Gn 41,16.

30. listopad 2010 | 04.31 | rubrika: Ranní verše

Josef faraónovi odpověděl: "Ne já, ale Bůh dá faraónovi uspokojivou odpověď." Gn 41,16.

žádné komentáře | přidat komentář

Lk 1,45.

29. listopad 2010 | 04.39 | rubrika: Ranní verše

A blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od Pána. Lk 1,45.

žádné komentáře | přidat komentář

Jan 19,28.

28. listopad 2010 | 06.48 | rubrika: Ranní verše

Ježíš věděl, že vše je již dokonáno; a proto, aby se až do konce splnilo Písmo, řekl: "Žízním." Jan 19,28.

žádné komentáře | přidat komentář

Židům 10,12n

27. listopad 2010 | 09.23 | rubrika: Ranní verše

Kristus obětoval za hříchy jedinou oběť a usedl navždy po Boží pravici. Od té doby čeká, až mu budou nepřátelé položeni k nohám, (Židům 10,12n)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 147,11

26. listopad 2010 | 08.30 | rubrika: Ranní verše

Hospodinu se líbí ti, kdo jej ctí, ti, kdo v jeho lásku doufají! (Žalm 147,11)

žádné komentáře | přidat komentář

Gn 39, 21

25. listopad 2010 | 04.42 | rubrika: Ranní verše

Tak se Josef ocitl v pevnosti. Ale Hospodin byl s ním, rozprostřel nad ním své milosrdenství a zjednal mu přízeň. Gn 39, 21

žádné komentáře | přidat komentář

Lk 1,38

24. listopad 2010 | 05.15 | rubrika: Ranní verše

Maria řekla: "Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova."Lk 1,38

žádné komentáře | přidat komentář

1. Tim 1,19

23. listopad 2010 | 07.42 | rubrika: Ranní verše

...uchovej si víru a dobré svědomí, které někteří zahodili, a proto ztroskotali ve víře. (1. Tim 1,19)

žádné komentáře | přidat komentář

Jan 19,23.

22. listopad 2010 | 08.08 | rubrika: Ranní verše

Když vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho šaty a rozdělili je na čtyři díly, každému vojákovi díl; zbýval ještě spodní šat. Jan 19,23.

žádné komentáře | přidat komentář

Gn 35, 2.

21. listopad 2010 | 06.43 | rubrika: Ranní verše

Jákob tedy řekl svému domu: Zbavte se cizích bohů, které máte mezi sebou! Očisťte se, převlékněte si šat, budeme putovat do Bét-elu. Gn 35, 2.

žádné komentáře | přidat komentář

Jan 19,19.

20. listopad 2010 | 08.48 | rubrika: Ranní verše

Pilát dal napsat nápis a připevnit jej na kříž. Stálo tam: Ježíš Nazaretský, král židovský. Jan 19,19.

žádné komentáře | přidat komentář

Ř 5,5

19. listopad 2010 | 08.06 | rubrika: Ranní verše

Bůh do našich srdcí vylil svou lásku skrze Ducha svatého, jehož nám daroval. (Ř 5,5)

žádné komentáře | přidat komentář

Gn 32, 27

18. listopad 2010 | 04.33 | rubrika: Ranní verše

Jákob však odvětil: "Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš." Gn 32, 27

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 141

17. listopad 2010 | 07.40 | rubrika: Ranní verše

K mým ústům, Hospodine, postav stráž, bránu mých rtů prosím chraň. Nenech mé srdce ke zlu zamířit, ať se neúčastním skutků ničemných (Žalm 141)

žádné komentáře | přidat komentář

Jan 19,17.

16. listopad 2010 | 04.42 | rubrika: Ranní verše

Nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané ‚Lebka‘, hebrejsky Golgota. Tam Ježíše ukřižovali. Jan 19,17.

žádné komentáře | přidat komentář

Gn 32,11

15. listopad 2010 | 06.09 | rubrika: Ranní verše

Bože mého otce Abrahama, Hospodine, nejsem hoden veškerého tvého milosrdenství a vší tvé věrnosti, které jsi svému služebníku prokázal. Gn 32,11

žádné komentáře | přidat komentář

Jan 18, 37.

14. listopad 2010 | 06.30 | rubrika: Ranní verše

Ježíš odpověděl: "Já jsem proto přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas." Jan 18, 37.

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 139

13. listopad 2010 | 07.11 | rubrika: Ranní verše

Ty mě, Hospodine, zkoumáš, ty mě znáš. Ty víš, jak sedám a jak vstávám zas, už zdálky rozumíš mým myšlenkám! (Žalm 139)

žádné komentáře | přidat komentář

Jan 5,44

12. listopad 2010 | 07.54 | rubrika: Ranní verše

Jak byste vůbec mohli uvěřit? Přijímáte chválu jedni od druhých, ale chválu, která je od samotného Boha, nehledáte. (Jan 5,44)

žádné komentáře | přidat komentář

Gn 28,13a15.

11. listopad 2010 | 05.08 | rubrika: Ranní verše

Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil.  Gn 28,13a15.

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 135

10. listopad 2010 | 05.35 | rubrika: Ranní verše

Chvalte Hospodina – jak dobrý je Hospodin!
Jeho jméno opěvujte – jak je nádherné!
(Žalm 135)

žádné komentáře | přidat komentář

Jan 18, 36

9. listopad 2010 | 09.08 | rubrika: Ranní verše

Ježíš řekl: Moje království není z tohoto světa. Kdyby bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán Židům... Jan 18, 36

žádné komentáře | přidat komentář

Gn 28,13a15.

8. listopad 2010 | 06.58 | rubrika: Ranní verše

Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Hle, já jsem s tebou. Gn 28,13a15.

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 130,5

7. listopad 2010 | 07.19 | rubrika: Ranní verše

Spoléhám na Hospodina, spoléhám celou duší, v jeho slově skládám naději. (Žalm 130,5)

žádné komentáře | přidat komentář

Jan 18,29.

6. listopad 2010 | 07.12 | rubrika: Ranní verše

Pilát vyšel k nim ven a řekl: "Jakou obžalobu vznášíte proti tomu člověku?" Jan 18,29.

žádné komentáře | přidat komentář

Přísloví 17,9

5. listopad 2010 | 09.30 | rubrika: Ranní verše

Kdo stojí o lásku, přikrývá všechny viny, ten, kdo je připomíná, rozeštve přátele. (Přísloví 17,9)

žádné komentáře | přidat komentář

Gn 27,28.

4. listopad 2010 | 04.34 | rubrika: Ranní verše

Dej ti Bůh z rosy nebes a ze žírnosti země, i hojnost obilí a moštu. Gn 27,28.

žádné komentáře | přidat komentář

Jan 18,20n.

3. listopad 2010 | 04.26 | rubrika: Ranní verše

Ježíš mu řekl: Já jsem mluvil k světu veřejně. Proč se mě ptáš? Zeptej se těch, kteří slyšeli, co jsem říkal. Ti přece vědí, co jsem řekl. Jan 18,20n.

žádné komentáře | přidat komentář

Jan 18,4.

1. listopad 2010 | 06.47 | rubrika: Ranní verše

Ježíš, který věděl všecko, co ho má potkat, vyšel a řekl jim: "Koho hledáte?" Jan 18,4.

žádné komentáře | přidat komentář