O pokoji...

31. březen 2009 | 06.19 | rubrika: Ranní verše

Blahoslavení ti, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni Božími syny. Mat 5,9.
A tak usilujme o to, co vede k pokoji, a o to, co slouží k společnému budování.
Ř 14,19

žádné komentáře | přidat komentář

1.Sam 2:1

30. březen 2009 | 06.21 | rubrika: Ranní verše

V Hospodinu se raduji srdcem svým, v Hospodinu svůj roh pozvedám. Svým protivníkům se teď zasměji, mou radostí je spása tvá. (1.Sam 2:1)

žádné komentáře | přidat komentář

Z 111

29. březen 2009 | 07.33 | rubrika: Ranní verše

Chválu vzdávám Hospodinu celým srdcem. Počátek moudrosti je bát se Hospodina; velice jsou prozíraví všichni, kdo tak činí. Jeho chvála trvá navždy! (Z 111)

žádné komentáře | přidat komentář

2T 1,11

28. březen 2009 | 07.01 | rubrika: Ranní verše

Stále se za vás modlíme, aby vás náš Bůh učinil hodnými svého povolání a svou mocí přivedl k naplnění každé vaše dobré rozhodnutí a dílo víry. 2T 1,11

žádné komentáře | přidat komentář

Čisté srdce...

27. březen 2009 | 05.54 | rubrika: Ranní verše

Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha. Mat5,8. Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilstva, krádeže, lživá svědectví, urážky. To jsou věci, které člověka znečišťují. Mat 15,18n

žádné komentáře | přidat komentář

O naději...

26. březen 2009 | 06.36 | rubrika: Ranní verše

Ve tvou spásu naději jsem složil, Hospodine! Gn 49,18 Je jedno tělo a jeden Duch, jakož jste byli i povoláni v jedné naději svého povolání Ef 4,4

žádné komentáře | přidat komentář

Jk 5,13; Ž 81,2

25. březen 2009 | 06.39 | rubrika: Ranní verše

Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí! Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Pánu! (Jk 5,13)Plesejte Bohu, naší síle, hlaholte Bohu Jákobovu! (Ž 81,2)

žádné komentáře | přidat komentář

Dt 31,8

23. březen 2009 | 05.35 | rubrika: Citáty

Dt 31,8: Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs...

žádné komentáře | přidat komentář

Blahoslavení tiší, mírní

22. březen 2009 | 06.37 | rubrika: Ranní verše

Blahoslavení tiší, mírní, neboť oni dostanou zemi do dědictví. Mat. 5,5 Vezměte na sebe své jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný v srdci a naleznete odpočinutí svým duším. Mat 11, 29

žádné komentáře | přidat komentář

Jméno Ježíš...

21. březen 2009 | 08.12 | rubrika: Ranní verše

Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů. Mt 1,21 A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo ženu nebo děti nebo pole pro mé jméno, vezme stokrát víc a zdědí věčný život. Mt 19,29
 

žádné komentáře | přidat komentář

Řím 8:5-6

20. březen 2009 | 06.50 | rubrika: Ranní verše

Lidé těla myslí na věci těla, ale lidé Ducha na věci Ducha. Tělesné smýšlení vede ke smrti, ale smýšlení Ducha k životu a pokoji. (Řím 8:5-6)

žádné komentáře | přidat komentář

2.Mojžíšova 15,18; 1Pa 16,12

19. březen 2009 | 06.39 | rubrika: Ranní verše

Hospodin kralovat bude na věky věků. (2.Mojžíšova 15,18) Připomínejte divy, jež vykonal, jeho zázraky a rozsudky jeho úst. (1Pa 16,12)

žádné komentáře | přidat komentář

Jan Amos Komenský

18. březen 2009 | 06.38 | rubrika: Citáty

Jan Amos Komenský

Jediným učitelem hodným toho jména jest ten, který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlení a vyvinuje cit osobní odpovědnosti.

Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád, možno-li

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 146x

1.Korintským 4,5

18. březen 2009 | 06.12 | rubrika: Ranní verše

Nevyslovujte proto soudy předčasně, dokud Pán nepřijde. On vynese na světlo to, co je skryto ve tmě, a zjeví záměry srdcí. (1.Korintským 4,5)

žádné komentáře | přidat komentář

Římanům 12,1

17. březen 2009 | 06.46 | rubrika: Ranní verše

Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba. (Římanům 12,1)

žádné komentáře | přidat komentář

1.Mojžíšova 28,15; Římanům 8,31

16. březen 2009 | 06.01 | rubrika: Ranní verše

Hle, já jsem s tebou a budu tě střežit všude, kamkoli půjdeš -- praví Hospodin.(1.Mojžíšova 28,15)
Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?
(Římanům 8,31)

žádné komentáře | přidat komentář

Søren Kierkegaard

15. březen 2009 | 23.15 | rubrika: Citáty

V duchovním smyslu je možné všechno, ale ve světě konečném jsou mnohé věci nemožné.

Nekonečná rezignace je posledním stadiem před vírou; kdo tento pohyb nevykonal, nemůže uvěřit.

Víra není bezprostřední popud srdce, nýbrž paradox života.

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 129x

Netrapte se!

15. březen 2009 | 06.46 | rubrika: Ranní verše

Netrapte se! Radost z Hospodina bude vaší záštitou. Neh 8,10 K tomu všemu vezměte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny hořící šípy toho Zlého. Ef 6,16

žádné komentáře | přidat komentář

Lv 10,3

14. březen 2009 | 06.42 | rubrika: Ranní verše

Na těch, kteří jsou mi blízko, ukážu svou svatost, před veškerým lidem osvědčím svou slávu. Lv 10,3

žádné komentáře | přidat komentář

5.Mojžíšova 30,2.3

13. březen 2009 | 06.46 | rubrika: Ranní verše

Jestliže se navrátíš k Hospodinu, svému Bohu, a budeš ho poslouchat, změní Hospodin, tvůj Bůh, tvůj úděl.(5.Mojžíšova 30,2.3)

žádné komentáře | přidat komentář

Ř 12,18 1K15,57

12. březen 2009 | 06.20 | rubrika: Ranní verše

Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista. Ř 12,18 1K15,57

žádné komentáře | přidat komentář

1Pa 29,17

11. březen 2009 | 05.53 | rubrika: Ranní verše

Poznal jsem, můj Bože, že ty zkoumáš srdce a že máš zalíbení v přímosti.(1Pa 29,17)

žádné komentáře | přidat komentář

citáty Matky Terezy

10. březen 2009 | 06.39 | rubrika: Citáty

Hymna života

Život je šance - využij ji
Život je krása - obdivuj ji
Život je blaženost - užívej ji
Život je sen - uskutečni ho
Život je výzva - přijmi ji
Život je povinnost - naplň ji
Život je hra - hrej ji
Život je bohatství - ochraňuj ho
Život je láska -

komentáře (1) | přidat komentář | přečteno: 6.386x

2. Korintským 4,6

10. březen 2009 | 06.12 | rubrika: Ranní verše

Neboť Bůh, který řekl "ze tmy ať zazáří světlo", osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově(2. Korintským 4,6)

žádné komentáře | přidat komentář

Jozue 24,15

9. březen 2009 | 06.03 | rubrika: Ranní verše

Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu. (Jozue 24,15)

žádné komentáře | přidat komentář

Uznej tedy ve svém srdci...

8. březen 2009 | 07.22 | rubrika: Ranní verše

Uznej tedy ve svém srdci, že tě Hospodin, tvůj Bůh, vychovával, jako vychovává muž svého syna. Dt 8,5. Neboť koho Pán miluje, toho vychovává, a švihá každého, koho přijímá za syna. Žd 12,6

žádné komentáře | přidat komentář

Joz 23,11

7. březen 2009 | 07.50 | rubrika: Ranní verše

Sami u sebe dbejte úzkostlivě o to, abyste milovali Hospodina, svého Boha. Joz 23,11

žádné komentáře | přidat komentář

španělské fráze 4

6. březen 2009 | 06.47 | rubrika: Espanol english

QUÉ DECIR PARA MANIFESTAR ATENCIÓN:

¿En serio?

¿De veras?

¡Anda!

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 142x

španělské fráze

6. březen 2009 | 06.20 | rubrika: Espanol english

No me lo tomas a mal. - Neměj mi to za zlé.

No te metas conmigo. - Nezačínej si se mnou.

Lo que pasa es que... - Jde o to, že...

komentáře (1) | přidat komentář | přečteno: 2.548x

španělské fráze 2

6. březen 2009 | 06.19 | rubrika: Espanol english

QUÉ DECIR PARA CANBIAR DE TEMA:

Oye, por cierto...

Hablando de otra cosa...

Eso que dices me hace pensar en...

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 180x

španělské fráze 3

6. březen 2009 | 06.19 | rubrika: Espanol english

QUE DECIR PARA PERSUADIR A ALGUIEN A HACER ALGO:

¿Por qué no lo intentas?

¿Por qué no tratas de hacerlo?

Venga, hazlo, o ahora o

komentáře (1) | přidat komentář | přečteno: 1.235x

Přísloví 19,17; Skutky 21,14

6. březen 2009 | 06.07 | rubrika: Ranní verše

Hospodinu půjčuje, kdo se nad nuzným smilovává, on mu odplatí jeho dobročinnost. (Přísloví 19,17)Děj se vůle Páně! (Skutky 21,14)

žádné komentáře | přidat komentář

Obchodování na burze

5. březen 2009 | 07.57 | rubrika: Odkazy

odkaz na studijní materiály o grafech:

http://www.xtb.cz/strona.php?p=97

žádné komentáře | přidat komentář

Úmluva o právech dítěte

5. březen 2009 | 07.12 | rubrika: Verunce

V tomto článku jsou vybrané pasáže z Úmluvy o právech dítěte včetně zvýrazněných článků, které považuji za podstatné v konkrátní situaci, kdy rodiče svévolně omezují svobodu svého dítěte.

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE

komentáře (3) | přidat komentář | přečteno: 1.618x

1.Samuelova 7,3; Koloským 3,14

5. březen 2009 | 07.02 | rubrika: Ranní verše

Upněte se srdcem k Hospodinu a služte jenom jemu. (1.Samuelova 7,3) Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti.(Koloským 3,14)

žádné komentáře | přidat komentář

Jozue 1,9

4. březen 2009 | 06.24 | rubrika: Ranní verše

Přikazuji ti: Buď silný a statečný, neboj se a nestrachuj, neboť Hospodin, tvůj Bůh, je s tebou, kamkoli půjdeš. (Jozue 1,9)

žádné komentáře | přidat komentář

Přísloví 3,5-6

3. březen 2009 | 06.31 | rubrika: Ranní verše

Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. (Přísloví 3,5-6)

žádné komentáře | přidat komentář

1S 12,24

2. březen 2009 | 06.05 | rubrika: Ranní verše

Jen se bojte Hospodina a věrně mu služte celým srdcem...1S 12,24

žádné komentáře | přidat komentář

Jb 19,25

1. březen 2009 | 06.55 | rubrika: Ranní verše

Já vím, že můj Vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad prachem. Jb 19,25

žádné komentáře | přidat komentář