Ž 145

30. červen 2010 | 08.02 | rubrika: Ranní verše

Hospodin je věrný ve všem, co zaslíbil, ve všem, co působí, je laskavý. Hospodin podpírá všechny, kdo klesají, pozvedá všechny, kdo jsou sklíčení. Ž 145

žádné komentáře | přidat komentář

1. Tm 6,6-7

29. červen 2010 | 08.29 | rubrika: Ranní verše

Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství.  Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. (1. Tm 6,6-7)

žádné komentáře | přidat komentář

Ř 8,13n

28. červen 2010 | 08.23 | rubrika: Ranní verše

 Žijete-li podle těla, zemřete; umrtvujete-li skutky těla Duchem, budete žít. Všichni, kdo se dají vést Božím Duchem, jsou totiž Božími syny. (Ř 8,13n)

žádné komentáře | přidat komentář

Jan 11,25n

27. červen 2010 | 06.25 | rubrika: Ranní verše

Ježíš jí řekl: Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Jan 11,25n

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 57,15

26. červen 2010 | 08.04 | rubrika: Ranní verše

Přebývám s tím, jenž je zdeptaný a poníženého ducha, abych oživil ducha ponížených, abych oživil srdce zdeptaných. Iz 57,15

žádné komentáře | přidat komentář

Koloským 4:2

25. červen 2010 | 09.02 | rubrika: Ranní verše

V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu. (Koloským  4:2)

žádné komentáře | přidat komentář

Př 27,1n

24. červen 2010 | 09.33 | rubrika: Ranní verše

Nechlub se tím, co bude zítra – netušíš ani, co bude dnes! Ať tě chválí druzí, a ne tvá vlastní ústa, ať jsou to cizí, a ne tvé vlastní rty. (Př 27,1n)

žádné komentáře | přidat komentář

Izaiáš 41:13

23. červen 2010 | 08.32 | rubrika: Ranní verše

Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, který tě bere za ruku a říká: Neměj strach, já sám ti pomáhám! Izaiáš 41:13

žádné komentáře | přidat komentář

2. Petr 3,14

22. červen 2010 | 08.46 | rubrika: Ranní verše

Nuže, milovaní, vyhlížejte to všechno a snažte se, aby vás Pán zastihl v pokoji, neposkvrněné a bezúhonné. (2. Petr 3,14)

žádné komentáře | přidat komentář

Kazatel 11,5

21. červen 2010 | 09.13 | rubrika: Ranní verše

Tak jako nerozumíš cestě větru anebo zárodku v lůnu těhotné, stejně tak nerozumíš dílu Boha, jenž působí to vše. (Kazatel 11,5)

žádné komentáře | přidat komentář

(Gn 1,27)

20. červen 2010 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím (Gn 1,27)

žádné komentáře | přidat komentář

Jan 11, 9n

19. červen 2010 | 08.07 | rubrika: Ranní verše

Kdo chodí ve dne, neklopýtá, protože vidí světlo tohoto světa. Kdo však chodí v noci, klopýtá, poněvadž v něm není světlo. Jan 11, 9n

žádné komentáře | přidat komentář

(Iz 57,2)

18. červen 2010 | 04.43 | rubrika: Ranní verše

Pokoje dosáhne ten, kdo jde správnou Cestou. (Iz 57,2)

žádné komentáře | přidat komentář

Matouš 6,8

17. červen 2010 | 08.36 | rubrika: Ranní verše

váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. (Matouš 6,8)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 26

16. červen 2010 | 09.26 | rubrika: Ranní verše

Zkoumej mě, Hospodine, zkoušej mě, prověř mé srdce i mé svědomí! Tvou lásku stále před sebou vidím, tvá věrnost mě všude provází. (Žalm 26)

žádné komentáře | přidat komentář

Filipským 3,14-15

15. červen 2010 | 08.52 | rubrika: Ranní verše

Ženu se k cíli, k vítězné odměně Božího nebeského povolání v Kristu Ježíši. Všichni, kdo jsme dospělí, tedy sdílejme tento postoj. (Filipským 3,14-15)

žádné komentáře | přidat komentář

Filipským 4,4-5

14. červen 2010 | 07.51 | rubrika: Ranní verše

Radujte se v Pánu vždycky; znovu říkám: Radujte se! Všichni lidé ať znají vaši vlídnost. Pán je blízko. (Filipským 4,4-5)

žádné komentáře | přidat komentář

(Iz 55,12)

13. červen 2010 | 06.55 | rubrika: Ranní verše

S radostí vyjdete a budete vedeni v pokoji. (Iz 55,12)

žádné komentáře | přidat komentář

Deuteronomium 4:39

12. červen 2010 | 07.37 | rubrika: Ranní verše

Proto poznej dnes a vezmi si k srdci, že Hospodin je Bůh nahoře na nebesích i dole na zemi; žádný jiný není. (Deuteronomium 4:39)

žádné komentáře | přidat komentář

Gal 1,6-7

11. červen 2010 | 07.39 | rubrika: Ranní verše

Žasnu, jak rychle se uchylujete od Toho, který vás povolal Kristovou milostí, k jinému evangeliu. Žádné jiné evangelium ale není; (Gal 1,6-7)

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 56,7.

10. červen 2010 | 06.17 | rubrika: Ranní verše

Svévolník ať opustí svou cestu, muž propadlý ničemnostem svoje úmysly; nechť se vrátí k Hospodinu, k Bohu našemu, vždyť On odpouští mnoho. Iz 56,7.

žádné komentáře | přidat komentář

2. Tim 2,16-17

9. červen 2010 | 08.14 | rubrika: Ranní verše

Vyhýbej se světským tlachům, které odvádějí lidi stále dál od Boha. Takové řeči se šíří jako rakovina. (2. Tim 2,16-17)

žádné komentáře | přidat komentář

2. Tim 2,15

8. červen 2010 | 08.12 | rubrika: Ranní verše

Usiluj, aby ses mohl před Bohem postavit jako osvědčený dělník, který se nemá zač stydět a který správně vykládá slovo pravdy. (2. Tim 2,15)

žádné komentáře | přidat komentář

Jan 10,27n

7. červen 2010 | 07.31 | rubrika: Ranní verše

Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve. Jan 10,27n

žádné komentáře | přidat komentář

(Iz 55, 6)

6. červen 2010 | 06.20 | rubrika: Ranní verše

Dotazujte se na Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko. (Iz 55, 6)

žádné komentáře | přidat komentář

Má ústa se otevřela proti nepřátelům...

5. červen 2010 | 08.25 | rubrika: Ranní verše

Mé srdce jásotem oslavuje Hospodina, můj roh se zvedá dík Hospodinu. Má ústa se otevřela proti nepřátelům, raduji se ze tvé spásy. 1.Sam 2,1

žádné komentáře | přidat komentář

Přísloví 13

4. červen 2010 | 08.54 | rubrika: Ranní verše

Kdo hlídá svoje ústa, svou duši opatruje, na povídavé rty přijde záhuba. Dychtí, ale nic nemá duše pecivála, pracovitý člověk však jenom pokvete. (Přísloví 13)

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 55,2

3. červen 2010 | 06.53 | rubrika: Ranní verše

Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb? A svůj výdělek za to, co nenasytí? Poslechněte mě a jezte, co je dobré, ať se vaše duše kochá tukem! Iz 55,2

žádné komentáře | přidat komentář

Jan 10, 12.

2. červen 2010 | 08.35 | rubrika: Ranní verše

Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se blíží vlk. Jan 10, 12.

žádné komentáře | přidat komentář

Kazatel 1,18

1. červen 2010 | 09.23 | rubrika: Ranní verše

Čím více moudrosti, tím více mrzutosti; kdo množí vědění, množí žal. (Kazatel 1,18)

žádné komentáře | přidat komentář