Lk 1,68n

31. prosinec 2010 | 06.00 | rubrika: Ranní verše

Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid a vzbudil nám mocného spasitele z rodu Davida, svého služebníka. (Lk 1,68n)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 4,5n

30. prosinec 2010 | 06.00 | rubrika: Ranní verše

Ve svém rozčilení nehřešte,
na lůžku přemítejte a zmlkněte.
Spravedlivé oběti přineste,
s důvěrou v Hospodinu spočiňte.
  (Žalm 4,5n)

žádné komentáře | přidat komentář

Zjevení 22,12-13

29. prosinec 2010 | 06.00 | rubrika: Ranní verše

Hle, přijdu brzy a má odplata se mnou, abych odplatil každému podle jeho skutků. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec, první i poslední. (Zjevení 22,12-13)

žádné komentáře | přidat komentář

Římanům 11,22

28. prosinec 2010 | 06.00 | rubrika: Ranní verše

Uvědom si tedy laskavost i přísnost Boží: k těm, kdo padli, přísnost, ale k tobě Boží laskavost, pokud ovšem v této laskavosti zůstaneš. (Římanům 11,22)

žádné komentáře | přidat komentář

Zjevení 15,4

27. prosinec 2010 | 06.00 | rubrika: Ranní verše

Kdo by tě nectil, Pane,
kdo by tvé jméno nechválil?
Vždyť ty jediný jsi svatý!
Všechny národy přijdou
a před tebou se skloní,
(Zjevení 15,4)

žádné komentáře | přidat komentář

Zjevení 15,3

26. prosinec 2010 | 06.00 | rubrika: Ranní verše

Veliké a předivné jsou tvé skutky,
Pane Bože Všemohoucí,
spravedlivé a pravé jsou tvé cesty,
Králi národů!
(Zjevení 15,3)

žádné komentáře | přidat komentář

1J 2,1n

25. prosinec 2010 | 06.00 | rubrika: Ranní verše

Kdyby někdo zhřešil, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista, toho Spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za celý svět.(1J 2,1n)

žádné komentáře | přidat komentář

Fp 4:8

23. prosinec 2010 | 06.00 | rubrika: Ranní verše

cokoli je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, cokoli má dobrou pověst, je-li nějaká ctnost a nějaká chvála - o tom přemýšlejte.  (Fp 4:8)

žádné komentáře | přidat komentář

Ž 9:11

22. prosinec 2010 | 06.00 | rubrika: Ranní verše

Ať v tebe doufají, kdo tvé jméno znají, neopustíš, Hospodine, ty, kdo tě hledají!  (Ž 9:11)

žádné komentáře | přidat komentář

1Te 2:4

21. prosinec 2010 | 06.00 | rubrika: Ranní verše

Bůh nás poctil tím, že nám svěřil evangelium, a tak je kážeme - ne abychom se líbili lidem, ale Bohu, který zkoumá naše srdce.  (1Te 2:4)

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 55,6-7

19. prosinec 2010 | 06.00 | rubrika: Ranní verše

Hledejte Hospodina, dokud je k nalezení, volejte k němu, dokud blízko je. Ničema ať svou cestu opustí a hříšný člověk své smýšlení. (Iz 55,6-7)

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 55,2

18. prosinec 2010 | 06.00 | rubrika: Ranní verše

Proč utrácíte peníze nikoli za chléb a svůj výdělek za to, co nenasycuje? Poslechněte raději mě a jezte,co je dobré, potěšte svou duši lahodným pokrmem. (Iz 55,2)

žádné komentáře | přidat komentář

Kol 3,12n

17. prosinec 2010 | 06.00 | rubrika: Ranní verše

Proto se jako Boží vyvolení, svatí a milovaní oblečte niterným soucitem, laskavostí, pokorou, mírností a trpělivostí. Buďte mezi sebou snášenliví, (Kol 3,12n)

žádné komentáře | přidat komentář

Mal 2,16

16. prosinec 2010 | 06.00 | rubrika: Ranní verše

Nenávidím rozvod! praví Hospodin, Bůh Izraele. Nenávidím ho jako plášť potřísněný násilím, praví Hospodin zástupů. Chraňte se tedy a nebuďte nevěrní. (Mal 2,16)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 27,14

15. prosinec 2010 | 06.00 | rubrika: Ranní verše

Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož v Hospodina! (Žalm  27,14)

žádné komentáře | přidat komentář

Zjevení Janovo 3:2

14. prosinec 2010 | 06.00 | rubrika: Ranní verše

Probuď se a posilni to, co ještě zůstává a je už na vymření! Neboť shledávám, že tvým skutkům mnoho chybí před Bohem; (Zjevení Janovo  3:2)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 14

13. prosinec 2010 | 06.00 | rubrika: Ranní verše

Hospodin na lidi pohlíží z nebe, chce vidět, má-li kdo rozum, dotazuje-li se po Boží vůli. (Žalm 14)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 145

12. prosinec 2010 | 07.30 | rubrika: Ranní verše

Hospodin je věrný ve všem, co zaslíbil,
ve všem, co působí, je laskavý.
Hospodin podpírá všechny, kdo klesají,
pozvedá všechny, kdo jsou sklíčení.
(Žalm 145)

žádné komentáře | přidat komentář

Zachariáš 1

11. prosinec 2010 | 07.53 | rubrika: Ranní verše

Vraťte se ke mně, praví Hospodin zástupů, a já se vrátím k vám, praví Hospodin zástupů. Odvraťte se od svých zlých cest, od svého zlého jednání! (Zachariáš 1)

žádné komentáře | přidat komentář

1. Tesalonickým 5:18

10. prosinec 2010 | 08.03 | rubrika: Ranní verše

Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. (1. Tesalonickým  5:18)
 

žádné komentáře | přidat komentář

Ko 1:13-14

8. prosinec 2010 | 08.01 | rubrika: Ranní verše

On nás vysvobodil z nadvlády temnoty a přenesl do království svého milovaného Syna, v němž jsme skrze jeho krev došli vykoupení,   (Ko 1:13-14)

žádné komentáře | přidat komentář

Sofoniáš 1

7. prosinec 2010 | 10.03 | rubrika: Ranní verše

Smetu z povrchu země dočista všechno, praví Hospodin... ty, kdo se od Hospodina odvracejí, kdo Hospodina nehledají a kdo se po něm neptají. (Sofoniáš 1)

žádné komentáře | přidat komentář

Ko 3:23-24

6. prosinec 2010 | 08.37 | rubrika: Ranní verše

Cokoli děláte, čiňte to celou duší jako Pánu, a ne lidem. Vězte, že vaší odplatou bude dědictví od Pána, a Pán, jemuž sloužíte, je Kristus.  (Ko 3:23-24)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 145,8n

5. prosinec 2010 | 07.31 | rubrika: Ranní verše

Hospodin je milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý a velmi laskavý! Ke všem je dobrotivý Hospodin, on cítí s každým ze svých stvoření! (Žalm 145,8n)

žádné komentáře | přidat komentář

2. Petrův 1, 10

4. prosinec 2010 | 08.30 | rubrika: Ranní verše

Bratři, snažte se stále více potvrzovat své povolání a vyvolení, protože když to budete dělat, nikdy nepadnete. (2. Petrův 1, 10)

žádné komentáře | přidat komentář

Micheáš 6,8

3. prosinec 2010 | 08.32 | rubrika: Ranní verše

Oznámil ti, člověče, co je dobré
a co od tebe žádá Hospodin:
Abys jednal spravedlivě,
miloval milosrdenství
a kráčel se svým Bohem v pokoře.

Micheáš 6,8

žádné komentáře | přidat komentář

Jan 19,35

1. prosinec 2010 | 04.34 | rubrika: Ranní verše

A ten, který to viděl, vydal o tom svědectví, a jeho svědectví je pravdivé; on ví, že mluví pravdu, abyste i vy uvěřili. Jan 19,35

žádné komentáře | přidat komentář