1Pt 4:11b

31. březen 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

     ...když někdo slouží, ať je to v síle, kterou dává Bůh...  (1Pt 4:11b)

žádné komentáře | přidat komentář

2Pt 1:4

30. březen 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

 nám byla darována úžasná a vzácná zaslíbení, abyste skrze ně získali účast na Boží povaze a unikli zkáze, do níž se svět ve své žádostivosti řítí.  (2Pt 1:4)

žádné komentáře | přidat komentář

1Pt 5,5n

29. březen 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Oblékněte se pokorou, vždyť: Bůh se staví proti pyšným, pokorné však zahrne milostí. Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku a on vás v pravý čas povýší.(1Pt 5,5n)

žádné komentáře | přidat komentář

Jste to co jíte

28. březen 2011 | 08.52 | rubrika: Napadlo mě.

Párkrát jsem v televizi zahlédla pořad "Jste to, co jíte", až teď mě napadlo, že ten název má oprvadu něco do sebe a že stojí za to, se nad tím zamyslet.

V této době většina lidí zápasí s nedostatkem času, den je plný aktitivt a povinností a mnohdy jsme nuceni se rozhodovat pro to, co zrovna

2Pt 1,3

28. březen 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Vše, co potřebujeme k životu a zbožnosti, je nám darováno jeho božskou mocí skrze poznání Toho, který nás ve své slávě a ušlechtilosti povolal k sobě.(2Pt 1,3)

žádné komentáře | přidat komentář

Deut 8,6

27. březen 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Věz tedy ve svém srdci, že jako člověk vychovává svého syna, tak Hospodin, tvůj Bůh, vychovává tebe. (Deut 8,6)

žádné komentáře | přidat komentář

Deut 5,33

26. březen 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Vždy jděte po cestě, kterou vám určil Hospodin, váš Bůh. Pak budete mít dlouhý a šťastný život v zemi, kterou se chystáte obsadit.  (Deut 5,33)

žádné komentáře | přidat komentář

Deut 10,12

25. březen 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

co od tebe Hospodin, tvůj Bůh, žádá? Jen to, abys ctil Hospodina, svého Boha, kráčel po všech jeho cestách a miloval jej. (Deut 10,12)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 41,2

24. březen 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Blaze tomu, kdo myslí na ubohé,
ve zlý den mu Hospodin pomůže!
(Žalm 41,2)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 40,5

23. březen 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Blaze člověku,
který v Hospodina skládá naději,
který se neobrací k pyšným
ani k těm, kdo se řídí lží.
(Žalm 40,5)

žádné komentáře | přidat komentář

Gal 5,1

22. březen 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

V této svobodě, do níž nás Kristus vysvobodil, pevně stůjte; nenechte se znovu zapřáhnout do otrockého jha. (Gal 5,1)

žádné komentáře | přidat komentář

Gal 3,2

21. březen 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Všichni jste se vírou v Krista Ježíše stali Božími dětmi. (Gal 3,26)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 37,23n

20. březen 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Kroky člověka Hospodin potvrzuje,
když jeho cestu schvaluje.
I kdyby zakolísal, přece neupadne,
Hospodin za ruku drží jej.
(Žalm 37,23n)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 37,8

19. březen 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Vyhni se hněvu, zanech zášti,
nezlob se, vždyť to jen uškodí.
(Žalm 37,8)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 37,7

18. březen 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Zůstávej v klidu před Hospodinem,
trpělivě na něj vyčkávej.
Nezlob se, když někdo slaví úspěch,
když někdo provádí, co si umane.
(Žalm 37,7)

žádné komentáře | přidat komentář

Židům 6,12

17. březen 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Nebuďte líní, ale řiďte se příkladem těch, kdo skrze víru a trpělivost dosáhli zaslíbení. (Židům 6,12)

žádné komentáře | přidat komentář

Židům 6,10

16. březen 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Bůh není nespravedlivý, aby zapomněl na vaši námahu a na lásku, kterou jste prokazovali jeho jménu, když jste sloužili a dosud sloužíte svatým. (Židům 6,10)

žádné komentáře | přidat komentář

Tomáš Kempenský

15. březen 2011 | 08.49 | rubrika: Citáty
  • Všichni jsme křehcí; ale nikoho nepokládej za křehčího, než jsi sám.
  • Ke komu mluví věčně Slovo, ten je zbaven mnoha domněnek. Všechno vzniklo z jednoho Slova a všechno mluví o jednom, a to je Počátek (Kristus), který mluví i k nám (srov. J 8,25). Bez něho nikdo nic nepoznává, ani správně neposuzuje. Komu
žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 116x

Židům 4,14

15. březen 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Když máme tak úžasného velekněze – Božího Syna Ježíše, který vešel až do nebe – držme se pevně svého vyznání. (Židům 4,14)

žádné komentáře | přidat komentář

Židům 3,14

14. březen 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Jsme přece Kristovými společníky – pokud si tu počáteční jistotu neochvějně udržíme až do konce. (Židům 3,14)

žádné komentáře | přidat komentář

Numeri 14,11

13. březen 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Hospodin řekl Mojžíšovi: Jak dlouho mnou bude tento lid pohrdat? Jak dlouho mi bude odmítat věřit i přes všechna znamení, která jsem uprostřed nich vykonal? (Numeri 14,11)

žádné komentáře | přidat komentář

Numeri 14,18

12. březen 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Hospodin je nesmírně trpělivý a velmi laskavý, odpouštějící nepravost i provinění. Nezapomíná však trestat; (Numeri 14,18)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 28,7

11. březen 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Hospodin je má síla a můj štít,
na něj se v srdci spoléhám.
Pomoc jsem dostal, mé srdce jásá,
svou písní chci mu děkovat!
(Žalm 28,7)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 27,14

10. březen 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Spoléhej na Hospodina,
buď statečný a on tě posilní.
Spoléhej na Hospodina!
(Žalm 27,14)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 27,3

9. březen 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

I když se proti mně vojsko utáboří,
mé srdce se toho neleká;
i kdyby proti mně vypukla válka,
i tehdy se budu spoléhat.
(Žalm 27,3)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 27,1n

8. březen 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Hospodin je mé světlo a má spása,
koho bych se měl bát?
Hospodin je síla mého života,
z koho bych měl mít strach?
(Žalm 27,1n)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 26,2-3

7. březen 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Zkoumej mě, Hospodine, zkoušej mě,
prověř mé srdce i mé svědomí!
Tvou lásku stále před sebou vidím,
tvá věrnost mě všude provází.
(Žalm 26,2-3)

žádné komentáře | přidat komentář

Přísloví 17, 19

6. březen 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Kdo se rád hádá, ten rád hřeší,
kdo si otvírá ústa, říká si o potíž.
(Přísloví  17, 19)

žádné komentáře | přidat komentář

Přísloví 17,9

5. březen 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Kdo stojí o lásku, přikrývá všechny viny,
ten, kdo je připomíná, rozeštve přátele.
(Přísloví 17,9)

žádné komentáře | přidat komentář

Jk 1:12

4. březen 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Blaze člověku, který prochází zkouškou! Až se osvědčí, získá korunu života, kterou Pán zaslíbil těm, kdo ho milují.  (Jk 1:12)

žádné komentáře | přidat komentář

Ž 40:5

3. březen 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Blaze člověku, který v Hospodina skládá naději, který se neobrací k pyšným ani k těm, kdo se řídí lží.  (Ž 40:5)

žádné komentáře | přidat komentář

Ž 42:6)

2. březen 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Proč jsi sklíčená, duše má, proč jsi ve mně tak ztrápená? Spolehni na Boha - ještě mu budu děkovat, on je můj Bůh, má záchrana!  (Ž 42:6)

žádné komentáře | přidat komentář

Ž 46:2-3

1. březen 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná. Proto se nebudeme bát, i kdyby se země propadla a hory hroutily se do moře...  (Ž 46:2-3)

žádné komentáře | přidat komentář