1. Kor 3,16n

31. srpen 2011 | 08.36 | rubrika: Ranní verše

Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh; neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy. (1. Kor 3,16n)

žádné komentáře | přidat komentář

2. Tim 1, 13n

30. srpen 2011 | 08.09 | rubrika: Ranní verše

Zůstávej ve víře a lásce, která je v Kristu Ježíši. Skrze Ducha svatého, jenž v nás přebývá, opatruj ten vzácný poklad, který ti byl svěřen. (2. Tim 1, 13n)

žádné komentáře | přidat komentář

SER versus ESTAR

29. srpen 2011 | 18.58 | rubrika: Espanol english

USO DE "SER"

AFICIONADO A - be keen on -  mít v oblibě

 • es muy aficionada a la pintura  -  she's very keen on painting 


APRECIADO POR - be appreciated - být oceňován

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 75x

Describing a picture in English

29. srpen 2011 | 12.22 | rubrika: English materials

Describing a picture in English

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 740x

všechny různé citáty co se mi líbí

29. srpen 2011 | 07.35 | rubrika: Citáty

MODLITBA

Krédo těch, kdo

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 285x

video knihy - skvělá stránka

29. srpen 2011 | 07.28 | rubrika: Odkazy
žádné komentáře | přidat komentář

Paulo Coelho: Pátá hora

28. srpen 2011 | 21.56 | rubrika: Čtenářský deník

Pokud mě někdo o něco prosí, pak to znamená, že ještě na této zemi za něco stojím

Každý člověk má právo pochybovat o svém úkolu a čas od času od něj upustit; avšak jediné, co nesmí učinit, je na něj zapomenout. Jen člověk nehodný o sobě nepochybuje

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 88x

Larry King: Nebojte se mluvit

28. srpen 2011 | 21.51 | rubrika: Čtenářský deník

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 507x

Richard Rohr: Všechno má své místo

28. srpen 2011 | 21.49 | rubrika: Čtenářský deník

Všechno má své místo / Everything belongs

Nevíme doopravdy, co to znamená být člověkem, nepoznáme-li Boha. A Boha nepoznáme skutečně jinak než skrze své

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 100x

Nee Watchman: Osvobození Ducha

28. srpen 2011 | 21.47 | rubrika: Čtenářský deník

Osvobození Ducha - Nee Watchman

Každý, kdo slouží Bohu přijde dříve či později na to, že překážkou v jeho práci nejsou jiní, ale on

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 219x

Josh Mc Dowel: Hodnota člověka

28. srpen 2011 | 21.45 | rubrika: Čtenářský deník

Hodnota člověka / His Image, My Image – Josh Mc Dowel

Když Bůh vstupuje do života člověka, dává mu nekonečnou, věčnou a neměnnou hodnotu, protože on sám začíná žít v jeho nitru.

Člověk

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 95x

John white: Duchovní Zápas

28. srpen 2011 | 21.43 | rubrika: Čtenářský deník

Duchovní zápas/John White

Bůh

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 105x

citáty

28. srpen 2011 | 21.22 | rubrika: Citáty

Zavřete oči nad chybami druhých a otevřou se vám dveře přátelství.

Přítel je osoba, se kterou se odvažujete být sami sebou.

Dobrý přítel je ten, který se vám může svěřit se svými problémy, ale neudělá to.

S těmi se přátel kteří tě mohou udělat lepším.

Žij tak, aby se tví přátelé začali nudit, až zemřeš.

Práce od nás vzdaluje tři velké

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 70x

Galatským 5,26

28. srpen 2011 | 20.10 | rubrika: Ranní verše

Nehledejme marnou slávu, navzájem se neprovokujme a jedni druhým nezáviďme. (Galatským 5,26)
 

žádné komentáře | přidat komentář

odkaz na křesťanskou šp. televizi

28. srpen 2011 | 18.38 | rubrika: Odkazy
žádné komentáře | přidat komentář

Mt 5,4

28. srpen 2011 | 06.51 | rubrika: Ranní verše

Blahoslavení tiší, pokorní, mírní, neboť oni dostanou za úděl zemi... Mt 5,4

žádné komentáře | přidat komentář

z 50,10b

27. srpen 2011 | 07.02 | rubrika: Ranní verše

Kdo chodí v temnotách, kde není žádná záře, ten ať doufá v Hospodinovo jméno a opře se o svého Boha. (Iz 50,10b)

žádné komentáře | přidat komentář

Jr 10,7

26. srpen 2011 | 07.05 | rubrika: Ranní verše

Kdo by se tě nebál, Králi národů? Jen ty zasloužíš úctu! Mezi mudrci všech národů a ve všech jejich královstvích není nikdo jako ty. (Jr 10,7)

žádné komentáře | přidat komentář

project: slovní zásoba

25. srpen 2011 | 18.28 | rubrika: English materials

Osobní podm. zájmena

I

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 74x

Zájmena: tabulka a doplnění

25. srpen 2011 | 18.16 | rubrika: English materials

Zájmena

Osobní podmětná

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 114x

Anglické kolokace: go, do, hove ...

25. srpen 2011 | 18.12 | rubrika: English materials
žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 238x

přednášky a další odkazy

25. srpen 2011 | 18.08 | rubrika: Odkazy

http://itunes.apple.com/itunes-u/ben-franklin-world-enlightenment/id384234008 - Ben Franklin prednasky

http://www.youtube.com/user/nyu#p/c/2/SlQHpEBdVdM - New York University - American literature

http://www.fusion-ebook.com/Default_enes.aspx - dvojjazičné knihy (En/Es)

http://www.neabigread.org/books.php - o knihách

žádné komentáře | přidat komentář

Idioms / anglické idiomy

25. srpen 2011 | 18.06 | rubrika: English materials
žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 143x

Similes / anglická přirovnání

25. srpen 2011 | 18.05 | rubrika: English materials

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 1.210x

další španělská/anglická/česká slovíčka

25. srpen 2011 | 18.04 | rubrika: vocablos,vocabulary
 • sufragar (gastos) - to meet (expenses), help
 • colchón - mattress
 • Estreñimiento - constipation - zácpa
 •  watering can (Am Watering pot) - kropící konev (la regadera)
 • desgarbado - gawky - nemotorný
 • chopo - poplar - topol
 • casucha - hovel - chatrč, barabizna
 • intruso informatico - hacker  
 • intruso
žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 66x

1. Tim 4,12

25. srpen 2011 | 06.52 | rubrika: Ranní verše

Nikdo ať tě nepodceňuje pro tvé mládí. Naopak, buď pro věřící příkladem ve slovu i skutku, v lásce, víře a čistotě.(1. Tim 4,12)

žádné komentáře | přidat komentář

Colour idioms

24. srpen 2011 | 12.26 | rubrika: English materials
žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 68x

Oz 6,3

24. srpen 2011 | 07.31 | rubrika: Ranní verše

Poznávejme Hospodina, usilujme ho poznat. Jako jitřenka, tak jistě on vyjde.(Oz 6,3)

žádné komentáře | přidat komentář

Dona Perfecta

23. srpen 2011 | 12.36 | rubrika: Espanol english
 • ¡Cómo abundan los nombres poéticos en estos sitios tan feos! Desde que viajo por estas tierras, me sorprende la horrible ironía de los nombres.
  Tal sitio que se distingue por su árido aspecto y la desolada tristeza del negro paisaje, se llama Valle-ameno.
  Exceptuando Villahorrenda, que parece ha recibido al mismo tiempo el nombre y la hechura, todo aquí es ironía. Palabras
žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 75x

Závěrečná napomenutí a pozdravy (1. Tes 5,12-28)

23. srpen 2011 | 08.41 | rubrika: Bible zpaměti

12. Žádáme vás, bratří, abyste uznávali ty, kteří mezi vámi pracují, jsou vašimi představenými v Kristu a napomínají vás.

13. Velmi si jich važte a milujte je pro jejich dílo. Žijte mezi sebou v pokoji.

14. Klademe vám na srdce, bratří, kárejte neukázněné, těšte malomyslné, ujímejte se slabých, se všemi mějte trpělivost.

15. Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem.

16. Stále se radujte,

17. v modlitbách neustávejte.

18. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.

19. Plamen Ducha nezhášejte,

20. prorockými dary nepohrdejte.

21. Všecko zkoumejte, dobrého se držte,

22. zlého se chraňte v každé podobě.

23. Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.

24. Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní.

25. Bratří, modlete se i vy za nás!

26. Pozdravte všecky bratry svatým políbením.

27. Zavazuji vás v Pánu, abyste tento list dali přečíst všem bratřím.

28. Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vámi.

žádné komentáře | přidat komentář

Úkol křesťanů (1. Tim 2,1-15)

23. srpen 2011 | 08.41 | rubrika: Bible zpaměti

1. Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi,

2. za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti.

3. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce,

4. aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.

5. Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,

6. který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas.

7. Byl jsem ustanoven hlasatelem a apoštolem tohoto svědectví – mluvím pravdu a nelžu – učitelem pohanů ve víře a v pravdě.

8. Chci tedy, aby se muži všude ve shromáždění modlili, pozvedajíce ruce v čistotě, bez hněvu a hádek.

9. Rovněž ženy ať se oblékají slušně a zdobí se prostě a střízlivě, ne účesy a zlatem, perlami nebo drahými šaty,

10. nýbrž dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se rozhodly pro zbožný život.

11. Žena ať přijímá poučení mlčky s veškerou podřízeností.

12. Učit ženě nedovoluji. Žena nemá mít moc nad mužem, nýbrž má se nechat vést.

13. Vždyť první byl stvořen Adam a pak Eva.

14. A nebyl to také Adam, kdo byl oklamán, ale žena byla oklamána a dopustila se přestoupení.

15. Spasena bude jako matka, jestliže setrvá ve víře, lásce, svatosti a střízlivosti.

žádné komentáře | přidat komentář

Marek 14,7

23. srpen 2011 | 07.18 | rubrika: Ranní verše

... chudé máte stále kolem sebe, a kdykoli chcete, můžete jim činit dobře ... (Marek 14,7)

žádné komentáře | přidat komentář

2. Tesalonickým 3,5

22. srpen 2011 | 07.10 | rubrika: Ranní verše

Kéž Pán vede vaše srdce k Boží lásce a ke Kristově vytrvalosti! (2. Tesalonickým 3,5)

žádné komentáře | přidat komentář

Marek 11:49

21. srpen 2011 | 07.10 | rubrika: Ranní verše

Vzchop se, vstaň, volá tě Kristus... Marek 11:49

žádné komentáře | přidat komentář

2. Petrův 3,15

20. srpen 2011 | 07.16 | rubrika: Ranní verše

Trpělivost našeho Pána chápejte jako příležitost ke spáse. (2. Petrův 3,15)

žádné komentáře | přidat komentář

ejemplos de subjuntivos

19. srpen 2011 | 12.26 | rubrika: Espanol english

http://www.consumer.es/web/es/salud/psicologia/2011/08/19/201892.php

SUBJUNTIVOS

 • Es conveniente interrogarles si algún elemento de lo historia o algo que le pasa a algún personaje, les recuerda a ellos o a un amigo suyo.
 • Si el libro tiene imágenes es aconsejable hacerle preguntas sobre estas, para que las describa con el máximo detalle.
 • No es necesario ser un buen actor
 • les piden que les pongan una y otra vez la misma película
 • Aunque suene a aburrimiento y pueda ser agotador para los padres, lo cierto es que la repetición es un excelente ejercicio que les ayuda en su aprendizaje.
 • escuchar o ver la misma historia una y otra vez favorece que los niños amplíen su vocabulario y fortalezcan la memoria
 • la repetición de la lectura de los relatos infantiles permite que los niños aceleren el aprendizaje del vocabulario.
 • parece que la repetición del mismo cuento es un factor clave para que los niños mejoren y amplíen su vocabulario.
 • Otras investigaciones han señalado la importancia de que los niños escuchen varias veces la misma historia o vean la misma película, porque les aporta nueva y
 • valiosa información al pequeño sobre las relaciones personales o el funcionamiento de la sociedad.
 • es normal que no pueda absorber todo ese conocimiento de una sola vez y que necesiten repetir.
 • es habitual que los pequeños jueguen a lo que han visto en la película o escuchado o leído de un cuento.
 • el niño aprenderá lo necesario para vivir esa realidad, ya sean nombres de objetos, normas sociales o hábitos.
 • También son una excelente puerta de entrada para que descubran el placer de la lectura.
 • Es muy importante que el niño tenga un rol activo mientras escuchan.

OTROS

žádné komentáře | přidat komentář

1 Tes 5,15

19. srpen 2011 | 07.07 | rubrika: Ranní verše

Dejte pozor, ať nikdo neoplácí zlo zlem; raději vždy následujte, co je dobré - jak pro vás, tak pro všechny. (1 Tes 5,15)

žádné komentáře | přidat komentář

knihy o teenagerech

18. srpen 2011 | 11.01 | rubrika: Odkazy

Pickhardt C.E: The Connected Father: Understanding Your Unique Role and Responsibility During Your Child's Adolescence
Sylvie Naar-King and Mariann Suarez: Motivational Interviewing with Adolescents and Young Adults
Phil Carradice: Life Choices: Teaching Adolescents to Make Positive Decisions about Their Own Lives
Jeb Schenck: Teaching and the Adolescent Brain: An Educator's Guide
Judy S. Richardson: An English Teacher's Survival Guide: Reaching and Teaching Adolescents
Warren Kidd and Dr Gerry Czerniawski: Teaching Teenagers: A Toolbox for Engaging and Motivating Learners
Iveta TruhlaA'ova: Teaching Teenagers: How to teach the class full of teenagers, how to maintain discipline, motivate them and encourage study atmosphere
 

žádné komentáře | přidat komentář

Jan 11,25n

18. srpen 2011 | 08.06 | rubrika: Ranní verše

Ježíš jí řekl: Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. (Jan 11,25n)

žádné komentáře | přidat komentář

Jr 3,22

17. srpen 2011 | 06.54 | rubrika: Ranní verše

Vraťte se, mé odvrácené děti, ať vaše odvrácení uzdravím. Hle - jdeme k tobě, už jsme tu! Ty, Hospodine, jsi náš Bůh!  (Jr 3,22)

žádné komentáře | přidat komentář

1. Tes 2,4

16. srpen 2011 | 07.15 | rubrika: Ranní verše

Bůh nás poctil tím, že nám svěřil evangelium, a tak je kážeme - ne abychom se líbili lidem, ale Bohu, který zkoumá naše srdce. (1. Tes 2,4)

žádné komentáře | přidat komentář

L 12,2

15. srpen 2011 | 07.21 | rubrika: Ranní verše

Není totiž nic skrytého, co nebude zjeveno, ani nic tajného, co nebude poznáno. (L 12,2)

žádné komentáře | přidat komentář

Fp 2,4.

14. srpen 2011 | 05.53 | rubrika: Ranní verše

Nevyhledávejte to, co je ve Vašem zájmu, ale každý ať spíš myslí na zájem ostatních. Fp 2,4.

žádné komentáře | přidat komentář

Matouš 18,4

13. srpen 2011 | 07.07 | rubrika: Ranní verše

Kdokoli se poníží a bude jako toto dítě, ten je v nebeském království největší. Kdokoli by takové dítě přijal v mém jménu, přijímá mě. (Matouš 18,4)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 47,2

12. srpen 2011 | 06.27 | rubrika: Ranní verše

Tleskejte Bohu, všechny národy, vyšlete k němu pokřik radosti! (Žalm 47,2)

žádné komentáře | přidat komentář

1. Korintským 10,31

11. srpen 2011 | 07.32 | rubrika: Ranní verše

Nuže - ať už jíte nebo pijete, ať už děláte cokoli, všechno to dělejte k Boží slávě. (1. Korintským 10,31)

žádné komentáře | přidat komentář

Jr 1:4-5a

10. srpen 2011 | 07.11 | rubrika: Ranní verše

Dostal jsem slovo Hospodinovo: Než jsem tě zformoval v matčině lůně, znal jsem tě. Ještě než jsi přišel na svět, posvětil jsem tě...  (Jr 1:4-5a)

žádné komentáře | přidat komentář

Biblický komentář Matthew Henryho

9. srpen 2011 | 08.42 | rubrika: Odkazy

http://www.studylight.org/com/mhc-com/

žádné komentáře | přidat komentář

Podobenství o pleveli mezi pšenicí (Mt 13,24-30)

9. srpen 2011 | 08.25 | rubrika: Bible zpaměti

24. Předložil jim jiné podobenství: "S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli.

25. Když však lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel plevel do pšenice a odešel.

26. Když vyrostlo stéblo a nasadilo na klas, tu se ukázal i plevel.

27. Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu: ‚Pane, cožpak jsi nezasel na svém poli dobré semeno? Kde se vzal plevel?‘

28. On jim odpověděl: ‚To udělal nepřítel.‘ Sluhové mu řeknou: ‚Máme jít a plevel vytrhat?‘

29. On však odpoví: ‚Ne, protože při trhání plevele byste vyrvali z kořenů i pšenici.

30. Nechte, ať spolu roste obojí až do žně; a v čas žně řeknu žencům: Seberte nejprve plevel a svažte jej do otýpek k spálení, ale pšenici shromážděte do mé stodoly.‘"

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 105,4

9. srpen 2011 | 07.08 | rubrika: Ranní verše

Po Hospodinu se ptejte, po jeho síle, jeho tvář vždycky hledejte. (Žalm 105,4)

žádné komentáře | přidat komentář

slovíčka z článku: Los diez alimentos más eficaces

8. srpen 2011 | 09.39 | rubrika: Espanol english

http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/aprender_a_comer_bien/enfermedad/2011/08/05/202346.php

 • avena - oats - oves
 • copos de avena - ovesné vločky
 • cebada - barley - ječmen
 • berenjena - aubergine, eggplant  (EEUU) - lilek
 • ictus
 •  epiléptico - náhlý záchvat
 • aunar - to join, unite - spojit koordinovat
žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 57x

8.8.2011 – Výklad podobenství o rozsévači (Mt 13,1

8. srpen 2011 | 07.31 | rubrika: Bible zpaměti

18. Vy tedy slyšte výklad podobenství o rozsévači.

19. Pokaždé, když někdo slyší slovo o království a nechápe, přichází ten zlý a vyrve, co bylo zaseto do jeho srdce; to je ten, u koho se zaselo podél cesty.

20. U koho bylo zaseto na skalnatou půdu, to je ten, kdo slyší slovo a hned je s radostí přijímá;

21. ale nezakořenilo v něm a je nestálý: když přijde tíseň nebo pronásledování pro to slovo, hned odpadá.

22. U koho bylo zaseto do trní, to je ten, kdo slyší slovo, ale časné starosti a vábivost majetku slovo udusí, a zůstane bez úrody.

23. U koho bylo zaseto do dobré země, to je ten, kdo slovo slyší i chápe a přináší úrodu, jeden stonásobnou, druhý šedesátinásobnou, třetí třicetinásobnou."

žádné komentáře | přidat komentář

2. Paralipomenon 16,9

8. srpen 2011 | 07.07 | rubrika: Ranní verše

Hospodinovy oči procházejí celou zemi, aby posiloval ty, kdo jsou mu oddáni celým srdcem. (2. Paralipomenon 16,9)

žádné komentáře | přidat komentář

Přísloví 19,23

7. srpen 2011 | 07.05 | rubrika: Ranní verše

Úcta k Hospodinu přináší život; v sytosti a klidu pak člověk může spát. (Přísloví 19,23)

žádné komentáře | přidat komentář

slovíčka / vocabulario -electrodomésticos

6. srpen 2011 | 09.58 | rubrika: vocablos,vocabulary
 • acero inoxidable - stainless steel - nerez
 • aire acondicionado - air conditioning - klimatizace
 • calentador - heater - boiler
 • la campana extractora - an extractor hood - digestoř
 • cocina a gas con 4 fuegos - gas stove with four stoves -  plynový sporák se 4 hořáky
 • cocina vitrocerámica - sporák se sklokeramickou deskou
 • placa
žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 53x

Lukáš 6,45

6. srpen 2011 | 07.09 | rubrika: Ranní verše

Dobrý člověk vynáší z dobrého pokladu svého srdce to dobré, zlý pak vynáší ze zlého pokladu to zlé. Co má na srdci, to na jazyku! (Lukáš 6,45)

žádné komentáře | přidat komentář

Lukáš 6,36-37

5. srpen 2011 | 07.07 | rubrika: Ranní verše

Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Nesuďte a nebudete souzeni. Neodsuzujte a nebudete odsouzeni. Odpouštějte a bude vám odpuštěno. (Lukáš 6,36-37)

žádné komentáře | přidat komentář

Podobenství o rozsévači (Mt 13,1-9)

4. srpen 2011 | 07.55 | rubrika: Bible zpaměti

1. Toho dne vyšel Ježíš z domu a posadil se u moře.

2. Shromáždil se k němu tak veliký zástup, že musel vstoupit na loď; posadil se v ní a celý zástup stál na břehu.

3. I mluvil k nim mnoho v podobenstvích: "Vyšel rozsévač rozsívat.

4. Když rozsíval, padla některá zrna podél cesty, a přilétli ptáci a sezobali je.

5. Jiná padla na skalnatou půdu, kde neměla dost země, a hned vzešla, protože nebyla hluboko v zemi.

6. Ale když vyšlo slunce, spálilo je; a protože neměla kořen, uschla.

7. Jiná zas padla mezi trní; trní vzrostlo a udusilo je.

8. A jiná zrna padla do dobré země a dala užitek, některé sto zrn, jiné šedesát a jiné třicet.

9. Kdo má uši, slyš!"

žádné komentáře | přidat komentář

2. Korintským 5,20-21

4. srpen 2011 | 07.43 | rubrika: Ranní verše

Smiřte se s Bohem. On toho, který byl bez hříchu, učinil hříchem kvůli nám, abychom se my v něm stali Boží spravedlností. (2. Korintským 5,20-21)

žádné komentáře | přidat komentář

Daniel 4,24

3. srpen 2011 | 07.11 | rubrika: Ranní verše

Naprav své hříchy spravedlností a svou vinu laskavostí k trpícím. Kéž bys byl dlouho šťastně živ! (Daniel 4,24)

žádné komentáře | přidat komentář

2.8.2011 – O závažnosti slov (Mt 12,33-37)

2. srpen 2011 | 07.18 | rubrika: Bible zpaměti

33. Zasaďte dobrý strom, i jeho ovoce bude dobré. Zasaďte špatný strom, i jeho ovoce bude špatné. Strom se pozná po ovoci.

34. Plemeno zmijí: Jak může být vaše řeč dobrá, když jste zlí? Čím srdce přetéká, to ústa mluví.

35. Dobrý člověk z dobrého pokladu srdce vynáší dobré; zlý člověk ze zlého pokladu vynáší zlé.

36. Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu.

37. Neboť podle svých slov budeš ospravedlněn a podle svých slov odsouzen."

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 103,8-9

2. srpen 2011 | 07.08 | rubrika: Ranní verše

Hospodin je milostivý a soucitný,
nesmírně trpělivý a velmi laskavý.
Nevznáší stále výčitky,
nechová zlobu navěky.
(Žalm 103,8-9)

žádné komentáře | přidat komentář

Chvála vykoupení v Synu (Mt 11,25-30)

1. srpen 2011 | 07.35 | rubrika: Bible zpaměti

25. V ten čas řekl Ježíš: "Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým.

26. Ano, Otče: tak se ti zalíbilo.

27. Všechno je mi dáno od mého Otce; a nikdo nezná Syna než Otec, ani Otce nezná nikdo než Syn – a ten, komu by to Syn chtěl zjevit.

28. Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.

29 .Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším.

30 .Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží."

žádné komentáře | přidat komentář

1. Korintským 16,13-14

1. srpen 2011 | 07.11 | rubrika: Ranní verše

Bděte, stůjte ve víře, buďte stateční, buďte silní. Všechno ať se mezi vámi děje v lásce. (1. Korintským 16,13-14)

žádné komentáře | přidat komentář