Jan 14,15a23.

30. září 2010 | 04.13 | rubrika: Ranní verše

Ježíš mu odpověděl: Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo. Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. Jan 14,15a23.

žádné komentáře | přidat komentář

Gn 15,1.

29. září 2010 | 04.38 | rubrika: Ranní verše

"Nic se neboj, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna." Gn 15,1.

žádné komentáře | přidat komentář

Jeremiáš 9

28. září 2010 | 07.12 | rubrika: Ranní verše

Tak praví Hospodin: Ať se mudrc nechlubí svou moudrostí ani boháč svým bohatstvím. Kdo se chce chlubit, ať se chlubí tím, že mě zná a že mi rozumí. Jr 9

Jeremiáš 5, 21n

27. září 2010 | 08.21 | rubrika: Ranní verše

Poslouchejte, vy nechápaví hlupáci, kteří mají oči, ale nevidí, mají uši, ale neslyší! Neměli byste mě mít v úctě? praví Hospodin. (Jeremiáš 5, 21n)

žádné komentáře | přidat komentář

Gn 9,16.

26. září 2010 | 07.26 | rubrika: O Bohu

Ukáže-li se na oblaku duha, pohlédnu na ni a rozpomenu se na věčnou smlouvu mezi Bohem a veškerým živým tvorstvem, které je na zemi. Gn 9,16.

žádné komentáře | přidat komentář

Jr 2,7

25. září 2010 | 07.28 | rubrika: Ranní verše

Vedl jsem Vás do země sadů, abyste jedli její plody a to, co dobrého dává. Jr 2,7

žádné komentáře | přidat komentář

J 5,24

24. září 2010 | 08.00 | rubrika: Ranní verše

Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. (J 5,24)

žádné komentáře | přidat komentář

Zalm 37,5.

23. září 2010 | 04.35 | rubrika: Ranní verše

Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v Něho, On sám bude jednat. Zalm 37,5.

žádné komentáře | přidat komentář

Jr 2,2.

22. září 2010 | 04.42 | rubrika: Ranní verše

Toto praví Hospodin: Připomínám ti zbožnost tvého mládí, tvou lásku před sňatkem, jak jsi za mnou chodila pouští, zemí neosívanou. Jr 2,2.

žádné komentáře | přidat komentář

Jr 1,12

21. září 2010 | 06.12 | rubrika: Ranní verše

Bdím nad svým slovem, aby se uskutečnilo. Jr 1,12

žádné komentáře | přidat komentář

1. Korintským 7:23

20. září 2010 | 06.45 | rubrika: Ranní verše

Bylo za vás zaplaceno výkupné, nebuďte otroky lidí! (1. Korintským  7:23)

žádné komentáře | přidat komentář

Nehemiáš 10,40

19. září 2010 | 07.25 | rubrika: Ranní verše

Dům svého Boha nebudeme zanedbávat. (Nehemiáš 10,40)

žádné komentáře | přidat komentář

Gal 1,10

18. září 2010 | 07.41 | rubrika: Ranní verše

Chci si teď naklonit lidi, nebo Boha? Copak mi jde o lidskou přízeň? Kdybych se ještě snažil zalíbit lidem, nebyl bych Kristův služebník! (Gal 1,10)

žádné komentáře | přidat komentář

Řím 12,5.

17. září 2010 | 06.41 | rubrika: O Bohu

Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Řím 12,5.

žádné komentáře | přidat komentář

Jr 1,9b.

16. září 2010 | 07.27 | rubrika: Ranní verše

Hospodin řekl: Hle, vložil jsem ti do úst svá slova. Jr 1,9b.

žádné komentáře | přidat komentář

Leviticus 20,26

15. září 2010 | 07.14 | rubrika: Ranní verše

Budete svatí pro mne, neboť já Hospodin jsem svatý. Oddělil jsem vás od každého jiného lidu, abyste byli moji. (Leviticus 20,26)

žádné komentáře | přidat komentář

Marek 13,13

14. září 2010 | 07.36 | rubrika: Ranní verše

Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. (Marek 13,13)

žádné komentáře | přidat komentář

Job 15,31

13. září 2010 | 08.38 | rubrika: Ranní verše

Ať nikdo marně nespoléhá na marnost – prázdnota bude jeho odplatou! (Job 15,31)

žádné komentáře | přidat komentář

Jr 1,7.

12. září 2010 | 07.06 | rubrika: Ranní verše

Všude, kam tě pošlu, půjdeš, a všechno, co ti přikážu, řekneš. Jr 1,7.

žádné komentáře | přidat komentář

Am 5:14

11. září 2010 | 07.57 | rubrika: Ranní verše

Hledejte dobré a ne zlé, ať žijete! Hospodin, Bůh zástupů, pak s vámi bude, jak říkáte.  (Am 5:14)

žádné komentáře | přidat komentář

Římanům 8,12-13

10. září 2010 | 07.26 | rubrika: Ranní verše

Nuže, bratři, nejsme nikterak povinni žít podle těla. Žijete-li podle těla, zemřete; umrtvujete-li skutky těla Duchem, budete žít. (Římanům 8,12-13)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 121

9. září 2010 | 07.45 | rubrika: Ranní verše

Hospodin tě ochrání před vším zlým, tvou duši ochrání. Hospodin ochrání tvé vycházení i vcházení jak nyní, tak i navěky! (Žalm 121)

žádné komentáře | přidat komentář

2. Tim 4,2

8. září 2010 | 08.46 | rubrika: Ranní verše

Hlásej Slovo, buď připraven vhod i nevhod, usvědčuj, napomínej, povzbuzuj a vyučuj s nejvyšší trpělivostí. (2. Tim 4,2)

žádné komentáře | přidat komentář

2. Tim 2,16-17

7. září 2010 | 07.47 | rubrika: Ranní verše

Vyhýbej se světským tlachům, které odvádějí lidi stále dál od Boha. Takové řeči se šíří jako rakovina. (2. Tim 2,16-17)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 119, 137nn

6. září 2010 | 08.40 | rubrika: Ranní verše

Spravedlivý jsi, Hospodine, a soudy tvé jsou poctivé. Tvé výroky jsou zcela ryzí, já, tvůj služebník, je miluji! (Žalm 119, 137nn)

žádné komentáře | přidat komentář

Jr 1,10

5. září 2010 | 07.07 | rubrika: Ranní verše

Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě, dříve než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě, dal jsem tě pronárodům za proroka. Jr 1,10

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 66,10

4. září 2010 | 06.52 | rubrika: Ranní verše

Radujte se s dcerou jeruzalémskou a jásejte nad ní všichni, kdo ji milujete! Iz 66,10

žádné komentáře | přidat komentář

1. Tim 1,15

2. září 2010 | 08.45 | rubrika: Ranní verše

Je to jistá pravda – kéž by ji každý přijal: Kristus Ježíš přišel na svět, aby spasil hříšníky. (1. Tim 1,15)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 50

1. září 2010 | 07.24 | rubrika: Ranní verše

Přinášej Bohu oběť vděčnosti, své sliby plň před Nejvyšším. Volej mě v den svého soužení, vysvobodím tě a ty mě oslavíš. (Žalm 50)

žádné komentáře | přidat komentář