Žalm 27,8-9

30. červen 2011 | 07.08 | rubrika: Ranní verše

Dobrý a přímý je Hospodin, hříšníkům cestu zjevuje. Ke spravedlnosti vede ponížené, ponížené učí cestě své. (Žalm 27,8-9)

žádné komentáře | přidat komentář

Lukáš 4,8

29. červen 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Je psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit. (Lukáš 4,8)

žádné komentáře | přidat komentář

Lukáš 1,45

28. červen 2011 | 08.11 | rubrika: Ranní verše

Blaze té, která uvěřila, neboť se naplní, co jí Hospodin slíbil. (Lukáš 1,45)

žádné komentáře | přidat komentář

1. Kor 15,34

27. červen 2011 | 07.17 | rubrika: Ranní verše

Opravdu se vzpamatujte a zanechte hříchu. Někteří totiž Boha vůbec neznají - říkám to k vaší hanbě! (1. Kor 15,34)

žádné komentáře | přidat komentář

Mt 5,44

26. červen 2011 | 07.03 | rubrika: Bible zpaměti

Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují (Mt 5,44)

žádné komentáře | přidat komentář

Jak prokazovat dobrodiní (Mt 6,1-4)

26. červen 2011 | 06.48 | rubrika: Bible zpaměti

 1. Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv; jinak nemáte odměnu u svého Otce v nebesích.

 2. Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagógách a na ulicích, aby došli slávy u lidí; amen, pravím vám, už mají svou odměnu.

 3. Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice,

 4. aby tvé dobrodiní zůstalo skryto, a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.

žádné komentáře | přidat komentář

Jak se modlit (Mt 6,5-8)

26. červen 2011 | 06.48 | rubrika: Bible zpaměti

5. A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci: ti se s oblibou modlí v synagógách a na nárožích, aby byli lidem na očích; amen, pravím vám, už mají svou odměnu.

6. Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.

7. Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.

8. Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.

žádné komentáře | přidat komentář

některé otázky z autoškoly

25. červen 2011 | 09.13 | rubrika: Odkazy

"Železniční přejezd": je místo, kde se úrovňově kříží pozemní komunikace se železnicí, popřípadě s jinou dráhou ležící na samostatném tělese, a označené příslušnou dopravní značkou.
"Řidič" je:  ten, kdo řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj.
"Tramvajový pás": je část pozemní komunikace určená především

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 430x

O lásce k nepřátelům (Mt 5,43-48)

25. červen 2011 | 09.12 | rubrika: Bible zpaměti

43. Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého.‘

44. Já však vám pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují,

45. abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé.

46. Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Což i celníci nečiní totéž?

47. A jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního? Což i pohané nečiní totéž?

48. Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.

žádné komentáře | přidat komentář

O odplatě (Mt 5,38-42)

25. červen 2011 | 09.11 | rubrika: Bible zpaměti

38. Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Oko za oko a zub za zub.‘

39. Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi; ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou;

40. a tomu, kdo by se s tebou chtěl soudit o košili, nech i svůj plášť.

41. Kdo tě donutí k službě na jednu míli, jdi s ním dvě.

42. Kdo tě prosí, tomu dej, a kdo si chce od tebe vypůjčit, od toho se neodvracej.

žádné komentáře | přidat komentář

Ž 145:8-9

25. červen 2011 | 07.35 | rubrika: Ranní verše

Hospodin je milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý a velmi laskavý! Ke všem je dobrotivý Hospodin, on cítí s každým ze svých stvoření! (Ž 145:8-9)

žádné komentáře | přidat komentář

O přísaze (Mt 5,33-37)

24. červen 2011 | 09.46 | rubrika: Bible zpaměti

33. Dále jste slyšeli, že bylo řečeno otcům: ‚Nebudeš přísahat křivě, ale splníš Hospodinu přísahy své.‘

34. Já však vám pravím, abyste nepřísahali vůbec; ani při nebi, protože nebe je trůn Boží;

35. ani při zemi, protože země je podnož jeho nohou; ani při Jeruzalému, protože je to město velikého krále;

36. ani při své hlavě nepřísahej, protože nemůžeš způsobit, aby ti jediný vlas zbělel nebo zčernal.

37. Vaše slovo buď ‚ano, ano – ne, ne‘; co je nad to, je ze zlého.

žádné komentáře | přidat komentář

Mt 5,29

24. červen 2011 | 07.57 | rubrika: Ranní verše

Jestliže tě svádí tvé pravé oko, vyrvi je a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. Mt 5,29

žádné komentáře | přidat komentář

O rozluce (Mt 5,31-32)

23. červen 2011 | 09.02 | rubrika: Bible zpaměti

31. Také bylo řečeno: ‚Kdo propustí svou manželku, ať jí dá rozlukový lístek!‘

32. Já však vám pravím, že každý, kdo propouští svou manželku, mimo případ smilstva, uvádí ji do cizoložství; a kdo by se s propuštěnou oženil, cizoloží.

žádné komentáře | přidat komentář

O cizoložství (Mt 5,27-30)

23. červen 2011 | 09.00 | rubrika: Bible zpaměti

27. Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Nezcizoložíš.‘

28. Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci.

29. Jestliže tě svádí tvé pravé oko, vyrvi je a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla.

30. A jestliže tě svádí tvá pravá ruka, utni ji a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby se celé tvé tělo dostalo do pekla.

žádné komentáře | přidat komentář

Mt 5,23-24

23. červen 2011 | 07.22 | rubrika: Ranní verše

Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě,nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem (Mt 5,23-24)

žádné komentáře | přidat komentář

O zabití (Mt 5,21-26)

22. červen 2011 | 08.14 | rubrika: Bible zpaměti

21. Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům: ‚Nezabiješ! Kdo by zabil, bude vydán soudu.‘

22. Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu; kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě; a kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu.

23. Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě,

24. nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem; potom teprve přijď a přines svůj dar.

25. Dohodni se se svým protivníkem včas, dokud jsi s ním na cestě k soudu, aby tě neodevzdal soudci a soudce žalářníkovi, a byl bys uvržen do vězení.

26. Amen, pravím ti, že odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře.

žádné komentáře | přidat komentář

Mt 5,13

22. červen 2011 | 07.09 | rubrika: Ranní verše

Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. (Mt 5,13)

žádné komentáře | přidat komentář

Dovršení Zákona a Proroků (Mt 5,17-20)

21. červen 2011 | 08.07 | rubrika: Bible zpaměti

17. Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit.

18. Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane.

19. Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího; kdo by je však zachovával a učil, ten bude v království nebeském vyhlášen velkým.

20. Neboť vám pravím: Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského.

žádné komentáře | přidat komentář

Mt 5,8-9

21. červen 2011 | 07.56 | rubrika: Ranní verše

Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. (Mt 5,8-9)

žádné komentáře | přidat komentář

Výrok o soli a světle (Mt 5,13-16)

21. červen 2011 | 07.56 | rubrika: Bible zpaměti


13. Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali.

14. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.

15. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě.

16. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.

žádné komentáře | přidat komentář

Blahoslavenství (Mt 5,1-12)

20. červen 2011 | 11.36 | rubrika: Bible zpaměti
 1. Když spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci.
 2. Tu otevřel ústa a učil je:
 3. "Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské.
 4. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.
 5. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.
 6. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
 7. Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.
 8. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.
 9. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.
 10. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.
 11. Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně.
 12. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi.

žádné komentáře | přidat komentář

Filipským 3,20

20. červen 2011 | 07.37 | rubrika: Ranní verše

my ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme Spasitele - Pána Ježíše Krista. (Filipským 3,20)

žádné komentáře | přidat komentář

Filipským 3,7

20. červen 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Cokoli však pro mě bylo ziskem, to teď pro Krista pokládám za ztrátu. (Filipským 3,7)

žádné komentáře | přidat komentář

Matouš 5,4

19. červen 2011 | 06.57 | rubrika: Ranní verše

Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Matouš 5,4

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 86,11

18. červen 2011 | 08.24 | rubrika: Ranní verše

Svou cestu, Hospodine, ukaž mi, abych se držel tvé věrnosti. Mé srdce ať se soustředí, abych tvé jméno ctil! (Žalm 86,11)

žádné komentáře | přidat komentář

Jakub 5,9

17. červen 2011 | 10.21 | rubrika: Ranní verše

Nestěžujte si, bratři, jeden na druhého, abyste nebyli odsouzeni. Hle, Soudce už stojí ve dveřích! (Jakub 5,9)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 24

16. červen 2011 | 08.17 | rubrika: Ranní verše

Hospodinova je země se vším, co je na ní, celý svět i s jeho obyvateli – vždyť ji sám založil nad oceány, nad vodními proudy ji ustavil! (Žalm 24)

žádné komentáře | přidat komentář

Římanům 6,12

15. červen 2011 | 07.09 | rubrika: Ranní verše

Nenechte proto ve svých smrtelných tělech vládnout hřích, nepodléhejte jeho žádostem. (Římanům 6,12)

žádné komentáře | přidat komentář

Ž 130:5

14. červen 2011 | 18.44 | rubrika: Ranní verše

Spoléhám na Hospodina, spoléhám celou duší, v jeho slově skládám naději.  (Ž 130:5)

žádné komentáře | přidat komentář

Ef 5,6-7

13. červen 2011 | 07.15 | rubrika: Ranní verše

Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. (Ef 5,6-7)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 135

12. červen 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Hospodin je veliký – to vím jistě,
nad všechny bohy je náš Panovník.
Hospodin činí, cokoli se mu zachce,
jak v nebi, tak i na zemi,
v mořích
(Žalm 135)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 130,7

11. červen 2011 | 07.27 | rubrika: Ranní verše

V Hospodina, Izraeli, skládej naději, vždyť plný lásky je Hospodin, plný ochoty tě vykoupit. (Žalm 130,7)

žádné komentáře | přidat komentář

Ž 121:8

10. červen 2011 | 07.28 | rubrika: Ranní verše

Hospodin ochrání tvé vycházení i vcházení jak nyní, tak i navěky!  (Ž 121:8)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 145

9. červen 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Hospodin je věrný ve všem, co zaslíbil,
ve všem, co působí, je laskavý.
Hospodin podpírá všechny, kdo klesají,
pozvedá všechny, kdo jsou sklíčení.
(Žalm 145)

žádné komentáře | přidat komentář

Koloským 3,13

8. červen 2011 | 07.15 | rubrika: Ranní verše

Buďte mezi sebou snášenliví, a má-li někdo k někomu výhrady, odpouštějte si navzájem. Tak jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. (Koloským 3,13)

žádné komentáře | přidat komentář

Koloským 2,6-7

7. červen 2011 | 07.33 | rubrika: Ranní verše

Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte. Zapusťte v něm kořeny a budujte se na něm, posilujte se ve víře a s vděčností v ní rosťte. (Koloským 2,6-7)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 75,8

6. červen 2011 | 07.01 | rubrika: Ranní verše

Jedině Bůh přece soudcem je –
jednoho povyšuje, druhého snižuje.
(Žalm 75,8)

žádné komentáře | přidat komentář

Římanům 8:28

5. červen 2011 | 07.28 | rubrika: Ranní verše

Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. (Římanům 8:28)

žádné komentáře | přidat komentář

1.Korintksým 7,23

4. červen 2011 | 07.16 | rubrika: Ranní verše

Byli jste koupeni za velikou cenu. Nebuďte otroky lidí. (1.Korintksým 7,23)

žádné komentáře | přidat komentář

Židům 10,31

3. červen 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Jak hrozné je upadnout do rukou živého Boha! (Židům 10,31)

žádné komentáře | přidat komentář

Titus 2,11n

2. červen 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Boží spásná milost se totiž zjevila všem lidem. Učí nás, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili na tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně. (Titus 2,11n),

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 138,8

1. červen 2011 | 07.43 | rubrika: Ranní verše

Hospodin dokoná se mnou své záměry;
tvá láska, Hospodine, trvá navěky –
neopouštěj prosím dílo rukou svých!
(Žalm 138,8)

žádné komentáře | přidat komentář