Lukáš 6,43

31. březen 2010 | 07.33 | rubrika: Ranní verše

Strom, který nese špatné ovoce, není dobrý a strom, který nese dobré ovoce, není špatný. (Lukáš 6,43)

žádné komentáře | přidat komentář

(Iz 51,7)

30. březen 2010 | 04.57 | rubrika: Ranní verše

Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž poselství nese a  ohlašuje pokoj, jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu (Iz 51,7)

žádné komentáře | přidat komentář

1. Tesalonickým 4,3nn)

29. březen 2010 | 08.14 | rubrika: Ranní verše

Boží vůle je toto: vaše posvěcení. Každý se naučte zacházet se svým tělem v posvěcení a úctě, nikoli v žádostivé vášni jako pohané, kteří neznají Boha... (1. Tesalonickým 4,3nn)

žádné komentáře | přidat komentář

Jan 2,5

28. březen 2010 | 06.52 | rubrika: Ranní verše

Matka řekla služebníkům: "Udělejte, cokoli vám Ježíš nařídí." (Jan 2,5)

žádné komentáře | přidat komentář

Věnuj Bohu pozornost!

27. březen 2010 | 08.17 | rubrika: Ranní verše

Věnuj mi pozornost, můj lide, můj národe, naslouchej mi! (Iz 51,4)

žádné komentáře | přidat komentář

Jakub 1,19

26. březen 2010 | 07.36 | rubrika: Ranní verše

Drazí, nezapomeňte, že člověk má vždy s ochotou naslouchat, s rozvahou mluvit a nemá se dát vyprovokovat k hněvu. Jakub 1,19

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 51,1

25. březen 2010 | 04.43 | rubrika: Ranní verše

Slyšte mě, kdo usilujete o spravedlnost, kdo hledáte Hospodina. Pohleďte na skálu, z níž jste vytesáni, na hlubokou jámu, z níž jste vykopáni. (Iz 51,1)

žádné komentáře | přidat komentář

Přísloví 26,6

24. březen 2010 | 07.55 | rubrika: Ranní verše

Svůj boj vyhraješ dík dobrým radám, ve množství rádců je záchrana. (Přísloví 26,6)

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 50,10B

23. březen 2010 | 08.25 | rubrika: Ranní verše

Kdo chodí v temnotách, kde není žádná záře, ten ať doufá v Hospodinovo jméno a opře se o svého Boha. (Iz 50,10B)

žádné komentáře | přidat komentář

Jan 3,21

22. březen 2010 | 07.50 | rubrika: Ranní verše

Kdo však činí pravdu, přichází k světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu (Jan 3,21).

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 50,8

21. březen 2010 | 07.01 | rubrika: Ranní verše

Blízko je ten, jenž mi zjedná spravedlnost. Kdo chce vést se mnou spory? Postavme se spolu! Kdo bude můj odpůrce na soudu? Ať ke mně přistoupí! (Iz 50,8).

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 50,7n

20. březen 2010 | 07.57 | rubrika: Ranní verše

Panovník Hospodin je moje pomoc, proto tvář svou nastavuji, jako kdyby byla z křemene. Blízko je ten, jenž mi zjedná spravedlnost. (Iz 50,7n)

žádné komentáře | přidat komentář

Matouš 10,28

19. březen 2010 | 06.35 | rubrika: Ranní verše

Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte Toho, který může duši i tělo zahubit v pekle. (Matouš 10,28)

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 50,6n

18. březen 2010 | 05.05 | rubrika: Ranní verše

Neukrývám svou tvář před potupami a popliváním. Panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen. (Iz 50,6n).

žádné komentáře | přidat komentář

Přísloví 19,16

17. březen 2010 | 07.29 | rubrika: Ranní verše

Kdo dbá na přikázání, dbá na vlastní duši; komu je lhostejné, jak žije, zahyne. (Přísloví 19,16)

žádné komentáře | přidat komentář

1. Kor. 6,19

16. březen 2010 | 06.27 | rubrika: Ranní verše

Mějte na paměti, že vaše tělo je chrámem svatého Ducha, který v něm bydlí a kterého vám dal Bůh. (1. Kor. 6,19)

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 50,5n

15. březen 2010 | 08.22 | rubrika: Ranní verše

Panovník Hospodin mi otevřel uši a já nevzdoruji ani neuhýbám nazpět. Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy Iz 50,5n

žádné komentáře | přidat komentář

Filipským 2,3

14. březen 2010 | 07.06 | rubrika: Ranní verše

 v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. (Filipským  2,3)

žádné komentáře | přidat komentář

Přísloví 16,7

13. březen 2010 | 08.08 | rubrika: Ranní verše

Když se Hospodinu něčí cesty líbí, i jeho nepřátele s ním nakonec udobří.  (Přísloví 16,7)

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 50,4b

12. březen 2010 | 08.04 | rubrika: Ranní verše

Hospodin mě probouzí každého jitra, probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci. (Iz 50,4b)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 103,8-9

11. březen 2010 | 05.50 | rubrika: Ranní verše

Hospodin je milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý a velmi laskavý. Nevznáší stále výčitky, nechová zlobu navěky. (Žalm 103,8-9)

žádné komentáře | přidat komentář

2. Petrův 3,18

10. březen 2010 | 08.46 | rubrika: Ranní verše

Usilujte o duchovní růst a hlubší poznání Pána Ježíše Krista. Jemu patří všechna sláva již nyní i na věčnosti! (2. Petrův 3,18)

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 50,4a

9. březen 2010 | 08.31 | rubrika: Ranní verše

Panovník Hospodin dal mi jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem. Iz 50,4a

žádné komentáře | přidat komentář

2. Petrův 2,10;12

8. březen 2010 | 08.28 | rubrika: Ranní verše

Den soudu přijde tak náhle a nečekaně jako zloděj v noci. Dokazujte, že na ten den čekáte a upřímně po něm toužíte. (2. Petrův 2,10;12)

žádné komentáře | přidat komentář

Galatským 5,13

7. březen 2010 | 07.11 | rubrika: Ranní verše

Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. (Galatským  5,13)

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 50,2

6. březen 2010 | 07.37 | rubrika: Ranní verše

Když jsem přicházel, proč tu nikdo nebyl? Volal jsem, a nikdo se neozýval. Což je má ruka tak krátká k vykoupení? Nemá k vysvobození dost síly? (Iz 50,2)

žádné komentáře | přidat komentář

Přísloví 13:3

5. březen 2010 | 08.52 | rubrika: Ranní verše

Kdo hlídá svoje ústa, svou duši opatruje, na povídavé rty přijde záhuba (Přísloví 13:3)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 32:10

4. březen 2010 | 08.15 | rubrika: Ranní verše

Mnoho bolestí postihne svévolníka, toho však, kdo doufá v Hospodina, obklopuje milosrdenství. (Žalm  32:10)

žádné komentáře | přidat komentář

Přísloví 12:25

3. březen 2010 | 08.12 | rubrika: Ranní verše

Starosti člověka tíží v srdci, laskavé slovo ale radost navrátí. (Přísloví 12:25)

žádné komentáře | přidat komentář

Mat 12,34

2. březen 2010 | 05.18 | rubrika: Ranní verše

Ústa mluví z přebytku srdce. Dobrý člověk z dobrého pokladu vynáší dobré, a zlý člověk ze zlého pokladu vynáší zlé. (Mat 12,34)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 115,1

1. březen 2010 | 07.32 | rubrika: Ranní verše

Ne nám, ne nám, Hospodine, ale svému jménu slávu dej ve své věrnosti a v lásce své! (Žalm 115,1)

žádné komentáře | přidat komentář