Přísloví 19,21

30. duben 2011 | 08.24 | rubrika: Ranní verše

Člověk má v srdci mnohé plány,
stane se ale, co chce Hospodin.
(Přísloví 19,21)

žádné komentáře | přidat komentář

Efezským 4,29

29. duben 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Z vašich úst ať nevychází nic zlého; vaše slova ať jsou dobrá, posilující tam, kde je potřeba, a užitečná těm, kdo je uslyší.  (Efezským 4,29)

žádné komentáře | přidat komentář

1. Korintským 9, 24

28. duben 2011 | 07.03 | rubrika: Ranní verše

Copak nevíte, že všichni závodníci běží, ale jen jeden zvítězí a získá odměnu? Běžte tak, abyste ji získali. (1. Korintským 9, 24)

žádné komentáře | přidat komentář

Ž 69,6n

26. duben 2011 | 07.14 | rubrika: Ranní verše

Ty, Bože, znáš moje bláznovství, mé viny před tebou se nikam neskryjí. Ať se kvůli mně, Hospodine, stydět nemusí ti, kteří v tebe, Pane zástupů, doufají. (Ž 69,6n)

žádné komentáře | přidat komentář

Ž 68,20n

25. duben 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Požehnán buď Pán, jenž každý den nás nese, požehnán buď Bůh, náš Spasitel!
Vždyť tento Bůh je Bohem naší spásy, Panovník Hospodin vyvádí ze smrti!
(Ž 68,20n)

žádné komentáře | přidat komentář

Matouš 20,28

24. duben 2011 | 07.23 | rubrika: Ranní verše

Syn člověka nepřišel, aby se mu sloužilo, ale aby sloužil a aby dal svůj život jako výkupné za mnohé. (Matouš 20,28)

žádné komentáře | přidat komentář

Učit se Bibli zpaměti (John Piper)

23. duben 2011 | 09.24 | rubrika: O Duchovním životě


Učení se Bible na zpaměť

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 127x

1. Tes 4,4

23. duben 2011 | 07.27 | rubrika: Ranní verše

Každý se naučte zacházet se svým tělem v posvěcení a úctě, nikoli v žádostivé vášni jako pohané, kteří neznají Boha. (1. Tes 4,4)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 62,6-7

22. duben 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Jen v Bohu, duše má, odpočívej,
od něj přichází moje naděje.
Jen on je má skála, moje spása,
nepadnu, on je můj pevný hrad!
(Žalm 62,6-7)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 62,2-3

21. duben 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Jen v Bohu má duše odpočívá,
od něj přichází má záchrana.
Jen on je má skála, moje spása,
nepadnu nikdy, on je můj pevný hrad!
(Žalm 62,2-3)

žádné komentáře | přidat komentář

Matouš 7,21

20. duben 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Ne každý, kdo mi říká Pane, Pane, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. (Matouš 7,21)

žádné komentáře | přidat komentář

Matouš 7,12

19. duben 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Chovejte se k lidem přesně tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám. (Matouš 7,12)

žádné komentáře | přidat komentář

Matouš 7,7

18. duben 2011 | 07.06 | rubrika: Ranní verše

Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. (Matouš 7,7)

žádné komentáře | přidat komentář

Jozue 23,11

17. duben 2011 | 07.05 | rubrika: Ranní verše

Pečlivě dbejte, abyste milovali Hospodina, vašeho Boha. (Jozue 23,11)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 111,10

16. duben 2011 | 07.31 | rubrika: Ranní verše


úcta k Hospodinu je klíčem k moudrosti!
Všichni, kdo to plní, jsou velmi rozumní –
jeho chvála navždy obstojí! (Žalm 111,10)

žádné komentáře | přidat komentář

1. Kor 1,9

15. duben 2011 | 07.34 | rubrika: Ranní verše

Bůh je věrný. On sám vás povolal ke společenství se svým Synem Ježíšem Kristem, naším Pánem! (1. Kor 1,9)

žádné komentáře | přidat komentář

Římanům 12,17

14. duben 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Nikomu neodplácejte zlo zlem. Ať všichni vidí, že vám jde o dobro. (Římanům 12,17)

žádné komentáře | přidat komentář

Římanům 15,2

13. duben 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Usilujme o prospěch a posílení druhých. (Římanům 15,2)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 53,3

12. duben 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Bůh z nebe hledí na lidi:
Nechce někdo porozumět, Bůh nikomu nechybí?
(Žalm 53,3)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 56,5

11. duben 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

V Bohu, jehož slovo chválím,
v Bohu mám naději.
Proto se nebojím,
co by mi udělal smrtelník!
(Žalm 56,5)

žádné komentáře | přidat komentář

Ž 63:2

10. duben 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

 Ty jsi můj Bůh, tebe hledám, Bože, má duše žízní po tobě!  (Ž 63:2)

žádné komentáře | přidat komentář

Ž 66:5

9. duben 2011 | 07.25 | rubrika: Ranní verše

 Pojďte, na Boží skutky hleďte, jak ohromný je v tom, jak k lidem chová se!  (Ž 66:5)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 50,14n

8. duben 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Přinášej Bohu oběť vděčnosti,
své sliby plň před Nejvyšším.
Volej mě v den svého soužení,
vysvobodím tě a ty mě oslavíš!
(Žalm 50,14n)

žádné komentáře | přidat komentář

Jistota spasení? (Kempenský)

7. duben 2011 | 12.59 | rubrika: O Duchovním životě

"Jednou jeden úzkostlivec, který se neustále zmítal mezi strachem a nadějí, poklekl, zkroušen žalem, v kostele před oltářem a v duchu uvažoval:
Kéž bych věděl, že setrvám v dobrém až do konce! A hned uslyšel v nitru Boží odpověď: Co bys dělal, kdybys to věděl? Dělej nyní, co bys dělal tehdy, až budeš zcela v bezpečí. A on, velice tím utěšen a posilněn,

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 93x

Jakub 1,12

7. duben 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Blaze člověku, který prochází zkouškou! Až se osvědčí, získá korunu života, kterou Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. (Jakub 1,12)

žádné komentáře | přidat komentář

Jakub 1,5n

6. duben 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Schází-li někomu z vás moudrost, ať žádá Boha, a ten mu ji dá – je přece štědrý ke všem a bez výhrad! Ať ale žádá ve víře a bez pochybností (Jakub 1,5n)

žádné komentáře | přidat komentář

Jakub 1,2n

5. duben 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Mějte z toho jen radost, bratři moji, kdykoli upadáte do různých zkoušek. Víte přece, že zkoušení vaší víry přináší vytrvalost. (Jakub 1,2n)

žádné komentáře | přidat komentář

1J 4:10

4. duben 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

V tom je láska, ne že my jsme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy.  (1J 4:10)

žádné komentáře | přidat komentář

Deut 10,20n

3. duben 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Hospodina, svého Boha, cti a jemu služ, k němu se přimkni a v jeho jménu přísahej. To on je tvou chloubou, to on je tvůj Bůh! (Deut 10,20n)

žádné komentáře | přidat komentář

Deut 18,13

2. duben 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Buď cele oddán Hospodinu, svému Bohu. (Deut 18,13)

žádné komentáře | přidat komentář

Deut 23,24

1. duben 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Co vyšlo z tvých úst, to splň. Co jsi vlastními ústy dobrovolně slíbil Hospodinu, svému Bohu, to vykonej. (Deut 23,24)

žádné komentáře | přidat komentář