Nee Watchman: Osvobození Ducha

28. srpen 2011 | 21.47 |

Osvobození Ducha - Nee Watchman

Každý, kdo slouží Bohu přijde dříve či později na to, že překážkou v jeho práci nejsou jiní, ale on sám.

Od chvíle, kdy jsme se obrátili, se nás Pán mnohokrát různým způsobem dotýkal – vždy s jedním úmyslem: aby zlomil našeho vnějšího člověka

Jak velice potřebujeme, aby nám Pán otevřel oči, abychom uviděli, že všechno v našem životě má smysl.

A tak motivem Božího jednání je vždy zlomení vnějšího člověka. Jakmile k tomu dojde a Duch má volnou cestu, začínáme být schopni používat svého Ducha.

Mk 14,3

Když byl v Betanii v domě Šimona Malomocného a seděl u stolu, přišla žena, která měla alabastrovou nádobku pravého vzácného oleje z nardu. Rozbila ji a olej vylila na jeho hlavu.

Olej představuje něco duchovního. Nebude-li však alabastrová nádoba rozbita, nemůže ani vytéct drahocenný nardový olej. Mnozí se ale domnívají, že nádoba, je drahocennější než olej. Mnozí pokládají svého vnějšího člověka za cennějšího než člověka vnitřního. Bez rozbití vnějšku nemůže vytéct to, co je uvnitř. Každý trestající zásah Ducha svatého má vždy jen jediný cíl – zlomit vnějšího člověka, aby vnitřní měl volnou cestu.

Ke zlomení vnějšího člověka používá Bůh dvou různých způsobů: postupný, náhlý.

Dobu určuje Bůh. My ji nemůžeme zkrátit, můžeme ji ovšem prodloužit.

Není nic smutnějšího, než když maříme Boží čas.

Překážkou pro zlomení vnějšího člověka je sebeláska. Prosme tedy Pána, aby naše srdce zbavil sebelásky.

"Ó, Pane, jestliže je to tvoje ruka, dej mi sílu, abych ji přijal s otevřeným srdcem"

Pro Boha je užitečný jen ten člověk, v němž a skrze něhož se může projevovat

Mnozí se musejí dostat až tam, kde jsou se svým rozumem v koncích, aby uviděli, jak bezcenná je jejich práce a jak neužitečné jsou jejich mnohé myšlenky a různé city.

Není-li vnější člověk zlomen, může dojít k dvojímu. Za prvé člověk zůstává duchovně těžkopádný a tím i neschopný k práci. Taková práce se může zdát úspěšná, avšak nepřiblíží lidi k Bohu.

I kdybychom svými myšlenkami a city získali na svou stranu sebevíce lidí, výsledek se přesto nedostaví. A tak musíme nakonec přece jen doznat, že "je to Duch, který obživuje". Jedině prostřednictvím Ducha přicházejí lidé k životu. Vaše nejlepší myšlenky a city tu nic nezmohou.

Kde má Duch volnou cestu, tam se hříšníci znovuzrozují a stávají se svatými.

Bez Ducha není ani znovuzrození ani Duch.

Děkujme Bohu, že dovolíme-li lidem, aby se setkali s naším duchem, umožníme jim také setkat se s Bohem. Tak přivádí náš duch Ducha svatého k lidem...

Římanům 8

Má-li Duch svatý působit, potřebuje lidského ducha jako nositele.

Pro každého, kdo se chce naučit sloužit Bohu, je tedy zlomení vnějšího člověka první lekcí.

Kéž nás Bůh přivede až tam, kde je vnější člověk zcela zlomen.

Velmi tvrdou slupku vytvářejí i naše city.

Bůh je Duch. JEDINĚ NÁŠ Duch má povahu Boží, a může být tedy na věky sjednocen s Bohem.

Pokusíme-li se dostat do Boží blízkosti tím, že na to soustředíme své myšlenky, bude se nám zdát, že jeho přítomnost nám uniká, jakmile se přestaneme koncentrovat.

Chceme-li si udržet Boží přítomnost svým úsilím, pak se nám ztrácí, jakmile přestaneme být činní. Chceme-li žít v Boží přítomnosti, pak je třeba mít stejnou přirozenost jako Bůh. Jen vnitřní člověk má přirozenost Boží.

Aktivita vnějšího člověka může vnitřního člověka rušit.

Bůh nám dal našeho ducha, aby byl citlivý vůči Bohu (str35)

Všední práce zlomeného člověka nemůže od Boha odvést, a proto se také k němu nemusíme vracet.

Oddělení vnějšího člověka od vnitřního má vskutku rozhodující vliv na naše dílo a na náš život.

Naše lidská síla má své meze.

Kdo je zaujat duchovními věcmi, dostává se pod moc zákona Ducha svatého.

Naše duševní síla je omezená. Jestliže ji vyčerpáme na věci tělesné, pak shledáme, že nestačíme na věci Ducha.

Když je vnější člověk tak přetížen a vyčerpán věcmi, které drží v ruce, zbývají mu pak sotva síly na to, aby se rozvíjel duchovně.

Aby se náš duch dotkl života druhých lidí, musí použít vnějšího člověka. Je-li však jeho síla strávena mnohými věcmi, které má v ruce, nemůže Bůh skrze nás působit.

Je-li vnější člověk zaměstnán vnějšími věcmi, pak vnitřnímu člověku chybí vhodný nástroj, jak svou lásku vyjádřit.

Duše nezachráníme jen tím, že ve svém duchu neseme břímě; toto břímě musí být vyjádřeno prostřednictvím mysli.

Bůh na nás netrpělivě pracuje

Jak velice smutné je, že někteří si stále ještě představují, že budou pro Boha užitečnější, když rozšíří okruh svých vědomostí, nashromáždí více materiálu ke kázání a osvojí si více biblických výkladů. To je naprosto nesprávné. Boží ruka na tobě působí, aby tě zlomila - ne podle tvé vůle, ale podle jeho.

Vše co se nám přihodí je od Boha.

Duchovní práce spočívá v tom, že Bůh se projevuje skrze nás. To je jediná cesta, kterou nám Bůh dal.

Kdybychom jen hledali Boží osvícení, naučili se poddávat jeho ruce a respektovali jeho zákon, pak bychom brzy došli požehnání, po kterém tak prahneme.

Ježíš, kdykoli k němu lidé přišli, měl pro ně to pravé slovo

Je bláznivé chtít jen jedním duchovním receptem vyléčit všechny duchovní problémy.

Setká-li se křesťanský pracovník s duší, musí vždy nejprve poznat, co právě tento člověk před Bohem potřebuje

Nebuďte tak bláhoví a nedomnívejte se, že se dokážete vyrovnat s každou situací a že dokážete pomoci všem. Pro ty, kterým pomoci můžete, byste měli vynaložit vše, i své poslední síly.

Každý duchovní pracovník se musí před Pánem naučit poznávat člověka. Kolik životů je mařeno rukama horlivých bratří, kteří se nenaučili poznávat člověka, ale marně se snaží svými subjektivními názory pomoci tam, kde je zapotřebí objektivní pomoci.

Nemůžeme naučit druhé tomu, čemu jsme se před Bohem nenaučili sami.

Pane, ať neodcházím nezasažen, nezlomen a nepřipraven

Duch Boží nepůsobí na lidi přímo;působí skrze člověka

Duch Boží v nás může být osvobozen pouze tehdy, budeme-li spolehliví a důvěryhodní

Zabývejme se nikoli Duchem ale vnějším člověkem

Tajemství poznání člověka spočívá v tom, že se setkáme s jeho duchem – poznáme čím je oděn.

Čím je člověk zlomenější, tím je vnímavější

Čím více člověk ztratí, tím více bude moci dát.

Kdekoli se snažíme zachovat sami sebe, právě tam se stáváme duchovně neschopnými.

Kolik opravdu máš, závisí na tom, kolik Bůh v tvém životě vypůsobil. Čím více tedy na tobě Bůh pracuje, tím citlivěji dokážeš poznat, co je v člověku.

I když je věřícímu dán Duch Boží jednou provždy, náš duch se musí stále učit, celý život. Čím více se učíme, tím lépe dokážeme rozeznávat.

Duchovní citlivosti dosáhneme jen tím, že projdeme mnoha lekcemi.

Ať už člověk zamýšlí cokoliv, jeho Duch se projeví slovy jeho úst.

Nevěnujte pozornost jen tomu, co člověk říká, ale hlavně si všímejte toho, v jakém duchovním stavu se nachází

Vnější člověk je velkou překážkou a Boha omezuje

Překážka v každém z nás je překážkou i pro Boha.

To, co jsme, rozhoduje o tom, co z Bible získáme.

Být zlomen znamená vzdát se vlastního usilování a svého subjektivního myšlení a postupně poznávat mysl Pána a myslet tak, jak myslí písmo.

Skrze Bibli se uvolňuje Duch Boží

Musíš dát svému Duchu volnost

Metodou jak zlomit vnějšího člověka je požít vnější prostředky.

Vnější věci mohou vnějšího člověka zasáhnout nejcitelněji

Věnujme pozornost Výchově Duchem

Slovo poslané od Boha nás živí, modlitba nás obnovuje, Boží slovo nás občerstvuje a pomoc druhým osvobozuje našeho ducha.

Bůh vás musí dovést až k bodu, kdy se neodvažujete věřit vlastnímu úsudku...

Duch ti dává denně hojně příležitostí učit se...

kříž je více než učení, kříž musí být uveden do života.

Působením kříže se naučíme být závislý na milosti Boží a nikoliv na tom, co jsme si zapamatovali z učení.

Prvním požadavkem pro Boží práci je tedy čistý, nikoli mocný Duch.

Boží slovo se nenavrátí zpět prázdné; zvítězí a dosáhne toho, k čemu bylo posláno

Zlomený člověk jedná ohleduplně a nezraňuje neuvážlivě city druhých

Zlomenost nás činí schopnými brát ze všeho užitek

Uvědomte si, že vzdělání není otázkou nauky, ale ducha

Buďme prostí a nic nenapodobujme, v důvěře, že Bůh sám nám přidá své ctnosti

Cílem všech lidských ctností je seberealizce...

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář