(Koloským 3,23n

31. květen 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Cokoli děláte, čiňte to celou duší, jako Pánu, a ne lidem. 24Vězte, že vaší odplatou bude dědictví od Pána; a Pán, jemuž sloužíte, je Kristus. (Koloským 3,23n)

žádné komentáře | přidat komentář

Mt 5:8

30. květen 2011 | 07.04 | rubrika: Ranní verše

Blaze čistým v srdci, neboť uvidí Boha.  (Mt 5:8)

žádné komentáře | přidat komentář

Římanům 12,15

29. květen 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. (Římanům 12,15)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 127,1

28. květen 2011 | 10.09 | rubrika: Ranní verše
Nestaví-li dům Hospodin,
marně se namáhají, kdo jej stavějí.
Nechrání-li město Hospodin,
marně bdí jeho ochránci. (Žalm 127,1)
žádné komentáře | přidat komentář

Kol 4,17

27. květen 2011 | 07.48 | rubrika: Ranní verše

Hleď si služby, kterou jsi v Pánu přijal, abys ji plnil. Kol 4,17.

žádné komentáře | přidat komentář

Zjevení 14,7

26. květen 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu; poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod. (Zjevení 14,7)

žádné komentáře | přidat komentář

Efezským 5,10-11

25. květen 2011 | 07.01 | rubrika: Ranní verše

Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte. (Efezským 5,10-11)

žádné komentáře | přidat komentář

Přísloví 28,14

24. květen 2011 | 07.54 | rubrika: Ranní verše

Blaze člověku, který se stále bojí Boha , ale kdo zatvrdí své srdce, upadne do neštěstí. (Přísloví 28,14)

žádné komentáře | přidat komentář

Jeremiáš 33,11

23. květen 2011 | 08.01 | rubrika: Ranní verše

Hospodinu zástupů vzdejte díky –
Hospodin je přece dobrý
a jeho láska trvá navěky!
(Jeremiáš 33,11)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 89,2

22. květen 2011 | 07.07 | rubrika: Ranní verše

Hospodine, o tvé lásce chci zpívat napořád, navěky chci svými ústy tvou věrnost zvěstovat! (Žalm 89,2)

žádné komentáře | přidat komentář

1. Sam 16,7

21. květen 2011 | 07.55 | rubrika: Ranní verše

Hospodinův pohled je jiný než lidský. Člověk se dívá na zevnějšek, Hospodin se dívá na srdce. (1. Sam 16,7)

žádné komentáře | přidat komentář

Efezským 6,10

20. květen 2011 | 07.26 | rubrika: Ranní verše

A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.(Efezským 6,10)

žádné komentáře | přidat komentář

1 Pt 1,17

18. květen 2011 | 07.49 | rubrika: Ranní verše

Bůh nikomu nestraní,ale každého soudí podle jeho skutků. Jestliže jej nazýváte svým Otcem, hleďte,abyste svůj dočasný pobyt zde prožili v posvátné úctě. 1 Pt 1,17

žádné komentáře | přidat komentář

2. Korintksým 2,11

17. květen 2011 | 07.18 | rubrika: Ranní verše

Nenechme se oklamat satanem – jeho úmysly nám přece nejsou neznámé. (2. Korintksým 2,11)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 55,23

16. květen 2011 | 07.10 | rubrika: Ranní verše

Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil. (Žalm  55,23)

žádné komentáře | přidat komentář

1 Samuel 7,3

15. květen 2011 | 07.26 | rubrika: Ranní verše

Obracíte-li se k Hospodinu celým srdcem, odstraňte ze svého středu cizí bohy i obrazy Aštarot. Přimkněte se srdcem k Hospodinu a služte jen jemu! (1 Samuel 7,3)

žádné komentáře | přidat komentář

1 Samuel 2,3

14. květen 2011 | 06.54 | rubrika: Ranní verše

Přestaňte s těmi pyšnými řečmi,
povýšenost vám proudí z úst,
Hospodin však je Bůh vševědoucí –
on lidské skutky posoudí.
(1 Samuel 2,3)

žádné komentáře | přidat komentář

Efezským 5,15-16

13. květen 2011 | 07.01 | rubrika: Ranní verše

Pečlivě dbejte na to, jak žijete: nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé. Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá. (Efezským 5,15-16)

žádné komentáře | přidat komentář

Efezským 3,20

12. květen 2011 | 07.11 | rubrika: Ranní verše

Ten, který v nás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více než cokoli, oč prosíme nebo si představujeme (Efezským 3,20)

žádné komentáře | přidat komentář

Římanům 15,1-3

11. květen 2011 | 07.34 | rubrika: Ranní verše

Nemějme ohled jen sami na sebe,ale každý se snažme vyhovět bližnímu. Usilujme o prospěch a posílení druhých. Vždyť ani Kristus nebral ohled sám na sebe; (Římanům 15,1-3)

žádné komentáře | přidat komentář

(Římanům 12,2)

10. květen 2011 | 07.26 | rubrika: Ranní verše

Nenechte se formovat tímto světem-raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle-co je dobré, náležité a dokonalé. (Římanům 12,2)

žádné komentáře | přidat komentář

Římanům 10, 9

9. květen 2011 | 07.13 | rubrika: Ranní verše

Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. (Římanům 10, 9)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 116,17

8. květen 2011 | 07.22 | rubrika: Ranní verše

Tobě přinesu oběť vděčnosti,
uctívat budu jméno Hospodin!
(Žalm 116,17)

žádné komentáře | přidat komentář

Jeremiáš 29,13n

7. květen 2011 | 07.09 | rubrika: Ranní verše

Budete mě hledat a najdete mě, když mě budete hledat celým srdcem. Dám se vám najít, praví Hospodin, a přivedu vás zpět ze zajetí. (Jeremiáš 29,13n)

žádné komentáře | přidat komentář

Zj 1:17b-18

6. květen 2011 | 07.43 | rubrika: Ranní verše

Neboj se. Já jsem Ten první i poslední, ten Živý. Byl jsem mrtvý, a hle, jsem živý na věky věků. Amen. Já mám klíče smrti i záhrobí.  (Zj 1:17b-18)

žádné komentáře | přidat komentář

Římanům 8,34

5. květen 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Kdo nás odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš zemřel, ale hlavně byl vzkříšen z mrtvých, je po Boží pravici a prosí za nás! (Římanům 8,34)

žádné komentáře | přidat komentář

Ž 100:5

4. květen 2011 | 07.01 | rubrika: Ranní verše

Hospodin je přece tolik dobrý, jeho láska trvá navěky, jeho věrnost napříč pokoleními!  (Ž 100:5)

žádné komentáře | přidat komentář

Juda 21

3. květen 2011 | 06.57 | rubrika: Ranní verše

...uchovávejte se v Boží lásce a očekávejte, že vás milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista dovede k věčnému životu.  (Juda 21)

žádné komentáře | přidat komentář

Přísloví 20,13;24

2. květen 2011 | 07.10 | rubrika: Ranní verše

Nemiluj spánek, ať nezchudneš; otevři oči, ať se nasytíš.

Hospodin řídí lidské kroky; který člověk své cestě rozumí?

(Přísloví 20,13;24)

žádné komentáře | přidat komentář

Biblické verše k zapamatování si nazpaměť:

1. květen 2011 | 21.30 | rubrika: Z Bible
  • Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání.(Matouš 3,8)
  • On to uslyšel a řekl: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní.
žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 213x

1. Kor 15,58

1. květen 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

moji milovaní bratři, buďte pevní a nepohnutelní, rozrůstejte se v Pánově díle a vězte, že vaše práce pro Pána není zbytečná. (1. Kor 15,58)

žádné komentáře | přidat komentář