Nevzbouzejte lásku!

29. srpen 2009 | 07.31 | rubrika: Ranní verše

Zapřísahám vás, jeruzalémské dcery, při gazelách a při polních laních: nebuďte a nezburcujte lásku, dokud nebude chtít sama. Píseň 2, 7.

žádné komentáře | přidat komentář

Mt 5, 8

28. srpen 2009 | 09.02 | rubrika: Ranní verše

Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha. Mt 5, 8

žádné komentáře | přidat komentář

Vidět víru...

27. srpen 2009 | 07.45 | rubrika: Ranní verše

Přinášeli k Němu ochrnutého, položeného na lůžku. Když Ježíš uviděl jejich víru, řekl ochrnutému: Buď dobré mysli synu, odpouštějí se ti tvé hříchy. Mt 9,2

žádné komentáře | přidat komentář

Dt 3,22

26. srpen 2009 | 07.48 | rubrika: O Bohu

Nebojte se jich, vždyť Hospodin, váš Bůh, bojuje za vás. Dt 3,22

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 89,2

25. srpen 2009 | 08.49 | rubrika: Ranní verše

Hospodine, o tvé lásce chci zpívat napořád, navěky chci svými ústy tvou věrnost zvěstovat!(Žalm 89,2)

žádné komentáře | přidat komentář

1 Tes 2,12n

23. srpen 2009 | 07.35 | rubrika: Ranní verše

Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem, ať posílí vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem, naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými. 1 Tes 2,12n

žádné komentáře | přidat komentář

Mt 20,30

22. srpen 2009 | 08.53 | rubrika: O Bohu

Dva slepí seděli u cesty; jakmile uslyšeli, že jde kolem Ježíš, vykřikli: "Smiluj se nad námi, Pane, synu Davidův!" Mt 20,30

žádné komentáře | přidat komentář

Blahoslavené vaše oči...

21. srpen 2009 | 07.59 | rubrika: O Bohu

Blahoslavené jsou vaše oči, že vidí, a vaše uši, že slyší. Amen, pravím vám, že mnozí proroci a spravedliví toužili spatřit, co vidíte vy, ale nespatřili, a slyšet, co vy slyšíte, ale neuslyšeli. Mt 13, 6n

 

žádné komentáře | přidat komentář

1. Petrův 1,14

20. srpen 2009 | 08.53 | rubrika: Ranní verše

Poslouchejte Boha jako jeho děti; nepoddávejte se choutkám, které vás ovládaly v době vaší nevědomosti.1. Petrův 1,14

žádné komentáře | přidat komentář

1. Tesalonickým 5,18

19. srpen 2009 | 09.41 | rubrika: Ranní verše

Za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši.(1. Tesalonickým 5,18)

žádné komentáře | přidat komentář

Koloským 3,2-3

18. srpen 2009 | 08.55 | rubrika: Ranní verše

Myslete na nebeské věci, ne na pozemské, vždyť jste zemřeli a váš život je s Kristem ukryt v Bohu. (Koloským 3,2-3)

žádné komentáře | přidat komentář

Připomínejte divy, které vykonal Hospodin!

17. srpen 2009 | 08.20 | rubrika: O Bohu

Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně. Připomínejte divy, jež vykonal, jeho zázraky a rozsudky jeho úst... 1Pa16,11n

žádné komentáře | přidat komentář

Ať jsou Má Slova vidět ve Tvém životě!

16. srpen 2009 | 06.15 | rubrika: O Bohu

A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Uvážeš si je jako znamení na ruku a budeš je mít jako pásek na čele mezi očima. Napíšeš je také na veřeje svého domu a na své brány. Dt 6,6a8n

žádné komentáře | přidat komentář

Ve svém Bohu hradby překonám!

15. srpen 2009 | 06.02 | rubrika: O Bohu

S tebou vyrazím proti vojsku, ve svém Bohu hradby překonám! Žalm 18, 30

žádné komentáře | přidat komentář

(2K 13,5)

13. srpen 2009 | 08.33 | rubrika: Ranní verše

Sami sebe prověřujte, přesvědčujte se, zda jste sami ve víře. Nepoznáváte sami na sobě, že je ve vás Ježíš Kristus? Pokud ne, pak jste ovšem selhali.(2K 13,5)

žádné komentáře | přidat komentář

Evangelium, skrze něž docházíte spásy...

12. srpen 2009 | 07.29 | rubrika: O Bohu

Chci vám připomenout evangelium,na němž stojíte,a skrze něž docházíte spásy,že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben;třetího dne byl vzkříšen podle Písem.1K15,1n

žádné komentáře | přidat komentář

Všichni ti, kdo jsou v Kristu...

11. srpen 2009 | 07.35 | rubrika: O Bohu

Avšak Kristus byl probuzen z mrtvých, prvorozený z těch, kdo zemřeli. Jako v Adamovi všichni umírají, tak také všichni ti, kdo jsou v Kristu, budou obživeni. 1 kor 15,21n

žádné komentáře | přidat komentář

Přísloví 10,19

10. srpen 2009 | 08.25 | rubrika: Ranní verše

Záplava slov se bez hříchu neobejde, rozumný drží svůj jazyk na uzdě.(Přísloví 10,19)

žádné komentáře | přidat komentář

V tom je totiž milost

9. srpen 2009 | 06.55 | rubrika: Ranní verše

V tom je totiž milost, když někdo pro svědomí odpovědné Bohu snáší bolest a trpí nevinně. Jaká však sláva, jestliže budete trpělivě snášet rány za to, že hřešíte? Ale budete-li trpělivě snášet soužení, ač jednáte dobře, to je milost před Bohem. 1Pt 2,19n

žádné komentáře | přidat komentář

Co znamená víra v životě křesťana

8. srpen 2009 | 07.27 | rubrika: O Bohu

Víra je pevné ujištění věcí, v něž doufáme, potvrzení neviditelných skutečností. Protože tuto víru dal Bůh našim předchůdcům, když o sobě svědčil. Žd 11, 1n

žádné komentáře | přidat komentář

Židům 12,15

7. srpen 2009 | 10.21 | rubrika: Ranní verše

Dávejte pozor, aby se někdo nepřipravil o Boží milost a aby se nerozbujel nějaký kořen hořkosti, který by nakazil a poškodil mnohé. (Židům 12,15)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 50

6. srpen 2009 | 08.53 | rubrika: Ranní verše

Hospodin svolává shůry nebesa i zem, jeho lid aby stanul před soudem: "Shromážděte mi moje ctitele, ty, kteří skrze oběť jsou se mnou ve smlouvě!" (Žalm 50)

žádné komentáře | přidat komentář

1. Pt 3,9

5. srpen 2009 | 08.05 | rubrika: Ranní verše

Neodplácejte zlo zlem ani zlořečení zlořečením, ale naopak žehnejte. K tomu jste přece povoláni a za to máte obdržet požehnání. (1. Pt 3,9)

žádné komentáře | přidat komentář

Cokoli přijde, je pomíjivost...

4. srpen 2009 | 06.57 | rubrika: Ranní verše

I když se člověk dožije mnoha let, ať se z nich raduje ze všech, ale na dny temnoty ať pamatuje, že jich bude mnoho. Cokoli přijde, je pomíjivost. Kaz 11,8

žádné komentáře | přidat komentář

Kaz 10,20

3. srpen 2009 | 07.06 | rubrika: Ranní verše

Králi nezlořeč ani v mysli, boháčovi nezlořeč ani v pokojíku, kde uléháš, neboť nebeské ptactvo roznese ten hlas, okřídlenec vyzradí každé slovo... Kaz 10,20

žádné komentáře | přidat komentář

Každý odejde, jak přišel...

2. srpen 2009 | 06.36 | rubrika: O Bohu

Jako vyšel z života své matky, nahý zase odchází, jak přišel, a za svoje pachtění si nic neodnese, ani co by se do ruky vešlo. Každý odejde, jak přišel; jaký užitek má z toho, že se pachtil a honil vítr? Kaz 5,14n

žádné komentáře | přidat komentář

Kaz 3,17

1. srpen 2009 | 05.41 | rubrika: Ranní verše

Řekl jsem si v srdci: Spravedlivého i svévolníka bude soudit Bůh, nastane čas soudu nad vším děním, nad vším, co se koná. Kaz 3,17

žádné komentáře | přidat komentář