Žalmy 86:4

31. prosinec 2009 | 08.08 | rubrika: Ranní verše

Vlej do duše svého služebníka radost, k tobě, Panovníku, pozvedám svou duši,(Žalmy  86:4)

žádné komentáře | přidat komentář

1. Petrův 3,15-16

30. prosinec 2009 | 08.09 | rubrika: Ranní verše

Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte, ale čiňte to s tichostí a s uctivostí.(1. Petrův 3,15-16)

žádné komentáře | přidat komentář

Kazatel 3:4, Římanům 12:15

29. prosinec 2009 | 07.55 | rubrika: Ranní verše

Je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat; (Kazatel  3:4) Radujte se s radujícími, plačte s plačícími.(Římanům  12:15)

žádné komentáře | přidat komentář

máme u Otce přímluvce

28. prosinec 2009 | 07.27 | rubrika: Ranní verše

Kdyby někdo zhřešil, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista, toho Spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za celý svět. (1.Jan 2:1b-2)

žádné komentáře | přidat komentář

Přísloví 26,4-5

27. prosinec 2009 | 07.20 | rubrika: Ranní verše

"Neodpovídej tupci na jeho tupost, aby ses mu sám nezačal podobat."  "Odpověz tupci na jeho tupost, aby si přestal moudrý připadat." Přísloví 26,4-5

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 41,8n

25. prosinec 2009 | 07.50 | rubrika: Ranní verše

A ty, Izraeli, služebníku můj, tebe jsem zavolal z odlehlých míst, tobě jsem řekl: Ty jsi můj služebník, tebe jsem vyvolil, nezavrhl jsem tě. (Iz 41,8n)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 118,24

24. prosinec 2009 | 09.26 | rubrika: Ranní verše

Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho. (Žalm 118,24) Přejeme jásavé a radostné prožití svátků.

žádné komentáře | přidat komentář

Hospodin je pastýř...

23. prosinec 2009 | 08.15 | rubrika: Ranní verše

Hospodin jako pastýř pase své stádo, beránky svou paží shromažďuje, v náručí je nosí, březí ovečky šetrně vede. (Iz 40,11).

žádné komentáře | přidat komentář

Uvádějte ve skutečnost svou spásu!

22. prosinec 2009 | 07.49 | rubrika: Ranní verše

Proto, moji milovaní, jako jste vždycky poslouchali, s bázní a chvěním uvádějte ve skutečnost svou spásu.(Fp 2,12).

Tak ať vaše světlo zazáří před lidmi, aby uviděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci, který je v nebesích.
(Mt 5,16)

žádné komentáře | přidat komentář

Fil 3,1

21. prosinec 2009 | 07.03 | rubrika: Ranní verše

A tak ať se děje cokoliv, bratři, radujte se z toho, že patříte Bohu. Musím to opakovat znovu a znovu, protože v té radosti je vaše síla.(Fil 3,1)

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 40,10

20. prosinec 2009 | 06.34 | rubrika: Ranní verše

Panovník Hospodin přichází s mocí, jeho paže se ujme vlády. Hle, svoji mzdu má s sebou, u sebe svůj výdělek. (Iz 40,10).

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 40,1

18. prosinec 2009 | 08.25 | rubrika: Ranní verše

"Potěšte, potěšte můj lid," praví váš Bůh. (Iz 40,1).

žádné komentáře | přidat komentář

Efezským 3,10nn

17. prosinec 2009 | 08.45 | rubrika: Ranní verše

Bůh teď chce skrze církev ukázat vládám a mocnostem v nebesích svou přerozmanitou moudrost.Tento svůj odvěký záměr uskutečnil v Kristu Ježíši,našem Pánu - v něm a skrze víru v něj máme možnost přistupovat k Bohu směle a s důvěrou.(Efezským 3,10nn)

žádné komentáře | přidat komentář

Ef 1,12

16. prosinec 2009 | 08.37 | rubrika: Ranní verše

My, kdo jsme složili naději v Kristu, se tedy stáváme jeho chválou a slávou.(Ef 1,12)
 

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 105,4

15. prosinec 2009 | 05.15 | rubrika: Ranní verše

Po Hospodinu se ptejte, po jeho síle, jeho tvář vždycky hledejte. (Žalm 105,4)

žádné komentáře | přidat komentář

Zalm 63,2

14. prosinec 2009 | 07.25 | rubrika: Ranní verše

Ty jsi můj Bůh, tebe hledám, Bože, má duše žízní po tobě! Po tobě dychtí tělo mé jak suchá země prahnoucí po vodě. (Zalm 63,2)

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 36,4 a Iz 37,35

13. prosinec 2009 | 06.58 | rubrika: Ranní verše

Na co vlastně spoléháš? (Iz 36,4). Toto praví Hospodin: Budu štítem tomuto městu, zachráním je kvůli sobě a kvůli Davidovi, svému služebníku. (Iz 37,35)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 27,1

12. prosinec 2009 | 08.32 | rubrika: Ranní verše

Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se měl bát? Hospodin je síla mého života, z koho bych měl mít strach? (Žalm 27,1)

žádné komentáře | přidat komentář

Mt 8,3

11. prosinec 2009 | 08.52 | rubrika: Ranní verše

Ježíš vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: "Chci, buď čist." (Mt 8,3)

žádné komentáře | přidat komentář

1.Petr 3:4b

10. prosinec 2009 | 08.34 | rubrika: Ranní verše

Ozdobte své nitro nepomíjivou krásou krotkého a pokojného ducha, který je před Bohem velmi vzácný. (1.Petr 3:4b)

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 35,4

9. prosinec 2009 | 08.14 | rubrika: Ranní verše

Řekněte nerozhodným srdcím: "Buďte rozhodní, nebojte se! Hle, váš Bůh přichází s pomstou, Bůh, který odplácí, vás přijde spasit." (Iz 35,4)

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 35, 3n

8. prosinec 2009 | 05.14 | rubrika: Ranní verše

Dodejte síly ochablým rukám, pevnosti kolenům klesajícím. Řekněte nerozhodným srdcím: "Buďte rozhodní, nebojte se! (Iz 35, 3n)

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 33,22

7. prosinec 2009 | 05.16 | rubrika: Ranní verše

Hospodin je náš soudce, Hospodin je náš zákonodárce, Hospodin je náš král, on nás spasí... (Iz 33,22)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 100,3

6. prosinec 2009 | 07.08 | rubrika: Ranní verše

Služte Hospodinu s radostí, předstupte do Jeho přítomnosti s radostným křikem... (Žalm 100,3).

žádné komentáře | přidat komentář

Tvá klenotnice, tvůj poklad!

5. prosinec 2009 | 09.12 | rubrika: Ranní verše

Bůh bude věrnou jistotou tvé budoucnosti, klenotnicí spásy, moudrosti a poznání, jejímž pokladem je bázeň před Hospodinem. (Iz 33,6).

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 33,2

4. prosinec 2009 | 08.44 | rubrika: Ranní verše

Hospodine, slituj se nad námi, v tebe skládáme naději! Buď paží svého lidu každé ráno i naší spásou v čase soužení. (Iz 33,2)

žádné komentáře | přidat komentář

Táhni, modlo!

3. prosinec 2009 | 09.58 | rubrika: Ranní verše

Pak prohlásíš své stříbrem potažené vytesané modly i pozlacené lité modly za nečisté a jako nečisté je rozmetáš. Řekneš jim: "Táhni!" (Iz 30,22)

žádné komentáře | přidat komentář

Ta Cesta!

2. prosinec 2009 | 08.15 | rubrika: Ranní verše

Na vlastní uši uslyšíš za sebou slovo: "To je ta cesta, jděte po ní" (Iz 30,21). Ježíš odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život." (Jan 14,6)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 20,8

1. prosinec 2009 | 08.17 | rubrika: Ranní verše

Jedni se honosí vozy, jiní koňmi, ale my připomínáme jméno Hospodina, svého Boha. (Žalm 20,8).

žádné komentáře | přidat komentář