Z 18:2-3

31. březen 2012 | 09.05 | rubrika: Ranní verše
Miluji tě, Hospodine, sílo má! Hospodin je má skála, tvrz, má záchrana! Můj Bůh je má skála, v něm úkryt nalézám, můj štít, roh vítězství, můj hrad. (Z 18:2-3)
žádné komentáře | přidat komentář

1. Tim 4,16

30. březen 2012 | 08.23 | rubrika: Ranní verše
Dávej pozor na své jednání i na své učení. Buď v tom vytrvalý. Tak posloužíš ke spasení nejen sobě, ale i svým posluchačům. (1. Tim 4,16)
žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 94,22

29. březen 2012 | 08.00 | rubrika: Ranní verše

Hospodin je můj hrad nedobytný, můj Bůh je má útočištná skála. (Žalm 94,22)

žádné komentáře | přidat komentář

španělské fráze na pozadí angličtiny

28. březen 2012 | 10.02 | rubrika: Espanol english
žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 63x

1P 1,13

28. březen 2012 | 07.56 | rubrika: Ranní verše
Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli, buďte střízliví a celou svou naději upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista. (1P 1,13)
žádné komentáře | přidat komentář

Jeremiáš 5, 21n

27. březen 2012 | 07.36 | rubrika: Ranní verše
Poslouchejte, vy nechápaví hlupáci, kteří mají oči, ale nevidí, mají uši, ale neslyší! Neměli byste mě mít v úctě? praví Hospodin. (Jeremiáš 5, 21n)
žádné komentáře | přidat komentář

Matouš 7,3

26. březen 2012 | 08.36 | rubrika: Ranní verše

Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? (Matouš 7,3)

žádné komentáře | přidat komentář

Gn 24,7

22. březen 2012 | 07.43 | rubrika: Ranní verše

Hospodin, Bůh nebes, který mě vzal z domu mého otce, promluvil ke mně a přísahal mi; on sám vyšle před tebou svého posla, a ty budeš moci... Gn 24,7

žádné komentáře | přidat komentář

1 Kor 10,23

21. březen 2012 | 08.14 | rubrika: Ranní verše
‚Všecko je dovoleno‘ – ano, ale ne všecko prospívá. ‚Všecko je dovoleno‘ – ano, ale ne všecko přispívá ke společnému růstu. (1 Kor 10,23)
žádné komentáře | přidat komentář

formal english useful expressions

20. březen 2012 | 14.17 | rubrika: English University

  • In grappling with (zápasit) the subject of motivation in the foreign language classroom, we will eschew (vyvarovat se) a discussion of its various types, as they have

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 163x

Jakub 1,2n

20. březen 2012 | 07.39 | rubrika: Ranní verše
Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky.Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. (Jakub 1,2n)
žádné komentáře | přidat komentář

2. Jan 1,8

19. březen 2012 | 08.07 | rubrika: Ranní verše

Mějte se na pozoru, abyste nepřišli o to, na čem jste pracovali, ale abyste dostali plnou odměnu. (2. Jan 1,8)

žádné komentáře | přidat komentář

1. Paralipomenon 16:11

18. březen 2012 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně. (1. Paralipomenon 16:11)

žádné komentáře | přidat komentář

2. Kor 13,5

16. březen 2012 | 08.21 | rubrika: Ranní verše
Sami sebe se ptejte, zda vskutku žijete z víry, sami sebe zkoumejte. Což nechápete, že Ježíš Kristus je mezi vámi? Ledaže jste před ním neobstáli! (2. Kor 13,5)
žádné komentáře | přidat komentář

Izajáš 41:13

15. březen 2012 | 07.53 | rubrika: Ranní verše

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: Neboj se, já jsem tvá pomoc. (Izajáš 41:13)

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 41,10

14. březen 2012 | 07.52 | rubrika: Ranní verše

Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. (Iz 41,10)
 

žádné komentáře | přidat komentář

test

12. březen 2012 | 11.14 | rubrika: English University

1. If only three rooms are left at a beach resort, I'll choose the room that offers
a) An ocean view but lots of noise
b) Sounds of the ocean but no view
c) Comfort but lots of noise and no view

2.

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 57x

1Tim 6,12

11. březen 2012 | 07.16 | rubrika: Ranní verše

Bojuj dobrý boj víry, chop se věčného života, k němuž jsi byl povolán... 1Tim 6,12

žádné komentáře | přidat komentář

Neh 6:9

9. březen 2012 | 08.47 | rubrika: Ranní verše
Ti všichni se nás snažili zastrašit. Mysleli si, že ochabneme a necháme dílo nedokončené, ale já jsem se modlil: Dej mi sílu! (Neh 6:9)
žádné komentáře | přidat komentář

materialy na doučování

8. březen 2012 | 18.47 | rubrika: Odkazy
žádné komentáře | přidat komentář

Jer 15,19

8. březen 2012 | 08.10 | rubrika: Ranní verše
Proto praví Hospodin toto: Jestliže se obrátíš, vrátím tě k sobě, staneš přede mnou. Budeš-li pronášet vzácná slova, nic bezcenného, budeš mými ústy. Jer 15,19
žádné komentáře | přidat komentář

Přísloví 8,13

7. březen 2012 | 07.54 | rubrika: Ranní verše
Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo; nenávidím povýšenost, pýchu, cestu zlou, proradná ústa. (Přísloví 8,13)
žádné komentáře | přidat komentář

2. Paralipomenon 30:8

6. březen 2012 | 08.31 | rubrika: Ranní verše
Nyní nebuďte tvrdošíjní jako vaši otcové, poddejte se Hospodinu. Služte Hospodinu, svému Bohu, a jeho planoucí hněv se od vás odvrátí. (2. Paralipomenon 30:8)
žádné komentáře | přidat komentář

Iz 46,9n

5. březen 2012 | 08.07 | rubrika: Ranní verše
Já jsem Bůh a jiného není. Od počátku oznamuji budoucnost a od dávnověku, co se ještě nestalo. Říkám: Můj plán se naplní a každé své přání vykonám. (Iz 46,9n)
žádné komentáře | přidat komentář

Před šedinami povstaň...

4. březen 2012 | 07.02 | rubrika: Ranní verše

Před šedinami povstaň a starci vzdej poctu. Lv 19,32...

žádné komentáře | přidat komentář

2. Tes 2,16-17

3. březen 2012 | 08.37 | rubrika: Ranní verše
Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. (2. Tes 2,16-17)
žádné komentáře | přidat komentář

Kazatel 9,10

1. březen 2012 | 08.00 | rubrika: Ranní verše

Všechno, co se ti naskytne udělat, dělej celou svou silou, protože není žádná činnost ani úmysl ani poznání ani moudrost v podsvětí, kam odcházíš.(Kazatel 9,10)

žádné komentáře | přidat komentář