Jakub 4,7-8

30. září 2011 | 07.25 | rubrika: Ranní verše

Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se Bohu a přiblíží se vám. (Jakub 4,7-8)

žádné komentáře | přidat komentář

Jakub 5,20

29. září 2011 | 07.22 | rubrika: Ranní verše

Vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od jeho bludné cesty, zachrání jeho duši před smrtí a přikryje množství hříchů. (Jakub 5,20)

žádné komentáře | přidat komentář

Jakub 5,16

28. září 2011 | 07.21 | rubrika: Ranní verše

Vyznávejte si navzájem své hříchy a modlete se jedni za druhé, abyste byli uzdraveni. Vroucí modlitba spravedlivého dokáže mnoho. (Jakub 5,16)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 120,1

27. září 2011 | 07.06 | rubrika: Ranní verše

K Hospodinu ve svém soužení volám a on mi odpoví. (Žalm 120,1)

žádné komentáře | přidat komentář

Jan 15,12

26. září 2011 | 07.48 | rubrika: Ranní verše

To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. (Jan 15,12)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 89,2

25. září 2011 | 07.16 | rubrika: Ranní verše

Hospodine, o tvé lásce chci zpívat napořád, navěky chci svými ústy tvou věrnost zvěstovat! (Žalm 89,2)

žádné komentáře | přidat komentář

Židům 13,7

24. září 2011 | 09.02 | rubrika: Ranní verše

Pamatujte na své vůdce, kteří vám předložili Boží slovo; všímejte si výsledku jejich života a berte si příklad z jejich víry. (Židům 13,7)

žádné komentáře | přidat komentář

Ž 145

22. září 2011 | 07.38 | rubrika: Ranní verše

Hospodin je spravedlivý ve všech svých cestách a věrný ve všech svých skutcích. Hospodin je blízko všem, kdo k němu volají, všem, kdo ho vzývají v pravdě. Ž 145

žádné komentáře | přidat komentář

Židům 12,2

21. září 2011 | 07.18 | rubrika: Ranní verše

Nespouštějme oči z Ježíše, původce a završitele naší víry, který pro radost, ležící před ním, nedbal na hanbu, podstoupil kříž a usedl po pravici Božího trůnu. (Židům 12,2)

žádné komentáře | přidat komentář

Eugene One'ill - Desire Under the Elms

20. září 2011 | 21.06 | rubrika: English University

EBEN is twenty-five, tall and sinewy. His face is well-formed, good-looking, but its expression is resentful and defensive. He has black

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 47x

Arthur Miller - The Death of a Salesman

20. září 2011 | 11.20 | rubrika: English University

The Characters:

  • Willy Loman, the Salesman, is past sixty years of age,
  • Linda, his wife, more than loves him, she admires him, as though his mercurial nature, his temper, his massive dreams and little cruelties, served her only as sharp reminders of the turbulent longings within him, longings which she shares but lacks the temperament
žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 121x

Židům 11,6

20. září 2011 | 07.18 | rubrika: Ranní verše

Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. (Židům 11,6)

žádné komentáře | přidat komentář

Matouš 4,4

19. září 2011 | 07.27 | rubrika: Ranní verše

Je psáno: Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. (Matouš 4,4)

žádné komentáře | přidat komentář

Žid 10,25

18. září 2011 | 07.15 | rubrika: O Lásce

Nezanedbávejme své společné shromažďování, jak mají někteří ve zvyku, nýbrž povzbuzujme se, a to tím více, čím více vidíte, že se ten den přibližuje (Žid 10,25)

žádné komentáře | přidat komentář

The Grapes of Wrath - John Steinbeck

17. září 2011 | 22.05 | rubrika: English University

They jus' cut 'em in two. Place where folks live is them folks. They ain't whole, out lonely on the road in a piled-up car. They ain't alive no more. Them sons-a-bitches killed 'em."
They got to live before they can afford to die.
Casy said. "Sometimes a sad man can talk the sadness right out through his mouth. Sometimes a killin' man can talk the murder right out of his mouth

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 175x

Kazatel 5,11

16. září 2011 | 07.02 | rubrika: Ranní verše

Kdo pracoval, ten sladce spí,
ať jedl málo nebo moc;
boháč však nespí pro sytost.
(Kazatel 5,11)

žádné komentáře | přidat komentář

Židům 6,10

15. září 2011 | 07.37 | rubrika: Ranní verše

Bůh není nespravedlivý, aby zapomněl na vaši námahu a na lásku, kterou jste prokazovali jeho jménu, když jste sloužili a dosud sloužíte svatým. (Židům 6,10)

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 55,3

14. září 2011 | 07.28 | rubrika: Ranní verše

Nakloňte ucho a pojďte ke mně,
poslouchejte a živi budete.
Věčnou smlouvu chci s vámi uzavřít,
potvrdit lásku, již jsem Davidovi zaslíbil.
(Iz 55,3)

žádné komentáře | přidat komentář

Galatským 1,19

13. září 2011 | 06.59 | rubrika: Ranní verše

Copak mi jde o lidskou přízeň? Kdybych se ještě snažil zalíbit lidem, nebyl bych Kristův služebník! (Galatským 1,19)

žádné komentáře | přidat komentář

Přísloví 8,13

12. září 2011 | 07.17 | rubrika: Ranní verše

Úcta k Hospodinu je nenávist ke zlu. (Přísloví 8,13)

žádné komentáře | přidat komentář

L 21:34

11. září 2011 | 07.08 | rubrika: Ranní verše

Dávejte si pozor, aby vaše srdce nebyla obtěžkána hodováním a opilstvím a staráním se o tento život. Ten den by vás pak náhle překvapil... (L 21:34)

žádné komentáře | přidat komentář

Hemingway - The Old Man and the Sea

10. září 2011 | 13.06 | rubrika: English University
žádné komentáře | přidat komentář

Kol 3,8

10. září 2011 | 09.07 | rubrika: Ranní verše

Odložte pomluvy ze svých úst. (Kol 3,8)

žádné komentáře | přidat komentář

2S 22,29

9. září 2011 | 07.33 | rubrika: Ranní verše

Ty jsi moje světlo, Hospodine. Hospodin mi září do mých temnot. (2S 22,29)

žádné komentáře | přidat komentář

Židům 3,14

8. září 2011 | 07.06 | rubrika: Ranní verše

Jsme přece Kristovými společníky - pokud si tu počáteční jistotu neochvějně udržíme až do konce. (Židům 3,14)

žádné komentáře | přidat komentář

Walt Whitman - The Leaves of Grass

7. září 2011 | 08.33 | rubrika: English University

When I Read the Book

  When I read the book, the biography famous,
  And is this then (said I) what the author calls a man's life?
  And so will some one when I am dead and gone write my life?
  (As if any man really knew aught of my life,
  Why even I myself I often think know little or nothing of my real life,
 

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 86x

L 16:15b

7. září 2011 | 07.07 | rubrika: Ranní verše

Bůh zná vaše srdce.  (L 16:15b)

žádné komentáře | přidat komentář

F.S. Fitzgerald - The Great Gatsby

6. září 2011 | 14.50 | rubrika: English University

‘Whenever you feel like criticizing any one,' he (my father) told me, ‘just remember that all the people in this world haven't had the advantages that you've had.'
------
reaction—Gatsby who represented everything for which I have an unaffected scorn. If personality is an unbroken series of successful gestures, then there was something gorgeous about him, some heightened

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 91x

Jr 9,22-23

6. září 2011 | 07.28 | rubrika: Ranní verše

Tak praví Hospodin: Ať se mudrc nechlubí svou moudrostí ani boháč svým bohatstvím. Kdo se chce chlubit, ať se chlubí tím, že mě zná a že mi rozumí. Jr 9,22-23

žádné komentáře | přidat komentář

Tit 2,11n

5. září 2011 | 07.15 | rubrika: Ranní verše

Boží spásná milost se zjevila všem lidem. Učí nás, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili na tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně. (Tit 2,11n)

žádné komentáře | přidat komentář

Jr 29:13-14a

4. září 2011 | 07.07 | rubrika: Ranní verše

Budete mě hledat a najdete mě, když mě budete hledat celým srdcem. Dám se vám najít, praví Hospodin...  (Jr 29:13-14a)

žádné komentáře | přidat komentář

Exod 23,1-2a

3. září 2011 | 07.38 | rubrika: Ranní verše

Neroznášej pomluvy. Nepomáhej darebákovi křivým svědectvím. Nepřikláněj se k většině v žádné špatnosti. (Exod 23,1-2a)

žádné komentáře | přidat komentář

2. Tim 2,16-17

2. září 2011 | 07.08 | rubrika: Ranní verše

Vyhýbej se světským tlachům, které odvádějí lidi stále dál od Boha. Takové řeči se šíří jako rakovina. (2. Tim 2,16-17)

žádné komentáře | přidat komentář

The Adventures of Huckleberry Finn - Mark Twain

1. září 2011 | 17.03 | rubrika: English University


I was ever so glad to see Jim. I warn't lonesome now. I told him I warn't afraid of HIM telling the people where I was. I talked along, but he only set there and looked at me; never said nothing.
-------
Some young birds come along, flying a yard or two at a time and lighting. Jim said it was a sign it was going to rain. He said it was a sign when young chickens flew that way,

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 98x

Jr 29:7

1. září 2011 | 06.47 | rubrika: Ranní verše

 Usilujte o prospěch města, do něhož jsem vás vystěhoval, a modlete se za ně k Hospodinu, neboť v jeho prospěchu je i váš prospěch.  (Jr 29:7)

žádné komentáře | přidat komentář