neprodleně ohlásit tuto událost policistovi, dojde-li při nehodě: K hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100 000 Kč.
Pokud hustota provozu na dálnici a rychlostní silnici o dvou jízdních pruzích v jednom směru jízdy vyvolá vznik kolony stojících vozidel, jsou řidiči souběžně jedoucích vozidel povinni: Před zastavením vozidla vytvořit mezi sebou jeden průjezdný jízdní pruh široký nejméně 3,0 m.
Chodci v pěší zóně:  Musí umožnit jízdu všem vozidlům.
Vyžadují-li provozní nebo jiné závažné důvody, aby osoby při vystupování z vozidla hromadné dopravy osob mimo zastávku nebo nastupování do něj mimo zastávku vstoupily do vozovky: Je dopravce oprávněn zastavovat ostatní vozidla.
Účastníci dopravní nehody jsou povinni:  Prokázat si na požádání navzájem svou totožnost.
Přečnívá-li za nesnížené viditelnosti náklad vozidlo vpředu nebo vzadu o více než 1 metr, musí být přečnívající konec nákladu:   Označen červeným praporkem o rozměrech nejméně 30 x 30 cm.
Řidič vozidla, které je vybaveno zvláštním výstražným světlem oranžové barvy, smí tohoto světla užívat: Pokud by jeho jízdou nebo pracovní činností mohla být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.
Je-li překážkou provozu na pozemní komunikaci vozidlo, které provozovatel neodstranil, rozhodne o jeho odstranění: Policista nebo strážník obecní policie; vozidlo se odstraní na náklady jeho provozovatele.
Zvláštním způsobem musí být označen náklad, který přečnívá vozidlo vpředu nebo vzadu:  O více než 1 metr.
Zvláštním způsobem musí být označen náklad, který z boku u motorového vozidla nebo jízdní soupravy přečnívá: Vnější okraj obrysových světel o více než 40 cm.
Ten, kdo způsobil překážku provozu na pozemních komunikacích: Musí ji neprodleně odstranit; neučiní-li tak, odstraní ji na jeho náklady vlastník pozemní komunikace.
Při přepravě nákladu nesmějí po straně z vozidla vyčnívat: Předměty, které lze snadno přehlédnout, jako jsou například jednotlivé tyče nebo roury.
Přečnívá-li za snížené viditelnosti náklad z boku u motorového vozidla nebo jízdní soupravy vnější okraj obrysových světel o více než 40 cm, musí být přečnívající konec nákladu: Označen vzadu červeným světlem a jinou než trojúhelníkovou červenou odrazkou a vpředu neoslňujícím bílým světlem a jinou než trojúhelníkovou bílou odrazkou.
Přečnívá-li za snížené viditelnosti náklad vozidlo vpředu nebo vzadu o více než 1 metr, musí být přečnívající konec nákladu: Označen vzadu červeným světlem a jinou než trojúhelníkovou červenou odrazkou a vpředu neoslňujícím bílým světlem a jinou než trojúhelníkovou bílou odrazkou.
Řidič, který měl účast na dopravní nehodě: Je povinen učinit opatření k zabránění vzniku škody osobám nebo věcem, pokud tato hrozí v důsledku dopravní nehody.
Řidič nesmí připustit, aby počet přepravovaných osob starších 12 let překročil:  Počet povolených míst určených k přepravě osob.
Při úrazu hlavy nejvíce poraněného ohrožuje: Následné bezvědomí.
Za nesnížené viditelnosti při přepravě zemědělských produktů nemusí být zvláštním způsobem označen náklad přečnívající: Z boku vnější okraj obrysových světel o více než 40 cm.
Při začínajícím drobném dešti se snížení přilnavosti pneumatik nejvýrazněji projeví na vozovce: Dlážděné.

Zvukové výstražné znamení smí řidič ve vztahu k životnímu prostředí použít: Pouze v případech stanovených zákonem.
Co se rozumí pasivní bezpečností vozidla?  Souhrn vlastností vozidla minimalizujících škody v průběhu dopravní nehody.
Přetáčivý smyk u vozidla s pohonem zadních kol a manuální převodovkou budete řešit: Sešlápnutím spojkového pedálu a natočením volantu směrem, kterým se pohybuje zadní část vozidla.
Co se rozumí aktivní bezpečností vozidla? Vlastnosti vozidla minimalizující příčiny vzniku dopravní nehody.
Zvýšené riziko ztráty přilnavosti pneumatik a následného smyku za deště hrozí: V úseku s vyjetými kolejemi.
Při zvyšování rychlosti jízdy se zorné pole řidiče: Zužuje.
Mezi prvky pasivní bezpečnosti patří: Zádržné systémy.
Na dálnici musíte počítat se silným bočním větrem především: Na mostech.
Při rychlosti 100 km/h je délka brzdné dráhy Vašeho vozidla oproti brzdné dráze při rychlosti 50 km/h: Přibližně čtyřikrát delší.
Příčinou vzniku aquaplaningu je: Rychlá jízda na vozovce pokryté větším množstvím vody.
Mezi prvky aktivní bezpečnosti patří: Dobrý výhled z vozidla.

Nově registrovaná přípojná vozidla: Mají po zaregistrování svou přidělenou registrační značku.
Policista může zabránit v jízdě motorovým vozidlem použitím technického prostředku (tzv. botičky) nebo odtažením vozidla, jestliže: Je důvodné podezření, že vozidlo bylo odcizeno.
Úprava barvy světla vyzařovaného světelným zařízením vozidla je: Zakázána.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře