Po Hospodinu se ptejte...

31. květen 2009 | 06.02 | rubrika: Ranní verše

Po Hospodinu se ptejte, po jeho síle, jeho tvář vždycky hledejte. 1.par 16,11

žádné komentáře | přidat komentář

1.Kor 15:58

30. květen 2009 | 10.18 | rubrika: Ranní verše

...moji milovaní bratři, buďte pevní a nepohnutelní, rozrůstejte se v Pánově díle a vězte, že vaše práce pro Pána není zbytečná. (1.Kor 15:58)

žádné komentáře | přidat komentář

Považ dobrotu i přísnost Boží

29. květen 2009 | 09.18 | rubrika: Ranní verše

Považ dobrotu i přísnost Boží: přísnost k těm, kteří odpadli, avšak dobrotu Boží k tobě, budeš-li se jeho dobroty držet. Jinak i ty budeš vyťat,R 11,22

žádné komentáře | přidat komentář

přestaňte myslet jako malé děti.

28. květen 2009 | 07.54 | rubrika: Ranní verše

Bratři, přestaňte myslet jako malé děti. Pokud jde o zlo, buďte jako nemluvňata, myšlením však buďte dospělí.(1.Kor 14,20)

žádné komentáře | přidat komentář

Vejděte těsnou branou

26. květen 2009 | 09.25 | rubrika: Zamyšlení nad Biblí

Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí.
Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.

(Matouš

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 156x

Odhodlaně se tedy připravte

26. květen 2009 | 08.09 | rubrika: Ranní verše

Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli, buďte střízliví a celou svou naději upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista. (1P 1,13)

žádné komentáře | přidat komentář

Matouš 24:44

25. květen 2009 | 07.58 | rubrika: Ranní verše

Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete. (Matouš  24:44)

žádné komentáře | přidat komentář

O starostech...

24. květen 2009 | 06.47 | rubrika: Ranní verše

Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení. Mat 6, 34.

žádné komentáře | přidat komentář

Mat 6,1

23. květen 2009 | 07.39 | rubrika: Ranní verše

Dávejte si pozor, abyste nekonali svou spravedlnost před lidmi, jim na odiv; jinak nemáte odměnu u svého Otce, který je v nebesích. Mat 6,1

žádné komentáře | přidat komentář

Pláš 3,57

21. květen 2009 | 08.51 | rubrika: Ranní verše

Byl jsi mi blízko v den, kdy jsem tě vzýval, řekl jsi: "Neboj se!" (Pláš 3,57)

žádné komentáře | přidat komentář

Píseň k pouti...

19. květen 2009 | 08.34 | rubrika: Ranní verše

Pozvedám své oči k horám
odkud přijde mi pomoc.
Pomoc mi přichází od Hospodina.
On učinil nebesa i zemi.
Nedopustí, aby uklouzla tvá noha,
nedříme ten, jenž tě chrání.
Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izrael.
Hospodin je Tvůj ochránce
Hospodin je ti stínem po pravici
Ve dne tě nezasáhne slunce
ani za noci měsíc,
Hospodin tě chrání ode všeho zlého
On chrání tvůj život
Hospodin bude chránit tvé vycházení i vcházení
nyní i navěky...

Žalm 121

žádné komentáře | přidat komentář

Matouš 5,44

18. květen 2009 | 05.55 | rubrika: Ranní verše

Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás urážejí a pronásledují. Mt5,44

žádné komentáře | přidat komentář

Mat 7,1.

17. květen 2009 | 05.58 | rubrika: Ranní verše

Nesudte, abyste nebyli odsouzeni. Nebot jakym soudem soudite, takovym budete souzeni, a jakou merou merite, takovou vam bude namereno. Mat 7,1.

žádné komentáře | přidat komentář

V Boží blízkosti je dobře...

16. květen 2009 | 08.36 | rubrika: Ranní verše

Mně však v Boží blízkosti je dobře, v Panovníku Hospodinu mám své útočiště, proto vyprávím o všech tvých činech. Žalm 73,28
 

žádné komentáře | přidat komentář

Neboj se...

15. květen 2009 | 08.29 | rubrika: Ranní verše

Řekl mi: Neboj se, neboť od prvního dne, kdy ses rozhodl porozumět a pokořit se před svým Bohem, byla tvá slova vyslyšena a já jsem proto přišel. Dn 10,12 ...

žádné komentáře | přidat komentář

Neboj se...

14. květen 2009 | 05.23 | rubrika: Ranní verše

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: "Neboj se, já jsem tvá pomoc." Neboj se, červíčku Jákobův, hrstko Izraelova lidu. Já jsem tvá pomoc, je výrok Hospodinův, tvůj vykupitel je Svatý Izraele. Iz 41,13n

žádné komentáře | přidat komentář

Pláč 3,40n

13. květen 2009 | 05.18 | rubrika: Ranní verše

Zkoumejme a zpytujme své cesty, vraťme se zpět k Hospodinu. Pozvedněme s dlaněmi i srdce k Bohu na nebesích. Pláč 3,40n

žádné komentáře | přidat komentář

Beru si k srdci...

12. květen 2009 | 05.23 | rubrika: Ranní verše

Beru si však k srdci a s důvěrou očekávám Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí, jeho slitování, jež nekončí. Obnovuje se každého rána, tvá věrnost je neskonalá. Pláč 3,21nn

žádné komentáře | přidat komentář

Což ani teď nezvoláš?

11. květen 2009 | 07.07 | rubrika: Ranní verše

Což ani teď k Bohu nezvoláš: "Můj Otče, tys byl vůdce mého mládí"? Jr 3,4

žádné komentáře | přidat komentář

Neboj se!

10. květen 2009 | 06.49 | rubrika: Ranní verše

Vzýval jsem tvé jméno, Hospodine, z nejhlubší jámy.  Byl jsi mi blízko v den, kdy jsem tě vzýval, řekl jsi: "Neboj se!"  Pláč 3,55a57

žádné komentáře | přidat komentář

Můj podíl je Hospodin...

9. květen 2009 | 07.58 | rubrika: Ranní verše

"Můj podíl je Hospodin," praví má duše, proto na něj čekám. Je dobré, když člověk potichu čeká na spásu od Hospodina. Pláč 3,24a26

žádné komentáře | přidat komentář

Ze Sinaje přichází Bůh...

6. květen 2009 | 08.32 | rubrika: Ranní verše

Ze Sínaje přichází Bůh, z hory Páranu Svatý. Uslyšel jsem o tom a celý se třesu, chci se ozvat a rty se mi chvějí; budu však klidně očekávat den soužení... Abakuk, 3. kapitola

žádné komentáře | přidat komentář

Jako pás přilne k bedrům muže...

5. květen 2009 | 08.16 | rubrika: Ranní verše

Jako pás přilne k bedrům muže, tak jsem k sobě přimkl celý dům izraelský a dům judský, je výrok Hospodinův, aby se mi stali lidem, jménem, chválou oslavou. Jr 13,11

žádné komentáře | přidat komentář

2.Timoteovi 2,19

2. květen 2009 | 06.24 | rubrika: Ranní verše

Pevný Boží základ trvá a nese nápis: Pán zná ty, kdo jsou jeho, a ať se odvrátí od nespravedlnosti každý, kdo vyznává jméno Páně. (2.Timoteovi 2,19)

žádné komentáře | přidat komentář