Přísloví 12,10

31. červenec 2010 | 09.50 | rubrika: Ranní verše

Spravedlivý cítí i s dobytčetem, srdce darebáků je ale bezcitné. (Přísloví 12,10)

žádné komentáře | přidat komentář

2. Tim 2,1

30. červenec 2010 | 09.31 | rubrika: Ranní verše

Synu můj, čerpej sílu z milosti, která je v Kristu Ježíši. (2. Tim 2,1)

žádné komentáře | přidat komentář

2. Jan 1,9

29. červenec 2010 | 09.39 | rubrika: Ranní verše

Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. (2. Jan 1,9)

žádné komentáře | přidat komentář

Žd 3,12n

28. červenec 2010 | 08.31 | rubrika: Ranní verše

Dávejte pozor, bratři, aby někdo z vás neměl zlé a nevěrné srdce, které by se odvracelo od živého Boha. Raději se navzájem denně povzbuzujte, (Žd 3,12n)

žádné komentáře | přidat komentář

Židům 12,28b-29

27. červenec 2010 | 07.22 | rubrika: Ranní verše

...buďme vděční a služme Bohu tak, jak se mu líbí, s úctou a posvátnou bázní. Vždyť náš Bůh je stravující oheň. (Židům 12,28b-29)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 144

26. červenec 2010 | 08.17 | rubrika: Ranní verše

Co je, Hospodine, člověk, že o něm víš, co je lidský tvor, že o něm přemýšlíš? Člověk je páře podobný, jeho dny míjejí jako stín. (Žalm 144)

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 61,10

25. červenec 2010 | 06.27 | rubrika: Ranní verše

Bůh mě zahalil pláštěm spravedlnosti jak ženicha, jenž si jako kněz čelenku bere, a jako nevěstu, která se krášlí svými šperky. Iz 61,10

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 117

24. červenec 2010 | 06.53 | rubrika: Ranní verše

Chvalte Hospodina, všechny národy, pojďte ho všichni lidé velebit! Jeho láska k nám je tak veliká, Hospodinova věrnost věky přetrvá! (Žalm 117)

žádné komentáře | přidat komentář

Jan 13,35.

23. červenec 2010 | 06.22 | rubrika: Ranní verše

Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. Jan 13,35.

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 116

22. červenec 2010 | 07.14 | rubrika: Ranní verše

Miluji Hospodina, protože vyslýchá můj hlas v mých modlitbách. Své ucho ke mně naklání, ať k němu volám kdykoli. Žalm 116

žádné komentáře | přidat komentář

Gn 2,7.

21. červenec 2010 | 06.47 | rubrika: O Bohu

I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem.  Gn 2,7.

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 60,2

20. červenec 2010 | 07.01 | rubrika: O Bohu

Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. Iz 60,2

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 59,1

17. červenec 2010 | 05.57 | rubrika: Ranní verše

Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel. Iz 59,1

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 105,4

16. červenec 2010 | 08.15 | rubrika: Ranní verše

Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.  (Žalm 105,4)

žádné komentáře | přidat komentář

Ž138

15. červenec 2010 | 08.00 | rubrika: Ranní verše

klaním se ti před tvým svatým chrámem, tvému jménu vzdávám chválu za tvé milosrdenství a za tvou věrnost; svou řeč jsi vyvýšil nad každé své jméno. Ž138

žádné komentáře | přidat komentář

Jan 13,15n

14. červenec 2010 | 07.31 | rubrika: Ranní verše

Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Amen, amen, pravím vám, sluha není větší než jeho pán. Jan 13,15n

žádné komentáře | přidat komentář

Ž 119

13. červenec 2010 | 08.12 | rubrika: Ranní verše

Dotazuji se na tvoji vůli celým srdcem, nedej, abych zbloudil od tvých přikázání. Tvou řeč uchovávám v srdci, nechci proti tobě hřešit. Ž 119

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 58,11b

12. červenec 2010 | 07.40 | rubrika: Ranní verše

Hospodin tě bude sytit i  v krajinách vyprahlých; budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody neztrácejí. Iz 58,11b

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 58,11a.

11. červenec 2010 | 06.55 | rubrika: Ranní verše

Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit i  v krajinách vyprahlých, zdatnost dodá tvým kostem... Iz 58,11a.

žádné komentáře | přidat komentář

Lukáš 10:2

10. červenec 2010 | 08.03 | rubrika: Ranní verše

Žeň je obrovská, ale dělníků málo. Proto proste Pána žně, ať vypudí dělníky na svou žeň. (Lukáš 10:2)

žádné komentáře | přidat komentář

Gn 1,31

9. červenec 2010 | 06.53 | rubrika: Ranní verše

Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Gn 1,31

žádné komentáře | přidat komentář

Jan 12, 46

8. červenec 2010 | 04.31 | rubrika: Ranní verše

Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě. Jan 12, 46

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 58,10

7. červenec 2010 | 04.19 | rubrika: Ranní verše

Budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li ztrápeného, vzejde ti v temnotě světlo a tvůj soumrak bude jak poledne. Iz 58,10

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 58,9na

6. červenec 2010 | 09.05 | rubrika: Ranní verše

Odstraníš-li ze svého středu jho, hrozící prst a ničemná slova,  vzejde ti v temnotě světlo a tvůj soumrak bude jak poledne. Iz 58,9na

žádné komentáře | přidat komentář

2. Tim 2,24

5. červenec 2010 | 08.52 | rubrika: Ranní verše

Služebník Kristův se nemá hádat, nýbrž má být laskavý ke všem, schopný učit a být trpělivý. 2. Tim 2,24

žádné komentáře | přidat komentář

Z 135

4. červenec 2010 | 07.43 | rubrika: Ranní verše

Chvalte Hospodina, neboť Hospodin je dobrý, pějte žalmy jeho jménu, neboť je líbezné. Hospodin svůj lid obhájí, bude mít se svými služebníky soucit. Z 135

žádné komentáře | přidat komentář

Jan 11,28

3. červenec 2010 | 07.20 | rubrika: Ranní verše

Je tu Ježíš a volá tě... Jan 11,28

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 58,6.

2. červenec 2010 | 06.45 | rubrika: Ranní verše

Zdalipak půst, který já si přeji, není toto: Rozevřít okovy svévole, rozvázat jha, dát ujařmeným volnost, každé jho rozbít? Iz 58,6.

žádné komentáře | přidat komentář

Rim 12,13n

1. červenec 2010 | 08.32 | rubrika: Ranní verše

Sdílejte se s bratřími v jejich nouzi, ochotně poskytujte pohostinství. Svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují, dobro, a ne zlo. Rim 12,13n

žádné komentáře | přidat komentář