Boží vůle

22. červen 2009 | 12.59 |
› 

Častokrát se křesťané ptají, jaká je Boží vůle pro jejich život, co mají dělat a čemu se mají věnovat. Je vůbec důležité se zajímat o Boží vůli a pokud ano, jak to máme činit? Tady je několik veršů z Bible, které odpovídají na některé otázky o Boží vůli. Je dobré vědět, že o Boží vůli se můžeme tolik dozvědět skrze jeho Slovo. Pokud chceme opravdu hledat, Bůh nám svou vůli zjevuje!

1. Petrova 2,15
Taková je přece Boží vůle, abyste dobrým jednáním umlčovali nevědomost nerozumných lidí.

1. Tesalonickým 4,3
Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali necudnosti

1. Tesalonickým 5,18
Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.

Jan 6,39
a jeho vůle jest, abych neztratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den.

Efezským 5,17
Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.

Jan 6,40
Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný; a já jej vzkřísím v poslední den."

Lukáš 12,47
Ten služebník, který zná vůli svého pána, a přece není hotov podle jeho vůle jednat, bude velmi bit.

Matouš 18,14
Právě tak je vůle vašeho nebeského Otce, aby nezahynul jediný z těchto maličkých.


Římanům 12,2
A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.

Římanům 8,12
A tak, bratři, jsme dlužni, ale ne sami sobě, abychom museli žít podle své vůle.

Římanům 8,13
Vždyť žijete-li podle své vůle, spějete ke smrti; jestliže však mocí Ducha usmrcujete hříšné činy, budete žít.

1. Janova 2,17
A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky.

Izaiáš 53,10
Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu. Spatří potomstvo, bude dlouho živ a zdárně vykoná vůli Hospodinovu.

Jan 4,34
Ježíš jim řekl: "Můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal, a dokonal jeho dílo.

Jan 5,30
Sám od sebe nemohu dělat nic; jak mi Bůh přikazuje, tak soudím, a můj soud je spravedlivý, neboť nehledám vůli svou, ale vůli toto, který mě poslal.

Jan 9,31
Víme, že hříšníky Bůh neslyší; slyší však toho, kdo ho ctí a činí jeho vůli.

Kolosenským 1,9
Proto i my, ode dne, kdy jsme to uslyšeli, nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli.

Kolosenským 4,12
Pozdravuje vás Epafras, váš krajan, služebník Krista Ježíše, který o vás stále zápasí modlitbami, abyste stáli pevně a věrně plnili Boží vůli.

Marek 3,35
Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka.Matouš 7,21
Ne každý, kdo mi říká 'Pane, Pane', vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.

Pláč Jeremiášův 3,25
Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, k duši, jež se na jeho vůli dotazuje.

Římanům 2,18
a tím, že znáš jeho vůli a vyučován zákonem dovedeš rozpoznat, na čem záleží.

Žalm 9,11
V tebe nechť doufají, kdo znají tvé jméno. Vždyť ty, kdo se dotazují po tvé vůli, neopouštíš, Hospodine.

Skutky 22,14
On mi řekl: 'Bůh našich otců si tě vyvolil, abys poznal jeho vůli, spatřil jeho Spravedlivého a slyšel hlas z jeho úst.

Žalm 22,27
Pokorní budou jíst dosyta, budou chválit Hospodina ti, kdo se na jeho vůli dotazují. Vaše srdce bude žít navždy.

Žalm 27,4
O jedno jsem prosil Hospodina a jen o to budu usilovat: abych v domě Hospodinově směl bydlet po všechny dny, co živ budu, abych patřil na Hospodinovu vlídnost a zpytoval jeho vůli v chrámu.

Žalm 40,9
Plnit, Bože můj, tvou vůli je mým přání, tvůj zákon mám ve svém nitru.

Žalm 53,3
Bůh na lidi pohlíží z nebe, chce vidět, má-li kdo rozum, dotazuje-li se po Boží vůli.

Žalm 69,33
Pokorní to spatří a budou mít radost; kdo se dotazuje na Boží vůli, okřeje v srdci.

Žalm 103,21
Dobrořečte Hospodinu, všechny jeho zástupy, vy, kdo jste v jeho službách a plníte jeho vůli!

Žalm 105,4
Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.

Žalm 119,2
Blaze těm, kdo zachovávají jeho svědectví, těm, kdo se na jeho vůli dotazují celým srdcem.

Žalm 143,10
Nauč mě plnit tvou vůli, vždyť jsi můj Bůh. Kéž mě tvůj dobrotivý duch vede po rovné zemi!

Židům 10,7
Proto jsem řekl: Zde jsem, abych konal, Bože, tvou vůli, jak je o mně v tvé knize psáno."

Židům 10,36
Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno.

Židům 13,21
nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli; on v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků! Amen.

1. Janova 5,14
Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí.

Římanům 8,4
a aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí Ducha.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře