Iz 11,9.

27. duben 2012 | 08.41 | rubrika: Ranní verše

Nikdo nikomu neublíží ani neuškodí na celé mé svaté hoře, protože země bude naplněna poznáním Hospodina, tak jako vody pokrývají moře. Iz 11,9.

žádné komentáře | přidat komentář

Efezským 5:20

26. duben 2012 | 08.04 | rubrika: Ranní verše
vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. (Efezským 5:20)
žádné komentáře | přidat komentář

Římanům 16,27

24. duben 2012 | 07.57 | rubrika: Ranní verše
Jedinému moudrému Bohu buď skrze Ježíše Krista sláva na věky věků. (Římanům 16,27)
žádné komentáře | přidat komentář

Římanům 14,22

21. duben 2012 | 22.59 | rubrika: Ranní verše

Tvé přesvědčení ať zůstane mezi tebou a Bohem. Blaze tomu, kdo sám sebe neodsuzuje, když se pro něco rozhodl. (Římanům 14,22)

žádné komentáře | přidat komentář

Ex 4,11n

17. duben 2012 | 08.30 | rubrika: Ranní verše

Kdo dal člověku ústa? Kdo působí, že je člověk němý nebo hluchý, vidící nebo slepý? Nyní jdi, já sám budu s tvými ústy a a budu tě učit, co máš mluvit! Ex 4,11n

žádné komentáře | přidat komentář

Zl 25,4n

15. duben 2012 | 07.23 | rubrika: Ranní verše

Hospodine, dej mi poznat svoje cesty, vyuč mě svým stezkám. Uváděj mě do své pravdy, vyučuj mě, vždyť jsi můj Bůh, má spása. Zl 25,4n

žádné komentáře | přidat komentář

Gal 5,17

14. duben 2012 | 07.59 | rubrika: Ranní verše

Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, a Boží Duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete. (Gal 5,17)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 42,6

12. duben 2012 | 08.57 | rubrika: Ranní verše
Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jen jemu, své spáse. (Žalm 42,6)
žádné komentáře | přidat komentář

1 Kor 15,13-14

9. duben 2012 | 09.37 | rubrika: Ranní verše

Není-li zmrtvýchvstání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus. A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná, a klamná je i vaše víra, (1 Kor 15,13-14)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 147,11

8. duben 2012 | 06.46 | rubrika: Ranní verše

Hospodin nachází zalíbení v těch, kdo se ho bojí; v těch, kdo očekávají na jeho milosrdenství. Žalm 147,11

žádné komentáře | přidat komentář

Pravda?

6. duben 2012 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Ježíš: Narodil jsem se a přišel jsem na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo patří pravdě, mě poslouchá. (Jan 18,37)

žádné komentáře | přidat komentář

J13,14n

5. duben 2012 | 08.27 | rubrika: Ranní verše
Jestliže tedy já, Pán a Mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. J13,14n
žádné komentáře | přidat komentář

Židům 12,15

2. duben 2012 | 08.42 | rubrika: Ranní verše
Dbejte na to, ať nikdo nepromešká Boží milost; ať se nerozbují nějaký jedovatý kořen, který by nakazil mnohé. (Židům 12,15)
žádné komentáře | přidat komentář

Mt 9,18.

1. duben 2012 | 07.28 | rubrika: Ranní verše

Hle, přišel jeden z představených synagogy, klaněl se mu a řekl: "Má dcera právě zemřela; ale pojď, vlož na ni svou ruku, a bude žít." Mt 9,18.

žádné komentáře | přidat komentář