Efezskym 6,10

31. říjen 2009 | 06.43 | rubrika: Ranní verše

A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.  (Efezskym 6,10)

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 11,9

30. říjen 2009 | 05.34 | rubrika: Ranní verše

Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu na celé mé svaté hoře, neboť zemi naplní poznání Hospodina, jako vody pokrývají moře.Iz 11,9

žádné komentáře | přidat komentář

2. Korintským 5:17

29. říjen 2009 | 07.47 | rubrika: Ranní verše

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! (2. Korintským 5:17)

žádné komentáře | přidat komentář

1 Janova 5,2n

28. říjen 2009 | 08.20 | rubrika: Ranní verše

Naše vzájemná láska prozrazuje, jak milujeme a posloucháme Boha. Jeho přikázání nejsou těžká, plníme-li je z lásky.(1 Janova 5,2n)

žádné komentáře | přidat komentář

Zl 34,14

27. říjen 2009 | 05.16 | rubrika: Ranní verše

Střez svůj jazyk před zlobou a své rty před záludnými řečmi. (Zl 34,14).

žádné komentáře | přidat komentář

Známe Boží lásku a spoléháme na ni

26. říjen 2009 | 08.03 | rubrika: Ranní verše

Známe Boží lásku a spoléháme na ni. Bůh je láska a ten, kdo miluje, zůstává s Bohem v živém spojení. Naše láska pramení z Boží lásky. (1 J 4,16;19)

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 9,5

25. říjen 2009 | 05.59 | rubrika: Ranní verše

Neboť nám bude dán Syn,  na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: "Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje." (Iz 9,5)

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 9,5n

24. říjen 2009 | 07.08 | rubrika: Ranní verše

Pak každá bota obouvaná do válečné  vřavy a každý plášť vyválený v prolité krvi budou potravou ohně. Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán Syn. (Iz 9,5n)

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0 (1000000000x)

Nemilujme jenom slovy...

23. říjen 2009 | 08.56 | rubrika: Ranní verše

Nemilujme jenom slovy, ale opravdovými činy. Taková láska nám dá vnitřní jistotu a uspokojí naše svědomí. (1 J 3,18-19)

žádné komentáře | přidat komentář

Zl 55,10

22. říjen 2009 | 07.56 | rubrika: Ranní verše

Ty jsi má síla, tebe vyhlížím, ty, Bože, jsi můj pevný hrad! Zl 55,10

žádné komentáře | přidat komentář

Přijal nás za syny a dcery.

21. říjen 2009 | 09.36 | rubrika: Ranní verše

Jak nás Otec miluje! Přijal nás za syny a dcery. Lidé nás často nechápou, protože Boha neznají.(1 J 3,1)

žádné komentáře | přidat komentář

Ga 3, 29

20. říjen 2009 | 07.43 | rubrika: Ranní verše

Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil. (Ga 3, 29)

žádné komentáře | přidat komentář

Ga 5, 6

19. říjen 2009 | 07.06 | rubrika: Ranní verše

Neboť v Kristu Ježíši nic neznamená obřízka ani neobřízka, ale víra, věrnost, působící skrze lásku. (Ga 5, 6)

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 8, 13

18. říjen 2009 | 06.46 | rubrika: Ranní verše

Dosvědčujte svatost Hospodina zástupů! Jeho se bojte a strachujte. (Iz 8, 13)

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 6,8.

17. říjen 2009 | 08.47 | rubrika: Ranní verše

Vtom jsem uslyšel hlas Panovníka: "Koho pošlu a kdo nám půjde?" (Iz 6,8.)

žádné komentáře | přidat komentář

Pojďme, projednejme to spolu...

16. říjen 2009 | 07.22 | rubrika: O Bohu

Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna. (Iz 1,18.)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 91

15. říjen 2009 | 08.55 | rubrika: Ranní verše

Když Hospodinu řekneš: "Jsi mé útočiště," Nejvyššího když zvolíš za svůj příbytek, žádné neštěstí se ti nepřihodí, rána se vyhne tvému obydlí. (Žalm 91)

žádné komentáře | přidat komentář

1 Janův 2,15-17

14. říjen 2009 | 08.41 | rubrika: Ranní verše

Nemilujte svět a to, co jím hýbe. Láska k Bohu a láska ke světu se vylučují. Lidé se nechávají vést svými touhami, chtějí mít, co vidí a zakládají si na tom, čím jsou a co mají. To všechno jednou vezme za své. Ale to, co děláme podle Boží vůle, obstojí věčně.(1 Janův 2,15-17)

žádné komentáře | přidat komentář

Áronské požehnání...

13. říjen 2009 | 08.36 | rubrika: Ranní verše

Ať Hospodin ti žehná a chrání tě,ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv,ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.(Nu6k)

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 2, 11

12. říjen 2009 | 07.43 | rubrika: Ranní verše

Ponížen bude zpupný pohled člověka, sehnuta bude lidská povýšenost; v onen den bude vyvýšen jedině Hospodin. (Iz 2, 11)

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 1, 15n

11. říjen 2009 | 08.25 | rubrika: Ranní verše

Omyjte se, očisťte se, odkliďte mi své zlé skutky z očí, přestaňte páchat zlo. Učte se činit dobro.Iz 1, 15n

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 2,3

10. říjen 2009 | 06.47 | rubrika: Ranní verše

Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit. Ze Sijónu vyjde zákon, slovo Hospodinovo z Jeruzaléma. (Iz 2,3)

žádné komentáře | přidat komentář

Lukáš 11,28

9. říjen 2009 | 05.23 | rubrika: Ranní verše

Ježíš řekl: Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je. Lukáš 11,28

žádné komentáře | přidat komentář

Lukáš 1,47

8. říjen 2009 | 07.42 | rubrika: Ranní verše

Můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli. (Lukáš 1,47)

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 2,5

7. říjen 2009 | 08.55 | rubrika: Ranní verše

Nuže, dome Jákobův, choďme v Hospodinově světle! Iz 2,5

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 2,3n a Žalm 48:15

6. říjen 2009 | 05.40 | rubrika: Ranní verše

Bůh bude soudit pronárody,on ztrestá národy mnohé. I překují své meče na radlice, svá kopí na vinařské nože.Pronárod nepozdvihne meč proti pronárodu, nebudou se již cvičit v boji. Iz 2,3n

Tento Bůh je náš Bůh na věky věků, on bude naším vůdcem, dokud jsme naživu! Žalm 48:15

žádné komentáře | přidat komentář

Job 31, 24

5. říjen 2009 | 06.18 | rubrika: Ranní verše

Jestliže jsem svou důvěru složil v zlato, třpytivému zlatu říkal: ‚V tebe doufám,‘ i to by byla nepravost hodná odsouzení, neboť bych tím zapřel Boha shůry. Job 31, 24

žádné komentáře | přidat komentář

Job 23,14

4. říjen 2009 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Bůh jistě splní, co mi určil, má k tomu dost moci. (Job 23,14)

žádné komentáře | přidat komentář

Job 23,11n

3. říjen 2009 | 08.48 | rubrika: Ranní verše

Má noha se přidržela Kroků Hospodina, držel jsem se Jeho Cesty, neodchýlil jsem se, od příkazů Jeho Rtů jsem neodstoupil, řeči Jeho Úst jsem střežil víc než vlastní cíle. Job 23,11n

žádné komentáře | přidat komentář

Job 23, 3n

2. říjen 2009 | 05.32 | rubrika: Ranní verše

Kéž bych věděl, kde najdu Boha. Vydal bych se k jeho sídlu, předložil bych mu svou při a plno důkazů by podala má ústa. Job 23, 3n

žádné komentáře | přidat komentář

Přísloví 12,14

1. říjen 2009 | 08.11 | rubrika: Ranní verše

Ovoce svých úst každý hojně sklidí, vlastní skutek se k člověku navrátí.(Přísloví 12,14)

žádné komentáře | přidat komentář