2Pt 3,18

31. říjen 2011 | 05.13 | rubrika: Ranní verše

Jestliže se tedy  všechno rozplyne, jací musíte být ve svatém způsobu života a zbožnosti vy, kteří očekáváte a urychlujete příchod Božího dne! 2Pt 3,18

žádné komentáře | přidat komentář

Římanům 12,16

30. říjen 2011 | 07.07 | rubrika: Ranní verše

Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost. (Římanům 12,16)

žádné komentáře | přidat komentář

Deut 4,9

29. říjen 2011 | 08.15 | rubrika: Ranní verše

Jenom si dej pozor a velice se střez zapomenout na věci, které jsi viděl na vlastní oči, aby nevymizely z tvého srdce po všechny dny tvého života. (Deut 4,9)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 19,15

28. říjen 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Kéž se ti líbí řeč mých úst i to, o čem rozjímám v srdci, Hospodine, má skálo, vykupiteli můj! (Žalm 19,15)

žádné komentáře | přidat komentář

Filipským 2,3

27. říjen 2011 | 07.07 | rubrika: Ranní verše

Nikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte v pokoře: važte si druhých víc než sebe. (Filipským 2,3)

žádné komentáře | přidat komentář

Exod 15:2a

26. říjen 2011 | 07.16 | rubrika: Ranní verše

Má síla, má píseň je Hospodin, to on se stal mým spasením.  (Exod 15:2a)

žádné komentáře | přidat komentář

Jakub 2,23

25. říjen 2011 | 05.10 | rubrika: Ranní verše

Ze skutků se stala víra dokonalou i Písmo se naplnilo. Jakub 2,23

žádné komentáře | přidat komentář

Zj 3,5

24. říjen 2011 | 07.22 | rubrika: Ranní verše

Kdo vítězí, bude se oblékat bílým rouchem a jeho jméno nikdy nevymažu z knihy života, ale vyznám jeho jméno před tváří svého Otce i před jeho anděly. (Zj 3,5)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 16.2

23. říjen 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Řekni Hospodinu: Ty jsi můj dobrý Panovník, mimo tebe žádného nemám... Žalm 16.2

žádné komentáře | přidat komentář

1 Tim 2,1

22. říjen 2011 | 07.20 | rubrika: Ranní verše

Především tedy prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a děkování za všechny lidi. (1 Tim 2,1)

žádné komentáře | přidat komentář

2 Kor 13,11

21. říjen 2011 | 07.38 | rubrika: Ranní verše

Nakonec, bratří: žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslní, pokojní, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. (2 Kor 13,11)

žádné komentáře | přidat komentář

Francouzština 2

20. říjen 2011 | 08.30 | rubrika: francouzština

Ça va?

- Jak to jde?

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 36x

List Judův 1,22

20. říjen 2011 | 07.05 | rubrika: Ranní verše

S těmi, kdo pochybují, mějte soucit. (List Judův 1,22)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 112,1

19. říjen 2011 | 07.31 | rubrika: Ranní verše

Blaze člověku, který Hospodina ctí a jeho přikázání si velmi oblíbil! (Žalm 112,1)

žádné komentáře | přidat komentář

Zl16,2

18. říjen 2011 | 04.58 | rubrika: Ranní verše

Řekni Hospodinu: Pane, ty jsi mé dobro, mimo tebe žádné nemám... Zl16,2

žádné komentáře | přidat komentář

Jan 11:25-26

17. říjen 2011 | 07.50 | rubrika: Ranní verše

Já jsem vzkříšení i život, řekl jí Ježíš. Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mě, nezemře navěky. Věříš tomu?  (Jan 11:25-26)

žádné komentáře | přidat komentář

Galatským 5:13

16. říjen 2011 | 07.24 | rubrika: Ranní verše

Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. (Galatským  5:13)

žádné komentáře | přidat komentář

Jan 11:40

15. říjen 2011 | 07.35 | rubrika: Ranní verše

 Neřekl jsem ti, že když budeš věřit, uvidíš Boží slávu? odpověděl jí Ježíš.  (Jan 11:40)

žádné komentáře | přidat komentář

Lukáš 17,10

14. říjen 2011 | 07.14 | rubrika: Ranní verše

Tak i vy, když uděláte všechno, co je vám nařízeno, říkejte: Nezasloužíme chválu. Jen jsme jako služebníci splnili svou povinnost. (Lukáš 17,10)

žádné komentáře | přidat komentář

1. Janův 2,17

13. říjen 2011 | 08.15 | rubrika: Ranní verše

Svět pomíjí tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůli, zůstává navěky. (1. Janův 2,17)

žádné komentáře | přidat komentář

slovíčka v tabulce

12. říjen 2011 | 20.40 | rubrika: francouzština

slovíčka

12. říjen 2011 | 20.25 | rubrika: francouzština
  • Ça va? - Jak to jde?
  • Bienvenue à. - Vítejte.
  • anglais/e - angličtina, Angličan/ka, anglický
  • français/e - Francouz/ka, francouzský/á, franfouzština
  • tchèque - Čech/Češka, čeština, český/á
  • polonais/e – polština
  • espagnol/e – španělština, Španěl/ka
  • italien / italienne – ital/ka
žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 37x

1. Januv 4,10

12. říjen 2011 | 07.47 | rubrika: Ranní verše

V tom je láska, ne že my jsme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy. (1. Januv 4,10)

žádné komentáře | přidat komentář

1Kor 8,2.

11. říjen 2011 | 08.08 | rubrika: Ranní verše

Jestliže si někdo myslí, že něco už plně poznal, ten ještě nepoznal tak, jak je třeba. 1Kor 8,2.

žádné komentáře | přidat komentář

Galatským 5, 22-23

10. říjen 2011 | 07.37 | rubrika: Ranní verše

Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. (Galatským 5, 22-23)

žádné komentáře | přidat komentář

1. Jan 1,8

9. říjen 2011 | 07.11 | rubrika: Ranní verše

Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. (1. Jan 1,8)

žádné komentáře | přidat komentář

Jan 10:7a,9

8. říjen 2011 | 08.04 | rubrika: Ranní verše

Ježíš k nim tedy znovu promluvil: ...Já jsem dveře. Kdokoli vejde skrze mne, bude spasen a bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu.  (Jan 10:7a,9)

žádné komentáře | přidat komentář

2Pt 3,10

7. říjen 2011 | 07.22 | rubrika: Ranní verše

Den Páně přijde jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud. 2Pt 3,10

žádné komentáře | přidat komentář

William Faulkner - Intruder in the Dust

6. říjen 2011 | 19.44 | rubrika: English University

Young folks and womens, they aint cluttered. They can listen. But a middle-year man like your paw and your uncle, they cant listen. They aint got time. They're too busy with facks. In fact, you mought bear this in yo mind; someday you mought need it. If you ever needs to get anything done out­side the common run, dont waste yo time on the menfolks; get the womens and children to working at

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 96x

2. Petrova 3,18

6. říjen 2011 | 08.07 | rubrika: Ranní verše

Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní a až do dne věčnosti. (2. Petrova 3,18)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 128,1

5. říjen 2011 | 07.06 | rubrika: Ranní verše

Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo chodí po jeho cestách! (Žalm 128,1)

žádné komentáře | přidat komentář

1. Petrova 5,6-7

4. říjen 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.
Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží.
  (1. Petrova 5,6-7)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 25, 14

3. říjen 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

S těmi, kdo se ho bojí, má Hospodin důvěrný vztah, dává jim poznat svou smlouvu. Zalm 25,14

žádné komentáře | přidat komentář

1Pt 4,7n

2. říjen 2011 | 07.11 | rubrika: Ranní verše

Všemu nadešel konec. Proto se vzpamatujte a probuďte se k modlitbám, především si ale zachovejte vzájemnou lásku, vždyť láska přikryje množství hříchů. 1Pt 4,7n

žádné komentáře | přidat komentář

1. Petrova 1,14

1. říjen 2011 | 07.41 | rubrika: Ranní verše

Poslouchejte Boha jako jeho děti; nepoddávejte se choutkám, které vás ovládaly v době vaší nevědomosti. (1. Petrova 1,14)

žádné komentáře | přidat komentář