Ezechiel 33,11

31. srpen 2010 | 08.54 | rubrika: Ranní verše

Jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina, nechci, aby svévolník zemřel, ale aby se odvrátil od své cesty a byl živ. Ezechiel 33,11

žádné komentáře | přidat komentář

1. Pt 1,13

30. srpen 2010 | 08.10 | rubrika: Ranní verše

S odhodlanou myslí a ve vší střízlivosti se proto spolehněte na milost, kterou vám přinese zjevení Ježíše Krista. 1. Pt 1,13

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 65, 25

29. srpen 2010 | 06.42 | rubrika: Ranní verše

Už žádná zloba, už žádná záhuba, nikde nebude na celé mé svaté hoře, praví Hospodin. Iz 65, 25

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 119,36-37

28. srpen 2010 | 08.51 | rubrika: Ranní verše

Nakloň mé srdce ke svým svědectvím namísto lakomství. Odvrať mé oči, ať nehledí k marnostem, na své cestě prosím obživ mě! (Žalm 119,36-37)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 119

27. srpen 2010 | 08.24 | rubrika: Ranní verše

Jak si mladík udrží svou stezku čistou? Musí se vždy držet tvého slova. Tvou řeč uchovávám v srdci, nechci proti tobě hřešit. (Žalm 119)

žádné komentáře | přidat komentář

1 Pt 1,17

26. srpen 2010 | 08.12 | rubrika: Ranní verše

Bůh nikomu nestraní,ale každého soudí podle jeho skutků.Jestliže jej nazýváte svým Otcem, hleďte, abyste svůj dočasný pobyt zde prožili v posvátné úctě. 1 Pt  1,17

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 118

25. srpen 2010 | 08.21 | rubrika: Ranní verše

Oslavujte Hospodina – je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky! Hospodin je se mnou, nebudu se bát, co by mi mohl člověk udělat! (Žalm 118)

žádné komentáře | přidat komentář

Ezdráš 7,23

24. srpen 2010 | 08.21 | rubrika: Ranní verše

Všechno, co rozkáže Bůh nebes, ať se přesně vykoná pro dům Boha nebes, aby se nerozlítil na královo království a na jeho syny. (Ezdráš 7,23)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 115

23. srpen 2010 | 06.45 | rubrika: Ranní verše

Náš Bůh je přece na nebi, cokoli chce, to učiní! Každý, kdo Hospodina ctí, na Hospodina spolehni – pomocník a štít je takových! (Žalm 115)

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 65,18

22. srpen 2010 | 06.49 | rubrika: Ranní verše

Veselte se, jásejte stále a stále nad tím, co stvořím. Hle, já stvořím Jeruzalém k jásotu a jeho lid k veselí. Iz 65,18

žádné komentáře | přidat komentář

2. Kor 10,3-4

21. srpen 2010 | 07.40 | rubrika: Ranní verše

Jsme ovšem jenom lidé, ale svůj zápas nevedeme po lidsku. Zbraně našeho boje nejsou světské, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby. (2. Kor 10,3-4)

žádné komentáře | přidat komentář

2. Kor 8,11

20. srpen 2010 | 07.15 | rubrika: Ranní verše

Odkud vyšla ochota k pomoci, tam ať se pomoc také uskuteční. Každý ať dá podle toho, co má; (2. Kor 8,11)

žádné komentáře | přidat komentář

2. Kor 5,11 a 19

19. srpen 2010 | 07.54 | rubrika: Ranní verše

Víme, co je to bázeň před Hospodinem, a proto přivádíme lidi k víře. Bůh v Kristu uzavřel se světem mír! (2. Kor 5,11 a 19)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 32:10

18. srpen 2010 | 06.49 | rubrika: Ranní verše

Mnoho bolestí postihne svévolníka, toho však, kdo doufá v Hospodina, obklopuje milosrdenství. (Žalm  32:10)

žádné komentáře | přidat komentář

Gal 6,8n

17. srpen 2010 | 07.41 | rubrika: Ranní verše

Kdo zasívá pro své tělo, sklidí z těla záhubu; kdo zasívá pro Ducha, sklidí z Ducha věčný život. Nepřestávejme tedy konat dobro... (Gal 6,8n)

žádné komentáře | přidat komentář

Přísloví 18,12 Přísloví 18,21

16. srpen 2010 | 08.15 | rubrika: Ranní verše

Pýcha předchází pád, slávu předchází pokora. (Přísloví 18,12) Jazyk má moc nad smrtí i životem, kdo rádi mluví, jedí jeho ovoce. (Přísloví 18,21)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalmy 86:11

15. srpen 2010 | 07.01 | rubrika: Ranní verše

Hospodine, ukaž mi svou cestu, budu žít podle tvé pravdy, soustřeď mou mysl na bázeň tvého jména.  (Žalmy  86:11)

žádné komentáře | přidat komentář

Žd 12

14. srpen 2010 | 07.55 | rubrika: Ranní verše

Hospodinovo poučení, neodmítej, když tě napravuje, nezoufej. Vždyť koho miluje Hospodin, toho vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna. (Žd 12)

žádné komentáře | přidat komentář

Sofoniáš 1,7

13. srpen 2010 | 07.43 | rubrika: Ranní verše

Zmlkněte před Panovníkem Hospodinem, neboť je blízko Hospodinův den! Hospodin oběť připravil a pozvané už posvětil. (Sofoniáš 1,7)

žádné komentáře | přidat komentář

2. Kor 12,10

12. srpen 2010 | 07.23 | rubrika: Ranní verše

S radostí snáším slabosti, příkoří, strádání, pronásledování a úzkosti pro Krista – vždyť má síla je v mé slabosti! (2. Kor 12,10)

žádné komentáře | přidat komentář

Ko 1,13n

11. srpen 2010 | 07.36 | rubrika: Ranní verše

Bůh nás vysvobodil z nadvlády temnoty a přenesl do království svého milovaného Syna,v němž se nám dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchů. (Ko 1,13n)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 89

10. srpen 2010 | 07.27 | rubrika: Ranní verše

Hospodine, o tvé lásce chci zpívat napořád, navěky chci svými ústy tvou věrnost zvěstovat! (Žalm 89)

žádné komentáře | přidat komentář

Ježíš Kristus

9. srpen 2010 | 07.20 | rubrika: Z Bible

Ježíš Kristus (Koloským 1,14-21)

  • V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů:
  • On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření,
  • neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi – svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti – a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho.
  • On předchází všechno, všechno v něm spočívá,
  • on jest hlavou těla – totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých – takže je to on, jenž má prvenství ve všem.
  • Plnost sama se rozhodla v něm přebývat, aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích – protože smíření přinesla jeho oběť na kříži.
  • I vás, kteří jste dříve byli odcizeni a nepřátelští Bohu svým smýšlením i zlými skutky,
  • nyní s ním smířil, když ve svém pozemském těle podstoupil smrt, aby vás před Boží tvář přivedl svaté, neposkvrněné a bez úhony
  • Je to Kristus mezi vámi, v něm máte naději na Boží slávu.
  • Jeho zvěstujeme, když se vší moudrostí napomínáme a učíme všechny lidi, abychom je mohli přivést před Boha jako dokonalé v Kristu. O to se snažím a zápasím tak, jak on ve mně působí svou silou.
žádné komentáře | přidat komentář

2. Tes 1,6n

9. srpen 2010 | 07.17 | rubrika: Ranní verše

Bůh je spravedlivý: těm, kdo vás trápí, bude odplaceno trápením, ale vy ztrápení se spolu s námi dočkáte odpočinutí. (2. Tes 1,6n)

žádné komentáře | přidat komentář

(Iz 64,7)

8. srpen 2010 | 06.21 | rubrika: Ranní verše

Ale nyní, Hospodine, tys náš Otec! My jsme hlína, tys náš tvůrce, a my všichni jsme dílo tvých rukou. (Iz 64,7)

žádné komentáře | přidat komentář

1. Tes 4,4-5

7. srpen 2010 | 09.22 | rubrika: Ranní verše

Každý se naučte zacházet se svým tělem v posvěcení a úctě, nikoli v žádostivé vášni jako pohané, kteří neznají Boha. (1. Tes 4,4-5)

žádné komentáře | přidat komentář

Židům 10,23

6. srpen 2010 | 08.55 | rubrika: Ranní verše

Držme se neochvějné naděje, kterou vyznáváme – vždyť Ten, který dal zaslíbení, je věrný. (Židům 10,23)

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 55:7

5. srpen 2010 | 08.32 | rubrika: Ranní verše

Ničema ať svou cestu opustí a hříšný člověk své smýšlení. Ať se vrátí k Hospodinu - slituje se nad ním; k našemu Bohu, který štědře odpouští. (Iz 55:7)

žádné komentáře | přidat komentář

Izaiáš 55:6

4. srpen 2010 | 07.43 | rubrika: Ranní verše

Hledejte Hospodina, dokud je k nalezení, volejte k němu, dokud blízko je.  (Izaiáš 55:6)

žádné komentáře | přidat komentář

Př 21,2;21

3. srpen 2010 | 07.13 | rubrika: Ranní verše

Člověk má všechny své cesty za správné, srdce však zpytuje Hospodin.Komu jde o spravedlnost a soucit, nalezne život, spravedlnost a slávu.(Př 21,2;21)

žádné komentáře | přidat komentář

Římanům 15,1b-2

2. srpen 2010 | 07.47 | rubrika: Ranní verše

Nemějme ohled jen sami na sebe, ale každý se snažme vyhovět bližnímu. Usilujme o prospěch a posílení druhých. (Římanům 15,1b-2)

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 64,4

1. srpen 2010 | 06.31 | rubrika: Ranní verše

Zasazuješ se o toho, kdo s radostí koná spravedlnost, o ty, kdo na Tebe pamatují na Tvých cestách. Iz 64,4

žádné komentáře | přidat komentář