Evangelizace

30. leden 2009 | 08.18 |

Evangelizace

"Evangelizovat znamená prezentovat Ježíše Krista v moci Ducha svatého tak, že lidé k němu přijdou, jeho prostřednictvím uvěří v Boha, jeho samotného přijmou jako svého Spasitele a začnou mu sloužit jako svému Králi v obecenství jeho církve."

Zpráva arcibiskupské komise o evangelizační  práci v církvi z r. 1918

Tato definice výborně vyjadřuje cíl a účel evangelizační práce a zároveň vylučuje celou řadu neadekvátních a zavádějících myšlenek. Evangelizovat znamená vyhlašovat  specifickou zprávu. Podle této definice není evangelizace to, když vyučujeme obecným pravdám  o Boží existenci nebo mravním zásadám.  Evangelizovat znamená prezentovat Ježíše Krista, Božího Syna, který se v konkrétním okamžiku světových dějin stal člověkem, aby zachránil padlé lidstvo. Podle této definice tedy evangelizace nespočívá v tom, že pouze předkládáme učení a příklad historického Ježíše či dokonce pravdy o jeho spasitelném díle.

Evangelizace znamená, že prezentujeme Ježíše Krista samého, živého Spasitele a vládnoucího Pána, jehož prostřednictvím lidé smí přijít a uvěřit v Boha. Tam, kde tato zpráva nezaznívá, nelze mluvit o evangelizaci.

Evangelizovat také znamená vyhlašovat tuto konkrétní zprávu s konkrétní aplikací – prezentovat Ježíše a jeho dílo ve vztahu k potřebám hříšných mužů a žen. Jinak řečeno, evangelizace je veřejné volání k obrácení a víře, proklamování Božího pozvání přijmout Spasitele a sdělování Božího požadavku činit pokání (3) ze svého hříchu.

K evangelizaci je vyzýván každý křesťan Ježíšem v tzv. "Velkém poslání". Ježíš po svém vzkříšení přistoupil k učednikům a vyslal je do celého světa, aby kázali evangelium všemu stvoření.

Ježíš přistoupil a řekl jim [učedníkům]: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku."

                                                             Matouš 28,18-20

Druhy evangelizace

  • Osobní – většinou prostřednictvím takzvaného "osobního svědectví"
  • Sborová – většinou pozvání do místního sboru k slyšení evangelizačního kázání
  • Zahraniční – tzv. misie – evangelizace v nekřesťanských zemích
  • Rozhlasová a televizní – existuje řada křesťanských rádií a televizí, kde je mimo jiné vysvětlováno evangelium
  • Stanová – v místech, kde nejsou kostely (u nás zvláště v 90. letech na velkých sídlištích)
  • Pouliční – s kytarou, pantomimou, s traktáty
  • Tisková – šíření evangelizačních traktátů a knih (například gedeonské Bible v pokojích hotelů a nemocnic)
  • Přátelská – snaha křesťanu neuzavřít se za zdi kostelů, ale žít občanský život
  • Mocí – kázání evangelia s modlitbami za uzdravení nemocných

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře