Matouš 7,11

31. červenec 2011 | 07.37 | rubrika: Ranní verše

Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí! (Matouš 7,11)

žádné komentáře | přidat komentář

Matouš 10,42

30. červenec 2011 | 07.01 | rubrika: Ranní verše

A kdo by napojil třebas jen číší studené vody jednoho z těchto nepatrných, protože je to učedník, amen, pravím vám, nepřijde o svou odměnu. (Matouš 10,42)

žádné komentáře | přidat komentář

O důstojnosti učedníků (Mt 10,40-42)

28. červenec 2011 | 07.15 | rubrika: Bible zpaměti

40. Kdo přijímá vás, přijímá mne; a kdo přijímá mne, přijímá toho, který mne poslal.

41. Kdo přijme proroka, protože je to prorok, obdrží odměnu proroka; kdo přijme spravedlivého, protože je to spravedlivý, obdrží odměnu spravedlivého.

42. A kdo by napojil třebas jen číší studené vody jednoho z těchto nepatrných, protože je to učedník, amen, pravím vám, nepřijde o svou odměnu."

žádné komentáře | přidat komentář

1. Korintským 10,12

28. červenec 2011 | 07.10 | rubrika: Ranní verše

Kdo si tedy myslí, že pevně stojí, ať dává pozor, aby nepadl. (1. Korintským 10,12)

žádné komentáře | přidat komentář

Člověk proti člověku pro Ježíše (Mt 10,34-39)

27. červenec 2011 | 07.18 | rubrika: Bible zpaměti

34. Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč.

35. Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni;

36. a ‚nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina‘.

37. Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden.

38. Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.

39. Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.

žádné komentáře | přidat komentář

1 Kor 7,31-32

27. červenec 2011 | 07.09 | rubrika: Ranní verše

...ti, kdo se zabývají věcmi tohoto světa, ať to nepřehánějí. Svět, jak ho známe, totiž končí. Proto bych rád, abyste se nezatěžovali starostmi. (1 Kor 7,31-32)

žádné komentáře | přidat komentář

Povzbuzení ke statečnému vyznání (Mt 10,26-33)

26. červenec 2011 | 07.55 | rubrika: Bible zpaměti

26. Nebojte se jich tedy; neboť není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno.

27. Co vám říkám ve tmě, povězte na světle; a co slyšíte v soukromí, hlásejte se střech.

28. A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může duši i tělo zahubit v pekle.

29. Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce.

30. U vás pak jsou spočteny i všechny vlasy na hlavě.

31. Nebojte se tedy; máte větší cenu než mnoho vrabců.

32. Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi;

33. kdo mně však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 96

26. červenec 2011 | 07.12 | rubrika: Ranní verše

Vzdejte Hospodinu slávu, jež náleží mu,
do jeho nádvoří s dary předstupte.
Klaňte se Hospodinu v jeho svaté kráse,
před ním se rozechvěj, celá zem!
(Žalm 96)

žádné komentáře | přidat komentář

Úděl Ježíšových učedníků (Mt 10,16-25)

25. červenec 2011 | 07.20 | rubrika: Bible zpaměti

16. Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice.

17. Mějte se na pozoru před lidmi; neboť vás budou vydávat soudům, ve svých synagógách vás budou bičovat,

18. budou vás vodit před vládce a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim i národům.

19. A když vás obžalují, nedělejte si starosti, jak a co budete mluvit; neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit.

20. Nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví ve vás Duch vašeho Otce.

21. Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život.

22. Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

23. Když vás budou pronásledovat v jednom městě, prchněte do jiného; amen, pravím vám, že nebudete hotovi se všemi izraelskými městy, než přijde Syn člověka.

24. Žák není nad učitele ani sluha nad svého pána.

25. Stačí, aby žák byl jako jeho učitel a sluha jako jeho pán. Když hospodáře nazvali Belzebulem, čím spíše jeho čeleď!

žádné komentáře | přidat komentář

Ozeáš 12,6-7

25. červenec 2011 | 07.08 | rubrika: Ranní verše

Hospodin je Bůh zástupů, má jméno Hospodin! Navrať se proto ke svému Bohu, pečuj o právo a o lásku a svému Bohu stále důvěřuj. (Ozeáš 12,6-7)

žádné komentáře | přidat komentář

Matouš 7,21

24. červenec 2011 | 07.10 | rubrika: Ranní verše

Ne každý, kdo mi říká Pane, Pane, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. (Matouš 7,21)

žádné komentáře | přidat komentář

Podobenství o dvou stavitelích (Mt 7,24-29)

23. červenec 2011 | 07.52 | rubrika: Bible zpaměti

24. A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále.

25. Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nepadl, neboť měl základy na skále.

26. Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku.

27. A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a obořily se na ten dům; a padl, a jeho pád byl veliký."

28. Když Ježíš dokončil tato slova, zástupy žasly nad jeho učením;

29. neboť je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich zákoníci.

žádné komentáře | přidat komentář

23.7.2011 – O pravém učedníku (Mt 7,21-23)

23. červenec 2011 | 07.50 | rubrika: Bible zpaměti

21. Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.

22. Mnozí mi řeknou v onen den: ‚Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?‘

23. A tehdy jim prohlásím: ‚Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.‘

žádné komentáře | přidat komentář

Matouš 7,18n

23. červenec 2011 | 07.09 | rubrika: Ranní verše

Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce.
Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.
(Matouš 7,18n)

žádné komentáře | přidat komentář

Výrok o stromu a ovoci (Mt 7,15-20)

22. červenec 2011 | 07.51 | rubrika: Bible zpaměti

15. Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci.

16. Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky?

17. Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce.

18. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce.

19. Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.

20. A tak je poznáte po jejich ovoci.

žádné komentáře | přidat komentář

Výrok o dvou cestách (Mt 7,13-14)

22. červenec 2011 | 07.50 | rubrika: Bible zpaměti

13. Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí.

14. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.

žádné komentáře | přidat komentář

Matouš 7,7

22. červenec 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. (Matouš 7,7)

žádné komentáře | přidat komentář

O vyslyšení proseb (Mt 7,7-12)

21. červenec 2011 | 08.47 | rubrika: Bible zpaměti


7. Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.

8. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.

9. Což by někdo z vás dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb?

10. Nebo by mu dal hada, když ho poprosí o rybu?

11. Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!

12. Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi; v tom je celý Zákon i Proroci.

žádné komentáře | přidat komentář

Matouš 7,1-2

21. červenec 2011 | 08.01 | rubrika: Ranní verše

Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Jakým soudem totiž soudíte, takovým budete souzeni, (Matouš 7,1-2)

žádné komentáře | přidat komentář

20.7.2011 – O posuzování druhých (Mt 7,1-6)

20. červenec 2011 | 08.11 | rubrika: Bible zpaměti

  1. Nesuďte, abyste nebyli souzeni.

  2. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.

  3. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ?

  4. Anebo jak to, že říkáš svému bratru: ‚Dovol, ať ti vyjmu třísku z oka‘ – a hle, trám ve tvém vlastním oku!

  5. Pokrytče, nejprve vyjmi ze svého oka trám, a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra.

  6. Nedávejte psům, co je svaté. Neházejte perly před svině, nebo je nohama zašlapou, otočí se a roztrhají vás.

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 52,11

20. červenec 2011 | 07.02 | rubrika: Ranní verše

Chválit tě budu, Pane, navěky za to, cos učinil. V tvém jménu složím naději, neboť je vzácné před tvými věrnými! (Žalm 52,11)

žádné komentáře | přidat komentář

Jan 11,40

19. červenec 2011 | 07.31 | rubrika: Ranní verše

"Neřekl jsem ti, že když budeš věřit, uvidíš Boží slávu?" odpověděl jí Ježíš. (Jan 11,40)

žádné komentáře | přidat komentář

Jan 3,16

18. červenec 2011 | 07.58 | rubrika: Ranní verše

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. (Jan 3,16)

žádné komentáře | přidat komentář

1. Petrův 1,15

15. červenec 2011 | 10.13 | rubrika: Ranní verše

Ten, který vás povolal, je svatý – právě tak buďte svatí v celém svém životě i vy. (1. Petrův 1,15)

žádné komentáře | přidat komentář

1. Par 16,11-12

15. červenec 2011 | 07.45 | rubrika: Ranní verše

Po Hospodinu se ptejte, po jeho síle, jeho tvář vždycky hledejte. Pamatujte, jaké divy provedl, jaké zázraky, a co rozhodl. (1. Par 16,11-12)

žádné komentáře | přidat komentář

Ef 3,10n

14. červenec 2011 | 08.11 | rubrika: Ranní verše

Bůh teď chce skrze církev ukázat vládám a mocnostem v nebesích svou přerozmanitou moudrost. Tento svůj odvěký záměr uskutečnil v Kristu Ježíši,  Ef 3,10n

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 143,10

13. červenec 2011 | 07.29 | rubrika: Ranní verše

Plnit tvou vůli prosím nauč mě – vždyť jsi můj Bůh! Tvůj laskavý Duch ať vede mě po zemi srovnané. (Žalm 143,10)

žádné komentáře | přidat komentář

citáty pro inspiraci

12. červenec 2011 | 10.49 | rubrika: Odkazy
žádné komentáře | přidat komentář

Kazatel 12,14

12. červenec 2011 | 08.03 | rubrika: Ranní verše

Bůh bude soudit vše, co se děje, i to skryté, ať už to bylo dobré anebo zlé. (Kazatel 12,14)

žádné komentáře | přidat komentář

Titus 3,8

11. červenec 2011 | 07.24 | rubrika: Ranní verše

Toto je jistá pravda a chci, abys na ní trval: ať se ti, kdo věří v Boha, usilovně věnují správnému jednání. To je totiž dobré a užitečné pro lidi. (Titus 3,8)

žádné komentáře | přidat komentář

Ž 147:1

10. červenec 2011 | 07.13 | rubrika: Ranní verše

Haleluja! Jak dobré je zpívat našemu Bohu žalm, jak je to rozkošné - chvála je líbezná!  (Ž 147:1)

žádné komentáře | přidat komentář

Kazatel 8,17

9. červenec 2011 | 07.52 | rubrika: Ranní verše

Tehdy jsem viděl: Vše je Boží dílo! Člověk nepochopí, co se děje pod sluncem. Jakkoli se za tím pochopením pachtí, nikdy je ale nemůže postihnout.(Kazatel 8,17)

žádné komentáře | přidat komentář

Am 4,13

7. červenec 2011 | 07.11 | rubrika: Ranní verše

Hle - tvůrce hor a stvořitel větru, jenž oznamuje člověku své myšlenky, ten, který tvoří svítání i tmu a překračuje zemské výšiny, má jméno Hospodin, Bůh zástupů. (Am 4,13)

žádné komentáře | přidat komentář

O zabezpečení života (Mt 6,19-34)

6. červenec 2011 | 07.58 | rubrika: Bible zpaměti

19. Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou.

20. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou.

21. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.

22. Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo.

23. Je-li však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude ve tmě. Jestliže i světlo v tobě je temné, jak velká bude potom tma?

24. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.

25. Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv?

26. Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější?

27. Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat?

28. A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou –

29. a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich.

30. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás, malověrní?

31. Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat?

32. Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.

33. Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.

34. Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení.

Matouš 6,14

6. červenec 2011 | 07.20 | rubrika: Ranní verše

Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec; (Matouš 6,14)

žádné komentáře | přidat komentář

Jak se postit (Mt 6,16-18)

5. červenec 2011 | 09.50 | rubrika: Bible zpaměti

16. A když se postíte, netvařte se utrápeně jako pokrytci; ti zanedbávají svůj vzhled, aby lidem ukazovali, že se postí; amen, pravím vám, už mají svou odměnu.

17. Když ty se postíš, potři svou hlavu olejem a tvář svou umyj,

18. abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.

žádné komentáře | přidat komentář

Modlitba Páně (Mt 6,9-15)

5. červenec 2011 | 09.48 | rubrika: Bible zpaměti

9. Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno.

10. Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.

11. Náš denní chléb dej nám dnes.

12. A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám.

13. A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.

14. Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec;

15. jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení.

žádné komentáře | přidat komentář

Lukáš 21,34

5. červenec 2011 | 07.07 | rubrika: Ranní verše

Dávejte si pozor, aby vaše srdce nebyla obtěžkána hodováním a opilstvím a staráním se o tento život. Ten den by vás pak náhle překvapil (Lukáš 21,34)

žádné komentáře | přidat komentář

Kazatel 3,14

4. červenec 2011 | 07.12 | rubrika: Ranní verše

Vím, že vše, co Bůh dělá, trvá navěky; nic k tomu nelze přidat ani z toho nic odejmout. A proč to Bůh dělá? Aby před ním měli bázeň. (Kazatel 3,14)

žádné komentáře | přidat komentář

Lukáš 16,10

3. červenec 2011 | 07.18 | rubrika: Ranní verše

Kdo je věrný v nejmenším, je věrný i ve velkém. A kdo je nepoctivý v nejmenším, je nepoctivý i ve velkém. (Lukáš 16,10)

žádné komentáře | přidat komentář

Lukáš 12,15

2. červenec 2011 | 08.33 | rubrika: Ranní verše

Dejte si pozor, varujte se veškeré chamtivosti! Život přece nespočívá v hromadění majetku. (Lukáš 12,15)

žádné komentáře | přidat komentář

Lukáš,7,47

1. červenec 2011 | 07.04 | rubrika: Ranní verše

Je jí odpuštěno hodně hříchů, proto hodně miluje. Komu se odpouští málo, miluje málo. (Lukáš,7,47)

žádné komentáře | přidat komentář