Ano, právě vy jste naše sláva a radost!

22. červen 2009 | 12.50 |

Co jiného je naše naděje, radost a koruna chlouby než právě vy před tváří našeho Pána Ježíše při jeho příchodu? Ano, právě vy jste naše sláva a radost! (1. List Tesalonickým 2,19-20)

Tento text z Bible mne velmi zaujal. Pavel, Silvanus a Timoteus píší dopis církvi v Tesalonice. Tento dopis je nádherný, plný lásky, chvály, a touhy po dalším setkání. Evangelisté vzpomínají na dobu, kdy jim zvěstovali Dobrou zprávu o Kristu, která nepřišla jen "ve slově, ale také v moci, v Duchu svatém a v plné jistotě". Radují se z toho, že tato církev následovala jejich i Pánův příklad a že přes mnohá soužení přijali Slovo s radostí Ducha svatého, takže se stali vzorem pro všechny věřící v Makedonii i Řecku...

Tomu se říká úspěšná práce! Každý učitel nebo otec by byl asi právem hrdý na svého žáka nebo syna, který by byl vzorem po celé zemi v tom, čemu se naučil. Tak i v tomto listě můžeme číst jak se tato trojice evangelistů radují z ovoce jejich služby Bohu.

Líbí se mi, že si uvědomují, že nic jiného na zemi, na nebi nebo pod zemí nemá takový význam, jako když někomu zvěstují Evangelium a on nejen uvěří, ale začne se jeho život radikálně měnit a všichni na něm vidí, že Bůh v něm pracuje. Až přijde Pán Ježíš, lidé, které jsme vyučovali, o které jsme se starali, za které se modlili, kteří vytrvali ve víře, ti budou korunou naší chlouby, naši slávou, nadějí a radostí... Věřím, že v tu chvíli se budeme opravdu radovat z toho, že jsme jim čas věnovali.

Kdybyste věděli, bratři, jak nás ve všem našem strádání a soužení vaše víra povzbudila! Teď znovu žijeme, když pevně stojíte v Pánu! Jak máme Bohu dost poděkovat za všechnu radost, kterou z vás máme před naším Bohem? Dnem i nocí se horlivě modlíme, abychom vás mohli znovu navštívit a posílit vaši víru, jakkoli bude potřeba. (1. List Tesalonickým 3,7-10)        

...Znám ten pocit, který pisatelé vyznávají. Je to ohromné povzbudzení vidět, když lidé přicházejí k Bohu a nechají se vést vírou. Dodává to mnoho sil, když může evangelista vidět, jak jeho bratři a sestry stojí pevně v Pánu.

Každopádně i přes tu veškerou radost je tento dopis doplněn vyučováním, příkazy a výzvou žít život v posvěcení a lásce. Je to úžasný důkaz neustálé péče.

Věřím, že je to obrovská Boží milost, když může být křesťan při obrácení člověka, ale to je teprve začátek! To nejpodstatnější je vytrvat až do konce a obstát. Proto modleme se za všechny věřící, aby vytrvali, vyučujme je, povzbuzujme a radujme se, když pevně stojí ve víře v Pána...

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře