Gn 22,8.

31. říjen 2010 | 06.31 | rubrika: Ranní verše

Můj synu, Bůh sám si vyhlédne beránka k oběti zápalné. Gn 22,8.

žádné komentáře | přidat komentář

Př 3,27n

30. říjen 2010 | 06.49 | rubrika: Ranní verše

Neodpírej dobrodiní těm, kdo je potřebují, když je v tvé moci něco učinit. Neříkej bližnímu: "Přijď jindy," když právě teď mu můžeš pomoci. (Př 3,27n)

žádné komentáře | přidat komentář

Jan 17,26.

29. říjen 2010 | 06.41 | rubrika: Ranní verše

Spravedlivý Otče, dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně, a já abych byl v nich. Jan 17,26.

žádné komentáře | přidat komentář

Ko 3,15n

28. říjen 2010 | 07.12 | rubrika: Ranní verše

Ve vašich srdcích ať vládne Kristův pokoj – právě k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte vděční. Slovo Kristovo ať ve vás přebývá v hojnosti. Ko 3,15n

žádné komentáře | přidat komentář

Gn 21,6

27. říjen 2010 | 08.57 | rubrika: Ranní verše

Bůh mi dal, proč se smát. Všichni, kdo to zvědí, se na mne budou usmívat. Gn 21,6

žádné komentáře | přidat komentář

Jan 16,32.

26. říjen 2010 | 08.10 | rubrika: Ranní verše

Hle, praví Pán, přichází hodina, a již je zde, kdy se rozprchnete každý do svého domova a mne necháte samotného. Jan 16,32.

žádné komentáře | přidat komentář

1Pt 4,7n

25. říjen 2010 | 07.05 | rubrika: Ranní verše

Všemu nadešel konec. Proto se vzpamatujte a probuďte se k modlitbám, především si ale zachovejte vzájemnou lásku, vždyť láska přikryje množství hříchů. 1Pt 4,7n

žádné komentáře | přidat komentář

Gn 20,8.

24. říjen 2010 | 06.31 | rubrika: O Bohu

Za časného jitra svolal abímelek všechny své služebníky a všechno jim vypověděl; a ty muže pojala velká bázeň. Gn 20,8.

žádné komentáře | přidat komentář

1Pt 2,11n

23. říjen 2010 | 07.47 | rubrika: Ranní verše

Milovaní, jsme tu jen cizinci a přistěhovalci, a tak vás vyzývám: Zdržujte se tělesných žádostí, jež ohrožují duši, a veďte mezi pohany poctivý život. 1Pt 2,11n

žádné komentáře | přidat komentář

1. Jan 4,1

22. říjen 2010 | 08.44 | rubrika: Ranní verše

Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků (1. Jan 4,1)

žádné komentáře | přidat komentář

Jan 15,22.

21. říjen 2010 | 04.32 | rubrika: Ranní verše

Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme. Jan 15,22.

žádné komentáře | přidat komentář

Gn 19,12.

20. říjen 2010 | 04.22 | rubrika: Ranní verše

Máš-li zde ještě někoho, zetě, syny, dcery, všechny, kteří v Sodomě patří k tobě, vyveď je z tohoto místa. Gn 19,12.

žádné komentáře | přidat komentář

Jan 15,20

19. říjen 2010 | 04.32 | rubrika: Ranní verše

Sluha není nad svého pána. Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat – jestliže mé slovo zachovali, i vaše zachovají. Jan 15,20

žádné komentáře | přidat komentář

Pláč 3,25n

18. říjen 2010 | 07.41 | rubrika: Ranní verše

Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něj doufají, ke všem, kteří jej hledají. Dobré je trpělivé čekání na Hospodinovo spasení. (Pláč 3,25n)

žádné komentáře | přidat komentář

Gn 18,19.

17. říjen 2010 | 06.27 | rubrika: Ranní verše

Dbejte na Hospodinovu cestu a jednejte podle spravedlnosti a práva. Gn 18,19.

žádné komentáře | přidat komentář

Jozue 24,15.

16. říjen 2010 | 07.56 | rubrika: Ranní verše

Zvolte si dnes, komu chcete sloužit: Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu. Jozue 24,15.

žádné komentáře | přidat komentář

Přísloví 30

15. říjen 2010 | 08.02 | rubrika: Ranní verše

Všechna Boží řeč je protříbená, on je štítem těch, kteří se k němu utíkají. K jeho slovům nic nepřidávej, jinak tě potrestá a budeš shledán lhářem. Přísloví 30

žádné komentáře | přidat komentář

Jan 15,13n

14. říjen 2010 | 07.56 | rubrika: Ranní verše

Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji.  Jan 15,13n

žádné komentáře | přidat komentář

Jan 15,12n

13. říjen 2010 | 07.39 | rubrika: Ranní verše

To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Jan 15,12n

žádné komentáře | přidat komentář

Gn 18,19.

12. říjen 2010 | 04.20 | rubrika: Ranní verše

Tu Hospodin řekl: Důvěrně jsem se s Abrahamem sblížil, aby přikazoval svým synům a všem, kteří přijdou po něm: Dbejte na Hospodinovu cestu. Gn 18,19.

Př 3:21-22a

11. říjen 2010 | 07.18 | rubrika: Ranní verše

 Soudnost a prozíravost ať nesejdou ti z očí, jak vzácný poklad je, synu, opatruj. To ony darují tvé duši život...  (Př 3:21-22a)

žádné komentáře | přidat komentář

Jan 15,9n

10. říjen 2010 | 06.42 | rubrika: Ranní verše

Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce. Jan 15,9n

žádné komentáře | přidat komentář

Jer 33,11

9. říjen 2010 | 07.58 | rubrika: Ranní verše

"Hospodinu zástupů vzdejte díky – Hospodin je přece dobrý a jeho láska trvá navěky!" Jer 33,11

žádné komentáře | přidat komentář

Židům 12,14

8. říjen 2010 | 07.21 | rubrika: Ranní verše

Usilujte o pokoj se všemi lidmi a o svatost, bez níž nikdo neuvidí Pána. (Židům 12,14)

žádné komentáře | přidat komentář

Gn 18,3.

7. říjen 2010 | 04.15 | rubrika: Ranní verše

Panovníku, jestliže jsem u tebe nalezl milost, nepomíjej svého služebníka. Gn 18,3.

žádné komentáře | přidat komentář

Jer 15,16

6. říjen 2010 | 07.22 | rubrika: Ranní verše

Jakmile tvá slova přišla, ihned jsem je sněd, tvá slova mě potěšila, vnesla radost do srdce. Hospodine, Bože zástupů, patřím přece tobě! (Jer 15,16)

žádné komentáře | přidat komentář

Jan 15,8.

5. říjen 2010 | 04.26 | rubrika: Ranní verše

Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. Jan 15,8.

žádné komentáře | přidat komentář

Gn 17,1.

4. říjen 2010 | 04.29 | rubrika: Ranní verše

Ukázal se mu Hospodin a řekl: Já jsem Bůh všemohoucí, choď stále přede mnou, buď bezúhonný! Gn 17,1.

žádné komentáře | přidat komentář

Jan 14,27.

3. říjen 2010 | 06.32 | rubrika: Ranní verše

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám... Jan 14,27.

žádné komentáře | přidat komentář

Jer 10,6n

2. říjen 2010 | 06.50 | rubrika: Ranní verše

Nikdo není, Hospodine, jako ty! Jsi veliký a velikou mocí jsi pověstný. Kdo by se tě nebál, Králi národů? Jen ty zasloužíš úctu! (Jer 10,6n)

žádné komentáře | přidat komentář

Gn 16,13.

1. říjen 2010 | 08.50 | rubrika: Ranní verše

I nazvala Hagar Hospodina, který k ní promluvil, "Bůh vševidoucí" Gn 16,13.

žádné komentáře | přidat komentář