Žalm 34,5

30. listopad 2009 | 08.02 | rubrika: Ranní verše

Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl mi, vysvobodil mě od všeho, čeho jsem se lekal.(Žalm 34,5)

žádné komentáře | přidat komentář

Uzříš svého učitele

29. listopad 2009 | 07.20 | rubrika: Ranní verše

Bůh, tvůj učitel, už se nebude držet stranou. Na vlastní oči uzříš svého učitele. (Iz 30,20). Ježíš odpověděl: Kdo vidí mne, vidí Otce. (Jan 14,9).
 

žádné komentáře | přidat komentář

1Tm 3,15; Ž 26,8

28. listopad 2009 | 08.19 | rubrika: Ranní verše

Hospodine, zamiloval jsem si dům, v němž bydlíš, místo, kde má příbytek tvá sláva. (Ž 26,8)  Boží dům je církev živého Boha, (1Tm 3,15)

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 30,15

27. listopad 2009 | 08.28 | rubrika: Ranní verše

Toto praví Panovník Hospodin: V obrácení a ztišení bude vaše spása, v klidu a důvěře vaše vítězství. Vy však nechcete, říkáte: ‚Nikoliv!‘ (Iz 30,15)

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 30,1 a Iz 30, 18

26. listopad 2009 | 09.49 | rubrika: Ranní verše

Toto je výrok Hospodinův: uskutečňujete záměry, ale ne moje, uzavíráte závazky, ale ne v mém duchu, mých úst jste se nedoptali. (Iz 30,1).

Hospodin vyčkává, chce se nad vámi smilovat, vyvýší se, slituje se nad vámi. Vždyť Hospodin je Bohem práva, blaze těm, kdo ho očekávají.
(Iz 30, 18)

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 29, 18

25. listopad 2009 | 07.04 | rubrika: Ranní verše

I uslyší v onen den hluší slova knihy a oči slepých prohlédnou z temnoty a ze tmy.  (Iz 29, 18)

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 29,15 - Iz 29, 24

24. listopad 2009 | 05.17 | rubrika: Ranní verše

Běda těm, kdo své záměry skrývají hluboko před Hospodinem, v temnotách konají své činy a říkají: "Kdopak nás vidí a kdo o nás ví?" (Iz 29,15.)

Zbloudilí duchem poznají rozumnost, mému naučení se budou učit reptalové.
(Iz 29, 24).

žádné komentáře | přidat komentář

žádné neštěstí se ti nepřihodí

23. listopad 2009 | 07.41 | rubrika: Ranní verše

Když Hospodinu řekneš: Jsi mé útočiště, Nejvyššího když zvolíš za svůj příbytek, žádné neštěstí se ti nepřihodí, rána se vyhne tvému obydlí.(Ž 91:9-10)

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 28,16

22. listopad 2009 | 06.52 | rubrika: Ranní verše

Bůh to je, kdo za základ položil na Sijónu kámen, kámen osvědčený, úhelný a  drahý, základ nejpevnější; kdo věří, nemusí spěchat. (Iz 28,16)

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 28,12

21. listopad 2009 | 07.44 | rubrika: Ranní verše

Bůh říkal tomuto lidu: "Zde je místo odpočinutí, nechte odpočinout znaveného, zde je místo míru!" Nechtěli však slyšet. (Iz 28,12).

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 26, 13

20. listopad 2009 | 08.01 | rubrika: Ranní verše

Hospodine, Bože náš, byli jsme pod mocí jiných, nikoli tvou, budeme však připomínat jedině tvé jméno! (Iz 26, 13)

žádné komentáře | přidat komentář

Koloským 2,14

19. listopad 2009 | 08.21 | rubrika: Ranní verše

Kristus vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž.(Koloským 2,14)

žádné komentáře | přidat komentář

2. Petruv 3,18

18. listopad 2009 | 08.18 | rubrika: Ranní verše

Usilujte o duchovní růst a hlubší poznání Pána Ježíše Krista. Jemu patří všechna sláva již nyní i na věčnosti! (2. Petruv 3,18)

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 25,9

17. listopad 2009 | 07.42 | rubrika: Ranní verše

Panovník Hospodin provždy odstraní smrt a setře slzu z každé tváře, sejme potupu svého lidu z celé země; tak promluvil Hospodin. (Iz 25,9)

žádné komentáře | přidat komentář

Jakub 1:21

16. listopad 2009 | 07.58 | rubrika: Ranní verše

Odhoďte proto všechnu špínu a spoustu špatnosti a s krotkostí přijímejte zaseté Slovo, které má moc spasit vaše duše.(Jakub 1:21)

žádné komentáře | přidat komentář

Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.

15. listopad 2009 | 07.22 | rubrika: Ranní verše

Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. (Jakubova 4,7)

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 17,7

14. listopad 2009 | 09.35 | rubrika: Ranní verše

V onen den vzhlédne člověk k tomu, který ho učinil, a jeho oči budou patřit k Svatému Izraele. (Iz 17,7).

žádné komentáře | přidat komentář

Kol 3,12

13. listopad 2009 | 05.30 | rubrika: Ranní verše

Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. (Kol 3,12).

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 28,5

12. listopad 2009 | 07.39 | rubrika: Ranní verše

V onen den se Hospodin zástupů stane ozdobnou korunou a nádherným věncem pozůstatku svého lidu. (Iz 28,5)

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 14,32

10. listopad 2009 | 05.32 | rubrika: Ranní verše

Hospodin založil Sijón, k němu se přivinou utištění jeho lidu. Iz 14,32

Žd 12,11n

9. listopad 2009 | 07.36 | rubrika: Ranní verše

V horlivosti nepodléhejte únavě, ale služte Pánu v duchovním zápalu. Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.(Žd 12,11n)

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 14,24

8. listopad 2009 | 06.53 | rubrika: Ranní verše

Hospodin zástupů přisáhl: "Jak jsem si předsevzal, tak se stane, a pro co jsem se rozhodl, to se uskuteční... (Iz 14,24)

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 12,12

7. listopad 2009 | 07.03 | rubrika: Ranní verše

S radostí vyjdete a budete vedeni v pokoji. Hory a pahorky budou před vámi zvučně plesat a všechny stromy v poli budou tleskat. (Iz 12,12)

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 12,2

6. listopad 2009 | 05.10 | rubrika: Ranní verše

Hle, Bůh je má spása, doufám a jsem beze strachu. Hospodin, jen Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou. (Iz 12,2)

žádné komentáře | přidat komentář

1. Petruv 3,11

5. listopad 2009 | 07.25 | rubrika: Ranní verše

Obraťte se zády ke zlému a čiňte dobro. Šiřte kolem sebe pokoj, i když to není snadné. (1. Petruv 3,11)

žádné komentáře | přidat komentář

1. Petruv 2,11

4. listopad 2009 | 08.14 | rubrika: Ranní verše

Prosím vás,moji milí,žijte na tomto světě jako hosté.Váš skutečný domov je nyní v nebi,proto se zřekněte zlých přání,která ohrožují váš život s Kristem. (1. Petruv 2,11)

žádné komentáře | přidat komentář

Neh 8,10

3. listopad 2009 | 05.18 | rubrika: Ranní verše

Netrapte se! Radost z Hospodina bude vaší záštitou.Neh 8,10

žádné komentáře | přidat komentář

Dt 31,6

2. listopad 2009 | 10.09 | rubrika: Ranní verše

Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě. (Dt 31,6)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 71:20

1. listopad 2009 | 07.15 | rubrika: Ranní verše
Dal jsi mi okusit hrozné úzkosti, k životu mě ale znovu navrátíš, zpět mě vytáhneš z nejhlubších propastí!(Žalm 71:20)
žádné komentáře | přidat komentář