Kazatel 3,12n

31. červenec 2009 | 08.55 | rubrika: O Bohu

Poznal jsem, že není pro člověka nic lepšího, než se radovat a konat v životě dobro. A tak je tomu s každým: to, že jí a pije a okusí při veškerém svém pachtění dobrých věcí, je dar Boží. Kaz 3,12n

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 18

30. červenec 2009 | 08.31 | rubrika: Ranní verše

Miluji tě,Hospodine, sílo má! Hospodin je má skála,tvrz,má záchrana! Můj Bůh je má skála, v něm úkryt nalézám, můj štít, roh vítězství, můj hrad.(Žalm 18)

žádné komentáře | přidat komentář

Bůh všechno učinil krásně a v pravý čas...

29. červenec 2009 | 07.55 | rubrika: Ranní verše

Bůh všechno učinil krásně a v pravý čas, lidem dal do srdce i touhu po věčnosti, jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež Bůh koná. Kaz 3,11

žádné komentáře | přidat komentář

Je čas plakat i čas smát se...

28. červenec 2009 | 07.28 | rubrika: Ranní verše

je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat; je čas hledat i čas ztrácet, čas opatrovat i čas odhazovat; je čas roztrhávat i čas sešívat, čas mlčet i čas mluvit; je čas milovat i čas nenávidět, čas boje i čas pokoje. Kaz 3k

žádné komentáře | přidat komentář

Všechno má určenou chvíli...

27. červenec 2009 | 07.48 | rubrika: Ranní verše

Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas: Je čas rození i čas umírání, čas kameny rozhazovat i čas kameny sbírat... Kaz 3k

žádné komentáře | přidat komentář

Malachiáš 3,10

26. červenec 2009 | 07.49 | rubrika: Ranní verše

Přinášejte do mých skladů úplné desátky, praví Hospodin zástupů. Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji na vás požehnání? (Malachiáš 3,10)

žádné komentáře | přidat komentář

Titovi 2,11-14

25. červenec 2009 | 07.13 | rubrika: Ranní verše

Boží spásná milost se totiž zjevila všem lidem. Učí nás, abychom se zřekli bezbožnosti
a světských žádostí a žili na tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně, v očekávání
té požehnané naděje – slavného příchodu našeho velikého Boha a Spasitele Ježíše Krista.
On dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z veškeré nepravosti a očistil si pro sebe
zvláštní lid, horlivý konat dobro.
(Titovi 2,11-14)

žádné komentáře | přidat komentář

2.Timoteovi 2,19

23. červenec 2009 | 08.42 | rubrika: Ranní verše

Pevný Boží základ trvá a nese nápis: Pán zná ty, kdo jsou jeho, a ať se odvrátí od nespravedlnosti každý, kdo vyznává jméno Páně. (2.Timoteovi 2,19)

žádné komentáře | přidat komentář

1. Janova 3,1

22. červenec 2009 | 08.25 | rubrika: Ranní verše

Pohleďte, jakou láskou nás Otec zahrnul: smíme se nazývat Božími dětmi – a také jimi jsme! Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho. (1. Janova 3,1)

žádné komentáře | přidat komentář

Žena oděná sluncem...

21. červenec 2009 | 06.49 | rubrika: Ranní verše

A ukázalo se veliké znamení v nebi: žena oděná sluncem, pod jejíma nohama měsíc a na její hlavě koruna, věnec z dvanácti hvězd. A porodila syna — muže, který má pást všechny národy železnou berlou. Vtom bylo její dítě vytrženo k Bohu a k jeho trůnu... Zj 12k.

žádné komentáře | přidat komentář

Jsem, který jsem...

20. červenec 2009 | 08.19 | rubrika: Ranní verše

Bůh řekl Mojžíšovi: "Jsem, který jsem." (2.Mojžíšova 3,14) Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. (2.Timoteovi 2,13)

žádné komentáře | přidat komentář

Ž 43,3

19. červenec 2009 | 06.56 | rubrika: Ranní verše

Sešli své světlo a svoji věrnost; ty ať mě vedou, ty ať mě přivedou k tvé svaté hoře, k příbytku tvému...  Ž 43,3

žádné komentáře | přidat komentář

1.Tesalonickým 4,11

18. červenec 2009 | 08.50 | rubrika: Ranní verše

Zakládejte si na tom, že budete žít pokojně, věnovat se své práci a získávat obživu vlastníma rukama, jak jsme vám již dříve uložili. (1.Tesalonickým 4,11)

žádné komentáře | přidat komentář

Přísloví 16,1

17. červenec 2009 | 08.10 | rubrika: Ranní verše

Člověk si může lámat hlavu, vhodnou odpověď však dává Hospodin.(Přísloví 16,1)

žádné komentáře | přidat komentář

1.Petrova 1,23

16. červenec 2009 | 08.41 | rubrika: Ranní verše

Vždyť jste se znovu narodili, nikoli z pomíjejícího semene, nýbrž z nepomíjejícího, skrze živé a věčné slovo Boží. (1.Petrova 1,23)

žádné komentáře | přidat komentář

2.Mojžíšova 4,11n

15. červenec 2009 | 08.28 | rubrika: Ranní verše

Hospodin řekl Mojžíšovi: Kdo dal člověku ústa? Zdali ne já, Hospodin? Nyní jdi, já budu s tvými ústy a budu tě učit, co máš mluvit!(2.Mojžíšova 4,11n)

žádné komentáře | přidat komentář

Židům 10,23

14. červenec 2009 | 08.09 | rubrika: Ranní verše

Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. (Židům 10,23)

žádné komentáře | přidat komentář

Ef 4,15b

13. červenec 2009 | 06.34 | rubrika: Ranní verše

...máme mluvit pravdu v lásce a v každém ohledu růst v Krista, který je hlavou.(Ef 4,15b)

žádné komentáře | přidat komentář

Svět pomíjí...

12. červenec 2009 | 06.11 | rubrika: Ranní verše

Svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky. 1j 2,17

žádné komentáře | přidat komentář

Ez 18, 32

8. červenec 2009 | 05.44 | rubrika: Ranní verše

Vždyť já si nelibuji ve smrti toho, kdo umírá, je výrok Panovníka Hospodina. Ez 18, 32...

žádné komentáře | přidat komentář

O věrnosti...

7. červenec 2009 | 06.05 | rubrika: Ranní verše

Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké; kdo je v nejmenší věci nepoctivý, je nepoctivý i ve velké... Lukáš 16, 10...

žádné komentáře | přidat komentář

Prorokuj suchým kostem!

6. červenec 2009 | 06.03 | rubrika: Ranní verše

Tu mi řekl: Prorokuj nad těmi kostmi a řekni jim: Slyšte, suché kosti, Hospodinovo slovo! Ez 37.4

žádné komentáře | přidat komentář

English campovy:

4. červenec 2009 | 07.37 | rubrika: Ranní verše

Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi. Žalm 121

žádné komentáře | přidat komentář

Jakubova 2,1

3. červenec 2009 | 08.32 | rubrika: Ranní verše

Bratří moji, jestliže věříte v Ježíše Krista, našeho Pána slávy, nesmíte dělat rozdíly mezi lidmi. (Jakubova 2,1)

žádné komentáře | přidat komentář

1.Janova 2,2

2. červenec 2009 | 08.42 | rubrika: Ranní verše

Ježíš Kristus je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa.(1.Janova 2,2)

žádné komentáře | přidat komentář

Jan 14,23

1. červenec 2009 | 08.32 | rubrika: Ranní verše

Ježíš řekl: Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.(Jan 14,23)

žádné komentáře | přidat komentář