(Jan 5,28n)

29. duben 2010 | 07.43 | rubrika: Ranní verše

Všichni v hrobech uslyší Ježíšův hlas a vyjdou: ti, kdo činili dobré, vstanou k životu, a ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení. (Jan 5,28n)

žádné komentáře | přidat komentář

(Př 4,23)

28. duben 2010 | 05.45 | rubrika: Ranní verše

Především střez a  chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. (Př 4,23)

žádné komentáře | přidat komentář

(Iz 53,6)

27. duben 2010 | 04.34 | rubrika: Ranní verše

Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, Jeho však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. (Iz 53,6)

žádné komentáře | přidat komentář

Kazatel 5,1

26. duben 2010 | 07.36 | rubrika: Ranní verše

Nespěchej mluvit, neukvapuj se, než něco řekneš před Bohem. Bůh je v nebi a ty na zemi, proto si ušetři spoustu slov. (Kazatel 5,1)

žádné komentáře | přidat komentář

(Jan 5,25)

25. duben 2010 | 06.34 | rubrika: Ranní verše

Amen, amen, pravím vám, přichází hodina, ano, už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna, a kteří uslyší, budou žít. (Jan 5,25)

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 53,4

24. duben 2010 | 06.45 | rubrika: Ranní verše

Jenže On byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. (Iz 53,4)

žádné komentáře | přidat komentář

Koloským 2,6n

23. duben 2010 | 08.03 | rubrika: Ranní verše

Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte. Zapusťte v něm kořeny a budujte se na něm... (Koloským 2,6n)

žádné komentáře | přidat komentář

(Jan 3,36)

22. duben 2010 | 04.54 | rubrika: Ranní verše

Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává. (Jan 3,36)

žádné komentáře | přidat komentář

Židům 12,1

21. duben 2010 | 08.18 | rubrika: Ranní verše

Odložme všechno, co nás tíží a zdržuje, i hřích, ve kterém můžeme snadno uvíznout a vytrvale pospíchejme k cíli. (Židům 12,1)

žádné komentáře | přidat komentář

(Iz 53,3)

20. duben 2010 | 04.41 | rubrika: Ranní verše

Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolestí, jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili. (Iz 53,3)

žádné komentáře | přidat komentář

Lk 10,41n

19. duben 2010 | 06.13 | rubrika: Ranní verše

Pán jí odpověděl: Marto, Marto, staráš se a trápíš se mnoha věcmi. Jen jedno je však potřeba. Marie si vybrala správně a to jí nikdo nevezme. (Lk 10,41n)

žádné komentáře | přidat komentář

(Jan 3, 30).

18. duben 2010 | 06.27 | rubrika: Ranní verše

On musí růst, já však se menšit. (Jan 3, 30).

žádné komentáře | přidat komentář

(Iz 53,2)

17. duben 2010 | 08.06 | rubrika: O Bohu

Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země, neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale nedychtili  jsme po něm.(Iz 53,2)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 89,2

16. duben 2010 | 08.18 | rubrika: Ranní verše

Hospodine, o tvé lásce chci zpívat napořád, navěky chci svými ústy tvou věrnost zvěstovat! (Žalm 89,2)

žádné komentáře | přidat komentář

(Jan 3,21)

15. duben 2010 | 04.44 | rubrika: Ranní verše

Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu. (Jan 3,21)

žádné komentáře | přidat komentář

1. Tim 5,17

14. duben 2010 | 08.29 | rubrika: Ranní verše

Starší, kteří se dobře starají o církev, si zaslouží dvojnásobné uznání, zvláště ti, kdo mají namáhavou službu kázání a vyučování. (1. Tim 5,17)

žádné komentáře | přidat komentář

(Iz 52,14)

13. duben 2010 | 04.50 | rubrika: Ranní verše

Jak mnozí strnuli úděsem nad tebou! Jeho vzezření bylo tak znetvořené, že nebyl podoben  člověku, jeho vzhled takový, že nebyl podoben lidem. (Iz 52,14)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 145

12. duben 2010 | 07.18 | rubrika: Ranní verše

Hospodin je věrný ve všem, co zaslíbil, ve všem, co působí, je laskavý. Hospodin podpírá všechny, kdo klesají, pozvedá všechny, kdo jsou sklíčení. (Žalm 145)

žádné komentáře | přidat komentář

Gal 6,9n

11. duben 2010 | 07.13 | rubrika: Ranní verše

Nepřestávejme tedy konat dobro, neboť v patřičný čas budeme sklízet bez ustání. Dokud je čas, prokazujme dobro všem, a zvláště členům rodiny víry. (Gal 6,9n)

žádné komentáře | přidat komentář

(Iz 52, 13n)

10. duben 2010 | 08.30 | rubrika: Ranní verše

Hle, můj služebník bude mít úspěch, zvedne se, povznese a vysoko se vyvýší. Jak mnozí strnuli úděsem nad tebou! (Iz 52, 13n)

žádné komentáře | přidat komentář

Lukáš 12,36

9. duben 2010 | 07.21 | rubrika: Ranní verše

Buďte jako lidé očekávající, kdy se jejich pán vrátí ze svatby, aby mu otevřeli, hned jak přijde a zatluče. (Lukáš 12,36)

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0 (1000000000x)

Mt 16,24

8. duben 2010 | 08.55 | rubrika: Ranní verše

Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Mt 16,24

žádné komentáře | přidat komentář

Přísloví 26,18-19

7. duben 2010 | 09.30 | rubrika: Ranní verše

Jako šílenec, jenž rozsévá smrt zápalnými šípy, které vypouští, takový je, kdo svému bližnímu lže a potom říká: "Vždyť to byl žert!" (Přísloví 26,18-19)

žádné komentáře | přidat komentář

Filipským 2,13

6. duben 2010 | 06.30 | rubrika: Ranní verše

Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. (Filipským 2,13)

žádné komentáře | přidat komentář

(Zj 3,19)

5. duben 2010 | 08.07 | rubrika: O Bohu

Já usvědčuji a kárám ty, které miluji; buď tedy horlivý a učiň pokání. (Zj 3,19)

žádné komentáře | přidat komentář

(Jan 11,25n)

4. duben 2010 | 06.28 | rubrika: Ranní verše

Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, jistě nezemře na věčnost. (Jan 11,25n)

žádné komentáře | přidat komentář

(Jan 3,18)

3. duben 2010 | 07.57 | rubrika: Ranní verše

Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. (Jan 3,18)

žádné komentáře | přidat komentář

(Iz 52,12)

2. duben 2010 | 08.09 | rubrika: Ranní verše

Nemusíte odcházet nakvap, nemusíte se dávat na útěk, protože Hospodin půjde před vámi, Bůh Izraele bude též uzavírat váš průvod. (Iz 52,12)

žádné komentáře | přidat komentář

Lukáš 8,17

1. duben 2010 | 08.35 | rubrika: Ranní verše

Není totiž nic tajného, co nebude zjeveno, ani nic skrytého, co nebude poznáno a nevyjde najevo. (Lukáš 8,17)

žádné komentáře | přidat komentář