ranní verše

29. leden 2009 | 07.59 |

A tak ti, kteří trpí podle vůle Boží, ať svěří své duše věrnému Stvořiteli a činí dobré. (1. Petrova 4,19)

Odhoďte od sebe všechny nevěrnosti, jichž jste se dopouštěli, a obnovte své srdce a svého ducha. Proč byste měli zemřít, dome izraelský?(Ezechiel 18,31)

Bůh není nespravedlivý, a proto nezapomene, jak jste se činem své lásky k němu přiznali, když jste sloužili a ještě sloužíte bratřím. (Židům 6,10)

Když jste nyní přijali pravdu a tak očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, z upřímného srdce vytrvale se navzájem milujte. (1 Pt 1,22)
Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť radostného dárce miluje Bůh. (2. Korintským 9,7)

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete. Nebuďe lehkomyslní, ale moudří. Doba je vážná, a proto nejednejte bezmyšlenkovitě, ale ve všem se snažte rozpoznat  a vyplnit Boží vůli. Neholdujte alkoholu, číhá v něm mnohé nebezpečí, raději se nechte naplnit Duchem Božím. (Ef 5,15nn)

Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jen jemu, své spáse. (Žalm 42,6)

Bůh vás povolal ke svobodě. Nezneužívejte ji však k prosazování vlastních zájmů. Naopak, v lásce si navzájem pomáhejte. (Ga 5,13)

Kdo mluví sám za sebe, hledá svou vlastní slávu; kdo však hledá slávu toho, který ho poslal, ten je pravdivý a není v něm nepravosti. (J 7,18)

Zatroubil sedmý anděl. A ozvaly se mocné hlasy v nebi: "Vlády nad světem se ujal náš Pán a jeho Mesiáš; a bude kralovat na věky věků." (Zj 11,15)

Hospodin na lidi pohlíží z nebe, chce vidět, má-li kdo rozum, dotazuje-li se po Boží vůli. (Zalm 14,2)

U mého Otce je domov pro všechny. Odcházím, abych vám připravil místo. Až ho připravím, přijdu, vezmu si vás k sobě a zůstanete se mnou. (Jan 14,2n)

To, co sníte, nemůže nijak ublížit vaší duši; ničíte ji však, když se zabýváte nečistými a zlými myšlenkami a šíříte je kolem sebe. (Mk 7,15)

Nemilujme jenom slovy, ale opravdovými činy.
Taková láska nám dá vnitřní jistotu a uspokojí naše svědomí.  (1 J 3,18-19)

Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Až bude ta potrava v mém domě,pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zástupů: Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji na vás požehnání? A bude po nedostatku. (Mal 3,10) Prvotiny raných plodů své role přineseš do domu Hospodina, svého Boha. (Exodus 23,19)

Ježíš řekl: Já jsem cesta k Bohu, pravda o Bohu a život s Bohem. Proto k mému Otci můžete přijít jen skrze mne. (J 14,6) Dobre rano

Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem. (Ko 3,1n)

Moudrost, ta je u Boha, i bohatýrská síla, u něho je rozvaha i rozum. Co rozboří, nikdo nezbuduje, zavře dveře za někým a otevřít je nelze. (Jb12,13n)

Vzdyť Hospodin Bůh je slunce i štít! Milost i slávu dává Hospodin, neupře žadné dobro upřímným. (Z 84:12)

Své myšlení i jednání podrobuj neustále kontrole. Od pravdy neuhýbej a Bůh požehná tobě i těm, kteří jsou ti svěřeni. (1 Tim 4,16)

Ano i vlasy na vaší hlavě jsou všecky spočteny. Nebojte se, máte větší cenu než mnoho vrabců. (L 12,7)

Tomu, který má moc uchránit vás před pádem a dovést vás do své slávy neposkvrněné a šťastné - jedinému moudrému Bohu, našemu Spasiteli - jemu buď sláva...Juda 24-25a

Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. (Lukáš 11:10)

Neboj se. Já jsem Ten první i poslední, ten Živý. Byl jsem mrtvý, a hle, jsem živý na věky věků. Amen. Já mám klíče smrti i záhrobí. (Zj 1:17b-18)
 

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře