Závěrečná napomenutí a pozdravy (1. Tes 5,12-28)

23. srpen 2011 | 08.41 |

12. Žádáme vás, bratří, abyste uznávali ty, kteří mezi vámi pracují, jsou vašimi představenými v Kristu a napomínají vás.

13. Velmi si jich važte a milujte je pro jejich dílo. Žijte mezi sebou v pokoji.

14. Klademe vám na srdce, bratří, kárejte neukázněné, těšte malomyslné, ujímejte se slabých, se všemi mějte trpělivost.

15. Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem.

16. Stále se radujte,

17. v modlitbách neustávejte.

18. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.

19. Plamen Ducha nezhášejte,

20. prorockými dary nepohrdejte.

21. Všecko zkoumejte, dobrého se držte,

22. zlého se chraňte v každé podobě.

23. Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.

24. Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní.

25. Bratří, modlete se i vy za nás!

26. Pozdravte všecky bratry svatým políbením.

27. Zavazuji vás v Pánu, abyste tento list dali přečíst všem bratřím.

28. Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vámi.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář