Žalm 147,11

30. červen 2009 | 08.31 | rubrika: Ranní verše

Hospodin má zalíbení v těch, kdo se ho bojí, v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství.(Žalm 147,11)

žádné komentáře | přidat komentář

Jan 4,34

29. červen 2009 | 08.03 | rubrika: Ranní verše

Ježíš jim řekl: "Můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal, a dokonal jeho dílo.(Jan 4,34)

žádné komentáře | přidat komentář

Matouš 7,21

28. červen 2009 | 07.35 | rubrika: Ranní verše

Ne každý, kdo mi říká 'Pane, Pane', vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. (Matouš 7,21)

žádné komentáře | přidat komentář

1. Janova 2,17

27. červen 2009 | 09.08 | rubrika: Ranní verše

A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky. (1. Janova 2,17)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 119,2

26. červen 2009 | 07.09 | rubrika: Ranní verše

Blaze těm, kdo zachovávají jeho svědectví, těm, kdo se na jeho vůli dotazují celým srdcem... Žalm 119,2

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 143,10

25. červen 2009 | 07.13 | rubrika: Ranní verše

Nauč mě plnit tvou vůli, vždyť jsi můj Bůh. Kéž mě tvůj dobrotivý duch vede po rovné zemi!  Žalm 143,10

žádné komentáře | přidat komentář

1. Petrova 2,15

24. červen 2009 | 08.48 | rubrika: Ranní verše

Taková je přece Boží vůle, abyste dobrým jednáním umlčovali nevědomost nerozumných lidí. (1. Petrova 2,15)

žádné komentáře | přidat komentář

O modlitbě...

23. červen 2009 | 07.02 | rubrika: Ranní verše

Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Mat 6,6

žádné komentáře | přidat komentář

Clive Staples Lewis

22. červen 2009 | 13.57 | rubrika: Citáty

V letním semestru 1929 jsem si přiznal porážku a uznal, že Bůh je skutečně Bohem...byl jsem asi tím nejsklíčenějším a nejneochotnějším konvertitou v celé Anglii.

Před námi jsou lepší věci než ty, které zůstaly za námi.

Často slýcháme o hrubosti nastupující generace. Sám patřím mezi staříky a dalo by se očekávat, že se postavím na stranu

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 85x

Boží vůle

22. červen 2009 | 12.59 | rubrika: Z Bible

Častokrát se křesťané ptají, jaká je Boží vůle pro jejich život, co mají dělat a čemu se mají věnovat. Je vůbec důležité se zajímat o Boží vůli a pokud ano, jak to máme činit? Tady je několik veršů z Bible, které odpovídají na některé otázky o Boží vůli. Je dobré vědět, že o Boží vůli se můžeme tolik dozvědět skrze jeho Slovo. Pokud chceme opravdu hledat, Bůh nám

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 300x

Ano, právě vy jste naše sláva a radost!

22. červen 2009 | 12.50 | rubrika: O Duchovním životě

Co jiného je naše naděje, radost a koruna chlouby než právě vy před tváří našeho Pána Ježíše při jeho příchodu? Ano, právě vy jste naše sláva a radost! (1. List Tesalonickým 2,19-20)

Tento text z Bible mne

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 82x

Boží vůle je toto: vaše posvěcení.

22. červen 2009 | 09.04 | rubrika: Ranní verše

Boží vůle je toto: vaše posvěcení. Vyhýbejte se smilstvu. Každý se naučte zacházet se svým tělem v posvěcení a úctě, nikoli v žádostivé vášni.1Tes 4,3nn

žádné komentáře | přidat komentář

Speciální ranní verš pro dnešní den...

21. červen 2009 | 07.44 | rubrika: Ranní verše

Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův. Žd 10,25
 

žádné komentáře | přidat komentář

Cti svého otce i matku...

21. červen 2009 | 07.43 | rubrika: Ranní verše

Cti svého otce i matku, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, abys byl dlouho živ a dobře se ti vedlo na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Dt 5,16.

žádné komentáře | přidat komentář

1. Tesalonickým 2,4

20. červen 2009 | 08.34 | rubrika: Ranní verše

Bůh nás poctil tím, že nám svěřil evangelium, a tak je kážeme – ne abychom se líbili lidem, ale Bohu, který zkoumá naše srdce.(1. Tesalonickým 2,4)

žádné komentáře | přidat komentář

1.Kor 1,7-8

19. červen 2009 | 08.27 | rubrika: Ranní verše

Čekáte, až se zjeví náš Pán Ježíš Kristus. On vám bude oporou až do konce, abyste v onen den našeho Pána Ježíše Krista nebyli obviněni.(1.Kor 1,7-8)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 51,15, Lukáš 12,35

18. červen 2009 | 08.15 | rubrika: Ranní verše

Budu učit nevěrné tvým cestám a hříšníci navrátí se k tobě. (Žalm 51,15)Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří.(Lukáš 12,35)

žádné komentáře | přidat komentář

2.Korintským 4:18

17. červen 2009 | 08.45 | rubrika: Ranní verše

Proto se nedíváme na to, co je vidět, ale na to, co vidět není. Vše viditelné je totiž dočasné, ale neviditelné je věčné.(2.Korintským 4:18)

žádné komentáře | přidat komentář

Mat 5,44

16. červen 2009 | 09.12 | rubrika: Ranní verše

Ježíš však nám praví: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce... Mat 5,44

žádné komentáře | přidat komentář

Izajáš 44,8

15. červen 2009 | 09.17 | rubrika: Ranní verše

Nestrachujte se! Nebuďte zmateni. Což jsem ti vše neohlašoval a neoznamoval už předem? Vy jste moji svědkové. Což je Bůh kromě mne? Jiné skály není, já o žádné nevím." (Izajáš  44,8)

žádné komentáře | přidat komentář

Filipským 2,3

14. červen 2009 | 07.51 | rubrika: Ranní verše

Nikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte v pokoře: važte si druhých víc než sebe.(Filipským 2,3)

žádné komentáře | přidat komentář

Luk 7,22

13. červen 2009 | 07.33 | rubrika: Ranní verše

Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. Luk 7,22...

žádné komentáře | přidat komentář

Luk 11,18

12. červen 2009 | 07.23 | rubrika: Ranní verše

Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je. Luk 11,18
 

žádné komentáře | přidat komentář

Kéž by ti to i chutnalo...

11. červen 2009 | 21.13 | rubrika: Napadlo mě.

Od malička jsem byla vedena k tomu, že jíst by se mělo všechno. Tím nechci říci vše, co nás napadne včetně židlí, knih, klávesnic... ale všechny druhy potravin, abychom měli vyváženou a bohatou stravu, která je klíčem k pevnému zdraví a zdravému životnímu stylu...

Když jsem potkala svého miláčka, zjistila jsem,

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 157x

Buďme proaktivní

11. červen 2009 | 16.53 | rubrika: Osobní rozvoj

Slovo "proaktivita" v Bibli asi nenalezneme, přesto v některých starozákonních příbězích můžeme najít proaktivní muže nebo ženy a v Ježíšových podobenstvích varování před "neproaktivním" jednáním...

Proaktivita je významem blízká zodpovědnosti. Zodpovědnost (anglicky responsibility) se zkládá ze

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 500x

1.Janova 3,8

11. červen 2009 | 09.00 | rubrika: Ranní verše

Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy.(1.Janova 3,8)

žádné komentáře | přidat komentář

Postav se na nohy!

10. červen 2009 | 07.43 | rubrika: Ranní verše

Bůh mi řekl: "Lidský synu, postav se na nohy; budu s tebou mluvit." Jakmile ke mně promluvil, vstoupil do mě Duch a postavil mě na nohy. Ez 2,1n

žádné komentáře | přidat komentář

Osobní rozvoj v životě křesťana

9. červen 2009 | 16.38 | rubrika: Osobní rozvoj

Existuje nespočet publikací, které se zaměřují na time management, koučování, leadership, osobní růst, vystupování a zvládání problémových situací. Většina z nich čtenáře upozorňuje, že je Tvůrcem svého štěstí a že záleží pouze na něm, jaký jeho život bude, učí jej pozitivnímu myšlení a za jediný cíl staví úspěch a prosperitu. Takové

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 183x

Jan 14,13

9. červen 2009 | 09.10 | rubrika: Ranní verše

Ježíš řekl: Začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu. (Jan 14,13)

žádné komentáře | přidat komentář

knizky od Longmanu

8. červen 2009 | 08.33 | rubrika: Espanol english

MCDOWALL, D. An Illustrated History of Britain. London: Longman, 1991. 058274914X 9 ISBN: 780582749146

O'CONNELL, S. Focus on Advanced English C.A.E.: students' book: revised and updated. Harlow: Longman, 1999. ISBN: 0582325692

THORNLEY, G. C., ROBERTS, G. An Outline of English Literature. Harlow: Longman, 1984  ISBN: 0582749174

HIGH, P. B. An Outline of American Literature. London: Longman, 1986. ISBN: 0582745020

žádné komentáře | přidat komentář

Římanům 9,15-16

8. červen 2009 | 08.32 | rubrika: Ranní verše

Nezáleží na tom, kdo chce, ani na tom, kdo se namáhá, ale na Bohu, který se smilovává.(Římanům 9,15-16)

žádné komentáře | přidat komentář

Dejte se smířit s Bohem!

7. červen 2009 | 06.58 | rubrika: Ranní verše

Půjdou spolu dva, jestliže se nedohodli? Amos 3,3 Na místě Kristově vás prosíme: dejte se smířit s Bohem! 2kor 5,20

žádné komentáře | přidat komentář

Buďte bdělí,

6. červen 2009 | 09.04 | rubrika: Ranní verše

Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní! (1.Korintským 16,13)Zkoumejte, co se líbí Pánu.(Efezským 5,10)

žádné komentáře | přidat komentář

Zachariáš 8,8

5. červen 2009 | 08.46 | rubrika: Ranní verše

Budou mým lidem a já jim budu Bohem věrným a spravedlivým. (Zachariáš 8,8)

žádné komentáře | přidat komentář

Jeremiáš 6,16

3. červen 2009 | 10.34 | rubrika: Ranní verše

Toto praví Hospodin: "Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se na stezky věčnosti: Kde je ta dobrá cesta? Vydejte se po ní a vaše duše naleznou klid." (Jeremiáš 6,16)

žádné komentáře | přidat komentář

2.Timoteovi 1,10

2. červen 2009 | 05.47 | rubrika: Ranní verše

Náš Spasitel Ježíš Kristus zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu.(2.Timoteovi 1,10)

žádné komentáře | přidat komentář

Dávejte si pozor

1. červen 2009 | 08.11 | rubrika: Ranní verše

Dávejte si pozor, aby vaše srdce nebyla obtěžkána hodováním a opilstvím a staráním se o tento život. Ten den by vás pak náhle překvapil jako past, neboť zastihne všechny,kdo žijí na zemi. Proto vždy bděte
a modlete se,abyste byli hodni uniknout všemu, co přijde a mohli stanout před Synem člověka.
L 21,34nn

žádné komentáře | přidat komentář