(Iz 54,17b)

31. květen 2010 | 06.23 | rubrika: Ranní verše

Toto je dědictví Hospodinových služebníků, jejich spravedlnost je ode mne, je výrok Hospodinův. (Iz 54,17b)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 90

30. květen 2010 | 07.48 | rubrika: Ranní verše

Navrať se, Hospodine-jak dlouho ještě? Nad svými služebníky smiluj se! Hned za svítání svou láskou nasyť nás,štěstím ať zpíváme do konce života! Žalm 90

žádné komentáře | přidat komentář

Nahum 1

29. květen 2010 | 08.51 | rubrika: Ranní verše

Hospodin je dobrý, útočištěm je v den soužení, zná se k těm, kdo v něj doufají. Hospodin je trpělivý, však velmi mocný – neopomíjí trest! (Nahum 1)

žádné komentáře | přidat komentář

Galatským 5:13

28. květen 2010 | 08.11 | rubrika: Ranní verše

Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. (Galatským  5:13)

žádné komentáře | přidat komentář

(Iz 54, 17)

26. květen 2010 | 09.19 | rubrika: Ranní verše

Žádná zbraň vyrobená proti tobě se nesetká se zdarem, každý jazyk, jenž proti tobě povstane na soudu, usvědčíš ze svévole. (Iz 54, 17)

žádné komentáře | přidat komentář

(Jan 10, 2n)

25. květen 2010 | 06.59 | rubrika: Ranní verše

Kdo vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Vrátný mu otvírá a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. (Jan 10, 2n)

žádné komentáře | přidat komentář

žalm 115,1

24. květen 2010 | 07.38 | rubrika: Ranní verše

Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav pro své milosrdenství a pro svou věrnost! (Žalm 115,1)

žádné komentáře | přidat komentář

(Iz 54,10)

23. květen 2010 | 06.26 | rubrika: O Bohu

I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, moje milosrdenství od tebe neodstoupí a smlouva mého pokoje se nepohne, praví Hospodin. (Iz 54,10)

žádné komentáře | přidat komentář

Příslová 17,27

22. květen 2010 | 08.07 | rubrika: Ranní verše

Kdo se krotí v řeči, má správné poznání, kdo je klidného ducha, je rozumný člověk. (Příslová 17,27)

žádné komentáře | přidat komentář

Fil 4,19

21. květen 2010 | 07.22 | rubrika: Ranní verše

Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši. (Fil 4,19)

žádné komentáře | přidat komentář

Koloským 4:2

20. květen 2010 | 07.46 | rubrika: Ranní verše

V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu. (Koloským  4:2)

žádné komentáře | přidat komentář

Efezským 5:6

19. květen 2010 | 07.42 | rubrika: Ranní verše

Nenechte se od nikoho svést prázdnými slovy, aby vás nestihl Boží hněv jako ty, kdo ho neposlouchají. (Efezským  5:6)

žádné komentáře | přidat komentář

Izaiáš 6:8

18. květen 2010 | 07.34 | rubrika: Ranní verše

Potom jsem uslyšel Pánův hlas: Koho pošlu? Kdo nám půjde? Zde jsem, pošli mě! odpověděl jsem. (Izaiáš 6:8)

žádné komentáře | přidat komentář

Ko 3,1n

17. květen 2010 | 07.05 | rubrika: Ranní verše

Když jste byli vzkříšeni s Kristem, vztahujte se k nebeským výšinám, kde Kristus sedí po Boží pravici. Myslete na nebeské věci, ne na pozemské, (Ko 3,1n)

žádné komentáře | přidat komentář

(Jan 8,31n)

16. květen 2010 | 06.46 | rubrika: Ranní verše

"Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými." (Jan 8,31n)

žádné komentáře | přidat komentář

Zachariáš 10,1

15. květen 2010 | 08.43 | rubrika: Ranní verše

Žádejte od Hospodina déšť, když má na jaře pršet. Hospodin působí hojnou průtrž mračen, každému na poli zeleň dopřeje. (Zachariáš 10,1)

žádné komentáře | přidat komentář

Zachariáš 9,16

14. květen 2010 | 07.59 | rubrika: Ranní verše

Hospodin, jejich Bůh, zachrání v onen den svůj lid jak stádo ovcí. Jak drahokamy v čelence pak zazáří v jeho zemi. (Zachariáš 9,16)

žádné komentáře | přidat komentář

(Iz 54,5)

13. květen 2010 | 09.12 | rubrika: Ranní verše

Tvým manželem je přece ten, jenž tě učinil, jeho jméno je Hospodin zástupů, tvým vykupitelem je Svatý Izraele; nazývá se Bohem celé země. (Iz 54,5)

žádné komentáře | přidat komentář

(1Pt 4,14)

12. květen 2010 | 06.47 | rubrika: Ranní verše

Jestliže jste hanobeni pro jméno Kristovo, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, Duch Boží. (1Pt 4,14)

žádné komentáře | přidat komentář

(Jan 6, 69)

11. květen 2010 | 04.45 | rubrika: Ranní verše

A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží. (Jan 6, 69)

žádné komentáře | přidat komentář

1. Tim 6,6n

10. květen 2010 | 07.19 | rubrika: Ranní verše

Opravdu velikým ziskem je zbožnost, která umí být spokojená s tím, co má. Nic jsme na svět nepřinesli a nic si také neodneseme. (1. Tim 6,6n)

(Iz 53,12)

9. květen 2010 | 06.32 | rubrika: Ranní verše

On nesl hřích mnohých, Bůh jej postihl místo nevěrných. (Iz 53,12)

žádné komentáře | přidat komentář

1 Pt 4,11

8. květen 2010 | 07.23 | rubrika: Ranní verše

Když někdo mluví, ať jsou to Boží slova; když někdo slouží, ať je to v síle, kterou dává Bůh, aby byl Bůh vždy oslavován skrze Ježíše Krista (1 Pt 4,11)

žádné komentáře | přidat komentář

1. Petrův 5,8

7. květen 2010 | 07.24 | rubrika: Ranní verše

Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist. (1. Petrův 5,8)

žádné komentáře | přidat komentář

1Pt 4,7

6. květen 2010 | 04.46 | rubrika: Ranní verše

Všemu nadešel konec. Proto se vzpamatujte a probuďte se k modlitbám (1Pt 4,7 B21)

žádné komentáře | přidat komentář

Židům 6,10

5. květen 2010 | 06.22 | rubrika: Ranní verše

Bůh není nespravedlivý, aby zapomněl na vaši námahu a na lásku, kterou jste prokazovali jeho jménu, když jste sloužili a dosud sloužíte svatým. (Židům 6,10)

žádné komentáře | přidat komentář

Jk 1, 12.

4. květen 2010 | 04.35 | rubrika: Ranní verše

Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. Jk 1, 12.

žádné komentáře | přidat komentář

Jan 6, 51

3. květen 2010 | 04.40 | rubrika: Ranní verše

Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z tohoto chleba, živ bude navěky.  Jan 6, 51

žádné komentáře | přidat komentář

(Iz 53,11)

2. květen 2010 | 06.32 | rubrika: Ranní verše

Tím, co zakusí, získá můj spravedlivý služebník spravedlnost mnohým; jejich nepravosti on na sebe vezme. (Iz 53,11)

žádné komentáře | přidat komentář

2. Kor 13,11

1. květen 2010 | 06.15 | rubrika: Ranní verše

Spějte k dokonalosti, povzbuzujte se, buďte svorní, žijte v pokoji, a Bůh lásky a pokoje bude s  vámi. (2. Kor 13,11)

žádné komentáře | přidat komentář

Jk 5,7

1. květen 2010 | 06.14 | rubrika: Ranní verše

Bratři, buďte trpěliví až do Pánova příchodu. Víte, jak rolník očekává drahocennou úrodu země - trpělivě na ni čeká,dokud nepřijde raný i pozdní déšť. Jk 5,7

žádné komentáře | přidat komentář