Sandra Cisneros

31. prosinec 2011 | 11.45 | rubrika: English University

Sandra Cisneros: The House on Mango Street

Introduction

It's been ten

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 194x

Ř 12,2

31. prosinec 2011 | 08.30 | rubrika: Ranní verše

A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. (Ř 12,2)

žádné komentáře | přidat komentář

vocabulario temático

30. prosinec 2011 | 10.33 | rubrika: English University

Lugares.

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 119x

Žalm 26,8-9

30. prosinec 2011 | 08.05 | rubrika: Ranní verše

Dobrý a přímý je Hospodin, hříšníkům cestu zjevuje. Ke spravedlnosti vede ponížené, ponížené učí cestě své. (Žalm 26,8-9)

žádné komentáře | přidat komentář

1. Korintským 6:20

27. prosinec 2011 | 07.58 | rubrika: Ranní verše

Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha. (1. Korintským  6:20)

žádné komentáře | přidat komentář

Ko 3,16

26. prosinec 2011 | 09.01 | rubrika: Ranní verše

Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha ... (Ko 3,16)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 18,29

25. prosinec 2011 | 08.10 | rubrika: Ranní verše

Ty mi rozsvěcuješ světlo, Hospodine. Můj Bůh září do mých temnot. (Žalm 18,29)

žádné komentáře | přidat komentář

Izajáš 9:5

24. prosinec 2011 | 08.01 | rubrika: Ranní verše

Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: "Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje." (Izajáš  9:5) Požehnané a pokojné Vánoční svátky a rok 2012 přejeme.

žádné komentáře | přidat komentář

Stephen Crane - Maggie

23. prosinec 2011 | 21.56 | rubrika: English University

The girl, Maggie, blossomed in a mud puddle. She grew to be a most
rare and wonderful production of a tenement district, a pretty girl.
-----
To her the earth was composed of hardships and insults. She felt instant
admiration for a man who openly defied it.
-----
She saw the golden glitter of the place where Pete was to take her. An
entertainment of many hues

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 48x

Benjamin Franhklin's virtues

23. prosinec 2011 | 21.16 | rubrika: English University

The Thirteen Virtues of Benjamin Franklin

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 42x

Izajáš 42,8

23. prosinec 2011 | 08.44 | rubrika: Ranní verše

Já jsem Hospodin. To je mé jméno. Svou slávu nikomu nedám, svou chválu nepostoupím modlám. (Izajáš 42,8)

žádné komentáře | přidat komentář

Sofonjáš 1,7

22. prosinec 2011 | 07.40 | rubrika: Ranní verše

Ztiš se před Panovníkem Hospodinem, vždyť den Hospodinův je blízko! Hospodin připravil oběť, jako svaté oddělil ty, které pozval. (Sofonjáš  1,7)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 119,36-37

21. prosinec 2011 | 07.36 | rubrika: Ranní verše

Nakloň mé srdce ke svým svědectvím namísto lakomství. Odvrať mé oči, ať nehledí k marnostem, na své cestě prosím obživ mě! (Žalm 119,36-37)

žádné komentáře | přidat komentář

Řím 12:18

20. prosinec 2011 | 07.54 | rubrika: Ranní verše

Pokud záleží na vás, mějte se všemi lidmi pokoj.  (Řím 12:18)

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 30,15

19. prosinec 2011 | 07.20 | rubrika: Ranní verše

Toto praví Panovník Hospodin: V obrácení a ztišení bude vaše spása, v klidu a důvěře vaše vítězství. Vy však nechcete... (Iz 30,15)

žádné komentáře | přidat komentář

Jk 5,13

18. prosinec 2011 | 07.10 | rubrika: Ranní verše

Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí! Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Bohu chvály! Jk 5,13

Související články

žádné komentáře | přidat komentář

The Catcher in the Rye

17. prosinec 2011 | 17.26 | rubrika: English University

I was sixteen then, and I'm seventeen
now, and sometimes I act like I'm about thirteen. It's really ironical, because I'm six foot
two and a half and I have gray hair. I really do. The one side of my head--the right side--
is full of millions of gray hairs. I've had them ever since I was a kid. And yet I still act
sometimes like I was only about twelve. Everybody says that,

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 54x

Řím 12:1

17. prosinec 2011 | 08.01 | rubrika: Ranní verše

Pro Boží milosrdenství vás vyzývám, bratři, abyste vydávali své životy Bohu jako živou, svatou a příjemnou oběť; to bude vaše pravá bohoslužba.  (Řím 12:1)

žádné komentáře | přidat komentář

Řím 10:9

16. prosinec 2011 | 08.14 | rubrika: Ranní verše

Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.  (Řím 10:9) Dobré ráno

žádné komentáře | přidat komentář

Koloským 3,13

15. prosinec 2011 | 07.15 | rubrika: Ranní verše

Buďte mezi sebou snášenliví, a má-li někdo k někomu výhrady, odpouštějte si navzájem. Tak jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. (Koloským 3,13)

žádné komentáře | přidat komentář

1.Sam 16,7b

14. prosinec 2011 | 07.02 | rubrika: Ranní verše

Hospodinův pohled je jiný než lidský. Člověk se dívá na zevnějšek, Hospodin se dívá na srdce. (1.Sam 16,7b) 

žádné komentáře | přidat komentář

Přísloví 5,21

12. prosinec 2011 | 07.38 | rubrika: Ranní verše

Cesty člověka jsou Hospodinu zřejmé, on sleduje všechny jeho stopy. (Přísloví 5,21)

žádné komentáře | přidat komentář

Římanům 6,23

11. prosinec 2011 | 07.23 | rubrika: Ranní verše

Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Římanům 6,23)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 11

10. prosinec 2011 | 07.47 | rubrika: Ranní verše

Hospodin zkoumá spravedlivého i ničemu. Jeho duše nenávidí lidi milující násilí. Hospodin je spravedlivý. Miluje spravedlivé činy. Upřímný spatří jeho tvář. Žalm 11

žádné komentáře | přidat komentář

Jan 5,22-23

9. prosinec 2011 | 07.43 | rubrika: Ranní verše

Vždyť Otec ani nikoho nesoudí, ale všechen soud svěřil Synu, aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo nectí Syna, nectí Otce, který ho poslal. (Jan 5,22-23)

žádné komentáře | přidat komentář

1J1,7

8. prosinec 2011 | 07.21 | rubrika: Ranní verše

Jestliže chodíme v tom světle, jako on je v tom světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše Krista, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu. 1J1,7

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 10,13n

7. prosinec 2011 | 07.38 | rubrika: Ranní verše

Smí svévolník znevažovat Boha, říkat si v srdci: "Ty nic nevypátráš"? Ty však vidíš trápení a hoře. Shlédneš a vše vezmeš do svých rukou. (Žalm 10,13n)

žádné komentáře | přidat komentář

Přísloví 25,11

5. prosinec 2011 | 20.58 | rubrika: Ranní verše

Zlatá jablka na stříbrných mísách jsou slova řečená v pravý čas. (Přísloví 25,11)

žádné komentáře | přidat komentář

Ž 9,10-11

5. prosinec 2011 | 07.41 | rubrika: Ranní verše

Hospodin je útočištěm utlačených, útočištěm je v dobách soužení. Ať v tebe doufají, kdo tvé jméno znají, neopustíš, Hospodine, ty, kdo tě hledají! (Ž 9,10-11)

žádné komentáře | přidat komentář

Mt 15,19n

4. prosinec 2011 | 07.13 | rubrika: Ranní verše

Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilstva, krádeže, lživá svědectví, urážky. To jsou věci, které člověka znečišťují. Mt 15,19n

žádné komentáře | přidat komentář

2. Tim 2,16

3. prosinec 2011 | 07.51 | rubrika: Ranní verše

Vyhýbej se lidem, kteří si libují v planých diskusích a tím odvádějí od Boha.  (2. Tim 2,16)

žádné komentáře | přidat komentář

Řím 8:5-6

2. prosinec 2011 | 07.27 | rubrika: Ranní verše

 Lidé těla myslí na věci těla, ale lidé Ducha na věci Ducha. Tělesné smýšlení vede ke smrti, ale smýšlení Ducha k životu a pokoji.  (Řím 8:5-6)

žádné komentáře | přidat komentář