Rimanum 3,23-24

30. září 2009 | 08.47 | rubrika: Ranní verše

všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva. Jsou však zdarma ospravedlňováni Bozi milostí, skrze vykoupení v Kristu Ježíši. (Rimanum 3,23-24)

žádné komentáře | přidat komentář

Job 19,27

29. září 2009 | 05.36 | rubrika: Ranní verše

Já Boha uzřím, pro mne tu bude, mé oči Ho uvidí, ne někdo cizí, mé ledví po tom prahne v mém nitru. Job 19,27

žádné komentáře | přidat komentář

Zavolej, Bože!

28. září 2009 | 07.34 | rubrika: Ranní verše

Zavolej Bože, a já se ozvu, nebo budu mluvit já, a odpovíš mi. Kolik je mých nepravostí a mých hříchů? Dej mi poznat mou nevěrnost a hřích. (Job 13, 22n)
 

žádné komentáře | přidat komentář

Ranní verš - 27.9.

27. září 2009 | 06.26 | rubrika: Ranní verše

Pánův služebník nemá být hádavý, ale ke všem přívětivý a snášenlivý (2Tm2,24) Kéž tě tvůj Bůh, kterého stále uctíváš, vysvobodí. (Daniel 6,17)

žádné komentáře | přidat komentář

Job 13, 15n

26. září 2009 | 07.22 | rubrika: Ranní verše

I kdyby mě Bůh zabil a já už neměl co očekávat, přece bych chtěl před ním obhájit své cesty. Vždyť On je má spása. (Job 13, 15n)

žádné komentáře | přidat komentář

Kol 3, 12

25. září 2009 | 05.25 | rubrika: Ranní verše

Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Kol 3, 12

žádné komentáře | přidat komentář

Joz 23,11

23. září 2009 | 09.33 | rubrika: Ranní verše

Sami u sebe dbejte úzkostlivě o to, abyste milovali Hospodina, svého Boha. (Joz 23,11)

žádné komentáře | přidat komentář

1S 12,24

22. září 2009 | 05.49 | rubrika: Ranní verše

Jen se bojte Hospodina a věrně mu služte celým srdcem. (1S 12,24)

žádné komentáře | přidat komentář

2 Tm 1,7

21. září 2009 | 05.42 | rubrika: Ranní verše

Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy. (2 Tm 1,7)

žádné komentáře | přidat komentář

Z 40, 5

20. září 2009 | 06.23 | rubrika: Ranní verše

Blaze člověku, který v Hospodina skládá naději, který se neobrací k pyšným ani k těm, kdo se řídí lží. (Z 40, 5)

žádné komentáře | přidat komentář

Římanům 12,7nn

19. září 2009 | 09.47 | rubrika: Ranní verše

kdo má službu, ať slouží; kdo je učitel, ať učí; kdo umí povzbuzovat, ať povzbuzuje; kdo rozdává, ať je štědrý; kdo pečuje, ať je pilný; kdo pomáhá potřebným, ať to dělá s radostí. Láska ať je bez přetvářky. Mějte odpor ke zlu, tíhněte k dobru.(Římanům 12,7nn)

žádné komentáře | přidat komentář

Z 37,23 a Ex 33,14

18. září 2009 | 09.48 | rubrika: Ranní verše

Kroky člověka Hospodin potvrzuje, když jeho cestu schvaluje. Z 37,23 Já, Hospodin, sám půjdu s vámi a dám vám odpočinutí. Ex 33,14

žádné komentáře | přidat komentář

2S 22,29

17. září 2009 | 06.09 | rubrika: O Bohu

Ty jsi moje světlo, Hospodine. Hospodin mi září do mých temnot. (2S 22,29)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 51

16. září 2009 | 08.56 | rubrika: Ranní verše

Stvoř ve mně, Bože, srdce ryzí, v mém nitru obnov ducha stálosti. Nevyháněj mě ze své přítomnosti, svého svatého Ducha neber mi! (Žalm 51)

žádné komentáře | přidat komentář

1.Tim 4:10

15. září 2009 | 07.53 | rubrika: Ranní verše

Proto se tak namáháme a svádíme takový boj, že máme naději v živém Bohu, který je Spasitelem všech lidí, a zvláště věřících.1.Tim 4:10

žádné komentáře | přidat komentář

1Kr 2,3

14. září 2009 | 05.50 | rubrika: O Bohu

Dbej na to, co ti svěřil Hospodin, tvůj Bůh. Choď po jeho cestách a dodržuj jeho nařízení a přikázání, jeho práva a svědectví.  (1Kr 2,3)

žádné komentáře | přidat komentář

Jan 8, 10n.

13. září 2009 | 06.50 | rubrika: Ranní verše

Ježíš ji řekl: "Ženo, kde jsou tvoji žalobci? Nikdo tě neodsoudil?" "Nikdo, Pane." "Ani já tě neodsoudím. Jdi a od této chvíle již nehřeš." (Jan 8, 10n.)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 37:4

12. září 2009 | 08.59 | rubrika: Ranní verše
V Hospodinu měj svoji rozkoš - on touhy tvého srdce naplní!(Žalm 37:4)
žádné komentáře | přidat komentář

2.Tes 3:3

11. září 2009 | 09.08 | rubrika: Ranní verše

Pán je však věrný - on vás posílí a ochrání od zlého. (2.Tes 3:3)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 34:5-6

10. září 2009 | 08.45 | rubrika: Ranní verše

Hledal jsem Hospodina a odpověděl mi, ze všech mých obav mě vytáhl. Ti, kdo jej vyhlížejí, budou jen zářit, nebudou v hanbě skrývat tvář! (Žalm 34:5-6)

žádné komentáře | přidat komentář

2.Tes 1:11b

9. září 2009 | 09.02 | rubrika: Ranní verše

Prosíme našeho Boha, aby vás uznal za hodné svého povolání a aby mocně naplnil každý váš ušlechtilý záměr i každý skutek víry. (2.Tes 1:11b)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 27:14

8. září 2009 | 08.36 | rubrika: Ranní verše

Spoléhej na Hospodina, buď statečný a on tě posilní. Spoléhej na Hospodina! (Žalm 27:14)

žádné komentáře | přidat komentář

Jozue 24,14n

7. září 2009 | 08.15 | rubrika: Ranní verše

Proto tedy ctěte Hospodina a služte mu oddaně a věrně. Pokud se vám ale nelíbí sloužit Hospodinu, vyberte si dnes, komu budete sloužit. Jozue 24,14n

žádné komentáře | přidat komentář

Mt 10, 39

6. září 2009 | 06.33 | rubrika: Ranní verše

Kdo nalezne sebe samého, ztratí se; a kdo ztratí sebe samého kvůli Krista, nalezne se. Mt 10, 39

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 3,6

5. září 2009 | 06.44 | rubrika: Ranní verše

Ulehnu, usnu a probudím se, neboť Hospodin mne podepírá... Žalm 3,6

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 53,5

4. září 2009 | 04.46 | rubrika: Ranní verše

On však byl proboden naším proviněním, našimi vinami trýzněn byl... Iz 53,5

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 4,3

3. září 2009 | 06.25 | rubrika: Ranní verše

Jak dlouho, lidé, budete mou slávou pohrdat, marnost milovat a lží se zabývat? Žalm 4,3

žádné komentáře | přidat komentář