Osobní rozvoj v životě křesťana

9. červen 2009 | 16.38 |

Existuje nespočet publikací, které se zaměřují na time management, koučování, leadership, osobní růst, vystupování a zvládání problémových situací. Většina z nich čtenáře upozorňuje, že je Tvůrcem svého štěstí a že záleží pouze na něm, jaký jeho život bude, učí jej pozitivnímu myšlení a za jediný cíl staví úspěch a prosperitu. Takové pojetí se mi příliš nelíbí a proto bych chtěla oprostit určité rady a "principy" od ateistického pojetí člověka a dosadit jej do Biblického kontextu, je-li to alespoň trochu možné.

Na druhou stranu jsem přesvědčena, že nám určité rady mohou být užitečné a že některé dokonce vycházejí přímo z Biblické zvěsti. Jako křesťané bychom neměli být ignoranti.

Jednejte moudře ve styku s okolním světem a využijte čas vám svěřený. Vaše slovo ať je vždy laskavé a určité; ať víte, jak ke komu promluvit. (Ko 4,5-6)

Učedníkům také říkal: "Byl jeden bohatý člověk, který měl správce, a ten byl u něho obviněn, že rozhazuje jeho majetek. Zavolal ho a řekl mu: ‚Co to o tobě slyším? Vydej počet ze svého správcovství, neboť dále nemůžeš být správcem.‘ Správce si řekl: ‚Co budu dělat, když mi můj pán odnímá správcovství? Kopat nemohu, žebrat se stydím. Vím, co udělám, aby mne přijali do svých domů, až budu zbaven správcovství. A zavolal si dlužníky svého pána jednoho po druhém a řekl prvnímu: ‚Kolik dlužíš mému pánovi?‘ On řekl: ‚Sto věder oleje.‘ Řekl mu: ‚Vezmi svůj úpis, rychle sedni a napiš padesát.‘ Pak řekl druhému: ‚Ty dlužíš kolik?‘ On řekl: ‚Sto měr pšenice.‘ Říká mu: ‚Vezmi svůj úpis a napiš osmdesát.‘ A pán pochválil nepoctivého správce, že jednal rozumně. Neboť synové tohoto věku jsou vůči svému pokolení rozumnější než synové světla. A já vám pravím: Učiňte si přátele z mamonu nepravosti, aby vás, až pomine, přijali do věčných stanů. Věrný v nejmenším je věrný i ve velkém; nepoctivý v nejmenším je nepoctivý i ve velkém. Jestliže jste tedy nebyli věrní v nepoctivém mamonu, kdo vám svěří to pravé bohatství? A jestliže jste nebyli věrní v cizím, kdo vám dá, co je vaše?(Lukáš 16,1-12)

Z tohoto podobenství bych jen ráda zdůraznila onen Ježíšův poznatek o lidech tmy(materialisti, nevěřící, ateisti) a světla (křesťané). Mnohdy jsou lidé kolem nás mnohem vynalézavější, kreativnější, horlivější, prozíravější a rozumnější.

Snaží se dosáhnout efektivity a využít svůj potenciál. Za to jsou věřící, kteří jednají spíš pasivně, jsou nevýrazní, váhaví a bez ovoce...

Sami sebe zkoušejte, jste–li ve víře, sami sebe zkoumejte. Či nepoznáváte sami na sobě, že Ježíš Kristus je ve vás? (2. Kor. 13,5)

Netvrdím, že Bůh je pozitivní energie, která funguje jako automat, ani že nás nějaké desatero pravidel nebo 5 zlatých strategií může spasit. Naprosto ne! Ale myslím si, že nás Duch Svatý může vyučovat i skrze jiné knihy, než je Bible, a může nás i skrze ně proměňovat k Božímu obrazu.

Osobní rozvoj je ono "zkoušení a zkoumání sama sebe". Zaměžení naší pozornosti na ty nejpodstatnějšívěci v našich životech. Je proces, kdy bereme vážně biblickou výzvu: "S bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení. Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí" (Fp 2,12-14)

Nejde o seberealizaci nebo o nějaký svévolný způsob dosažení štěstí mimo Boží vůli. Naopak, proces osobního rozvoje je založen na uvědomění si, kým jsme, komu jsme uvěřili a co to pro nás opravdu znamená, proces zkoumání, zda vskutku žijeme z víry nebo je to jen určitý christian style a klam. Neklamte sami sebe!

V Bibli je přímo napsáno, že máme vynaložit úsilí abychom dosáhli ctností a vlastností, které se líbí Bohu:

Jeho božská moc nám darovala všechno, čeho je třeba k životu a zbožnosti skrze poznání toho, který nás povolal slávou a mocí. Tím nám byla darována vzácná a veliká zaslíbení, abyste se skrze ně stali účastníky Božské přirozenosti a unikli zkáze, která je ve světě v žádostivosti. A právě proto vynaložte všechno úsilí a doplňte svou víru ctností, ctnost poznáním, poznání sebeovládáním, sebeovládání vytrvalostí, vytrvalost zbožností, zbožnost bratrskou náklonností, bratrskou náklonnost láskou. Máte–li totiž tyto vlastnosti a rozhojňují–li se, způsobí, že snebudete nečinní ani neplodní pro poznání našeho Pána Ježíše Krista. Kdo však tyto vlastnosti nemá, je slepý, krátkozraký; zapomněl, že byl očištěn od svých starých hříchů. Proto se, bratři, tím více snažte upevňovat svoje povolání a vyvolení; neboť (budete–li to činit), nikdy nepadnete. Tak vám bude bohatě vybaven vstup do věčného království našeho Pána a Zachránce Ježíše Krista.  (2. Petrův 1,3-11)

Tento text nám ukazuje několik podstatných věcí:

1. Je to Bůh, který nám již daroval všechno, co je třeba k životu a zbožnosti - jsou to Boží zaslíbení, které můžeme nalézt v Bibli

2. Ale zbožnost ani odpor k žádostivosti nepřijdou samy.

3. Právě pro Boží zaslíbení máme vynakládat své úsilí, aby byla naše víra doplněna řadou vlastností nezbytných pro křesťana.

4. Právě díky těmto vlastnostem začneme nést ovoce a přestaneme být neplodní a planí... Naopak křesťan

5. Osobní rozvoj je založen na "upevňování našeho povolání a vyvolení", o které se máme snažit

Osobní rozvoj, jak to vnímám já, není pouze životní styl, nějaká prázdninová aktivita nebo něco, co se děje bezděčně a samovolně během spánku... Je to proces uvědomělé činnosti, spolupráce s Bohem a Duchem svatým, sebepoznávání a adekvátní reakce na to, co nám zjevuje Písmo, Duch svatý, církev, ale také inspirace všemi lidmi a zdroji ze světa (v tom posledním případě si musíme dát ale veliký pozor, zda ony infromace nejsou v rozporu s evangeliem a nezavádí člověka na špatnou cestu)...

Taky nesmíme zapomínat, že je to Bůh, který způsobuje chtění i skutečné činění a že nic není jen naše vlastní zásluha. Přes to všechno jsme voláni k zodpovědnosti, věrnosti, lásce a službě, které vyžadují naši aktivní účast a rozhodnutí se...

Zpět na hlavní stranu blogu

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Komentáře