Římanům 16,19

30. duben 2009 | 08.45 | rubrika: Ranní verše

Všude se ví o vaší oddanosti evangeliu. Mám z vás proto radost a přeji si, abyste byli moudří v dobru a nezkušení ve zlu.Římanům 16,19

žádné komentáře | přidat komentář

Římanům 8,26

29. duben 2009 | 06.39 | rubrika: Ranní verše

Duch přichází na pomoc naší slabosti. (Římanům 8,26)

žádné komentáře | přidat komentář

2.Timoteovi 4,5

28. duben 2009 | 07.21 | rubrika: Ranní verše

Ty buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo zvěstovatele evangelia a cele se věnuj své službě. (2.Timoteovi 4,5)

žádné komentáře | přidat komentář

Notes In Spanish - Phrase of the Days

28. duben 2009 | 07.20 | rubrika: Espanol english

Notes In Spanish - Phrase of the Day

Me tienes frito
I'm exhausted by you
Frito means fried. You'd use this for an exhausting boyfriend or a pestering child, when you've had enough!

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 131x

Žalm 119,67

27. duben 2009 | 06.18 | rubrika: Ranní verše

Dokud jsem se nepokořil, bloudíval jsem, nyní dodržuji, co jsi řekl. (Žalm 119,67)

žádné komentáře | přidat komentář

List židům, 12 kapitola, od 12 verše...

26. duben 2009 | 06.13 | rubrika: Ranní verše

Proto napravte umdlené ruce a zchromlá kolena a čiňte přímé stezky pro své nohy, aby se to, co je chromé, nevyvrátilo, ale naopak aby se uzdravilo... 

žádné komentáře | přidat komentář

Jak mohou?

25. duben 2009 | 08.02 | rubrika: Ranní verše

Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho,o kom neslyšeli? A jak mohou slyšet bez toho,kdo hlásá? A jak mohou hlásat,nebyli–li posláni? (Rim 10, 14n)

žádné komentáře | přidat komentář

Mk 7,15

24. duben 2009 | 06.19 | rubrika: Ranní verše

To, co sníte, nemůže nijak ublížit vaší duši; ničíte ji však, když se zabýváte nečistými a zlými myšlenkami a šíříte je kolem sebe. (Mk 7,15)

žádné komentáře | přidat komentář

Kazatel 9,10

23. duben 2009 | 07.27 | rubrika: Ranní verše

Čehokoli se chopí tvá ruka, tomu se věnuj ze všech sil - vždyť míříš do hrobu, kde chybí smysl, moudrost i vědění! (Kaz 9,10)

žádné komentáře | přidat komentář

Ez 34,11

22. duben 2009 | 05.28 | rubrika: Ranní verše

Toto praví Panovník Hospodin: Hle, já sám vyhledám své ovce a budu o ně pečovat. Ez 34,11
 

žádné komentáře | přidat komentář

Josef Václav Sládek (Zvony a zvonky/Důvěra v Boha)

21. duben 2009 | 06.34 | rubrika: Citáty

Kdo Boha má za pevný hrad,
nic nemusí se zlého bát,
i v bouři může kliden být,
neb nad ním Bůh svůj drží štít.

Zlých úklady a zlobný čin
jak sítě tkané z pavučin
On jedním dechem spřetrhne
a v záhubu je uvrhne.

Jak perla skrytá v ústřici
je ctnost v tvém srdci zářící;
ať neznána, — z tmy bezedné
On k záři své ji pozvedne!

On miliony řídí hvězd,
— kdo vyzkoumal kdy Jeho čest?
a nad ptáčaty má svou stráž,
On řídí také osud náš.

On zná i naši každou tíž,
čím přítel dál, tím On je blíž,
On setře každou slzu s řas
a změní noc na jitřní jas.

Nad vrchy, doly, vodami
jest Jeho ruka nad námi;
jen spolehejme pevně Naň,
— a dál se Jeho vůle staň!

Svět pomíjí i jeho chtivost;

21. duben 2009 | 06.32 | rubrika: Ranní verše

Svět pomíjí i jeho chtivost; Ale to, co děláme podle Boží vůle, obstojí věčně. (1J 2,17) 

žádné komentáře | přidat komentář

2.Korintským 4,6)

20. duben 2009 | 06.22 | rubrika: Ranní verše

Bůh, který řekl 'ze tmy ať zazáří světlo', osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. (2.Korintským 4,6)

žádné komentáře | přidat komentář

Můj Pán a můj Bůh...

19. duben 2009 | 06.35 | rubrika: Ranní verše

Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Ex 20,3 Tomáš Ježíšovi řekl: "Můj Pán a můj Bůh." Ježíš mu řekl: "Že jsi mě viděl, věříš."Jan 20,28n

žádné komentáře | přidat komentář

Fp 2,14n

18. duben 2009 | 07.53 | rubrika: Ranní verše

Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět. (Fp 2,14n)

žádné komentáře | přidat komentář

Jan 5,24

17. duben 2009 | 05.46 | rubrika: Ranní verše

Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. (Jan 5,24)

žádné komentáře | přidat komentář

1Kor10,23

16. duben 2009 | 05.39 | rubrika: Ranní verše

'Všecko je dovoleno' - ano, ale ne všecko prospívá. 'Všecko je dovoleno' - ano, ale ne všecko přispívá ke společnému růstu. 1Kor10,23

žádné komentáře | přidat komentář

Ž 84,13; Ř 6,1

15. duben 2009 | 06.17 | rubrika: Ranní verše

Hospodine zástupů, blaze člověku, jenž doufá v tebe.(Ž 84,13)Tak i vy počítejte s tím, že jste mrtvi hříchu, ale živi Bohu v Kristu Ježíši.(Ř 6,1)

žádné komentáře | přidat komentář

Ž 89:9

14. duben 2009 | 06.00 | rubrika: Ranní verše

Hospodine Bože zástupů, kdo je jako ty - mocný Hospodin? Za všech okolností věrný jsi! (Ž 89:9)

žádné komentáře | přidat komentář

Jakub 5,16

13. duben 2009 | 07.29 | rubrika: Ranní verše

Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.(Jakub 5,16)

žádné komentáře | přidat komentář

Mk 10,45

12. duben 2009 | 07.01 | rubrika: O Bohu

Vždyť i Syn člověka nepřišel, aby si nechal posloužit, ale aby posloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé Mk 10,45

žádné komentáře | přidat komentář

Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?

11. duben 2009 | 07.33 | rubrika: Ranní verše

Když Hospodin zástupů rozhodl, kdo to zruší? Jeho paže je napřažena, kdo ji odvrátí? (Izaiáš 14,27) Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?(Římanům 8,3)

žádné komentáře | přidat komentář

1.Paralipomenon 28,20

10. duben 2009 | 07.27 | rubrika: Ranní verše

Hospodin nenechá tě klesnout a neopustí tě, dokud veškeré dílo prací na Hospodinově domě neskončíš. (1.Paralipomenon 28,20)

žádné komentáře | přidat komentář

2.Korintským 3,6

9. duben 2009 | 07.01 | rubrika: Ranní verše

Bůh nás učinil způsobilými sloužit nové smlouvě, jež není založena na liteře, nýbrž na Duchu.(2.Korintským 3,6)

žádné komentáře | přidat komentář

Úděsná, otřesná věc...

8. duben 2009 | 05.22 | rubrika: Ranní verše

Úděsná, otřesná věc se děje v zemi. Proroci prorokují klamně, kněží vládnou na vlastní pěst a můj lid do má rád. Jr 5,30n

žádné komentáře | přidat komentář

O odměně...

7. duben 2009 | 05.31 | rubrika: Ranní verše

Jednejte tedy rozhodně, nechť vaše ruce neochabnou, neboť vaše jednání bude odměněno! 2Pa 15,7 Ale milujte své nepřátele; čiňte dobře, půjčujte a nic nečekejte zpět. A vaše odměna bude hojná: budete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i zlým. Luk 6,35

žádné komentáře | přidat komentář

Ex 24,3b

6. duben 2009 | 06.16 | rubrika: Ranní verše

Všechen lid odpověděl jako jedněmi ústy. Řekli: "Budeme dělat všechno, o čem Hospodin mluvil." Ex 24,3b

žádné komentáře | přidat komentář

O radosti...

5. duben 2009 | 06.01 | rubrika: Ranní verše

Netrapte se! Radost z Hospodina bude vaší záštitou. Neh 8,10 S radostí vyjdete a budete vedeni v pokoji. Iz 55,12

žádné komentáře | přidat komentář

Zd 12,14n

4. duben 2009 | 07.40 | rubrika: Ranní verše

Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána. Dbejte na to, ať nikdo nepromešká Boží milost; ať se nerozbují nějaký jedovatý kořen, který by nakazil mnohé. Žd 12,14n

žádné komentáře | přidat komentář

Mk 4,24

3. duben 2009 | 05.47 | rubrika: Ranní verše

Řekl jim Ježíš také: Dávejte si pozor na to, co slyšíte...Mk 4,24

žádné komentáře | přidat komentář

Chvála

2. duben 2009 | 07.02 | rubrika: Ranní verše

On je tvá chvála. On je tvůj Bůh. (5.Mojžíšova 10,21)
Ať se nikdo nechlubí lidmi!
(1.Korintským 3,21)

žádné komentáře | přidat komentář

1.Sam 2:2

1. duben 2009 | 06.45 | rubrika: Ranní verše

Není svatého kromě Hospodina, ne, není nikdo jako ty, není skály, jako je náš Bůh! (1.Sam 2:2)

žádné komentáře | přidat komentář