2.Kor 5:17-18a

29. únor 2012 | 07.53 | rubrika: Ranní verše

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo - hle, je tu nové! A to všechno je z Boha...  (2.Kor 5:17-18a)

žádné komentáře | přidat komentář

Kazatel 4,6

28. únor 2012 | 07.03 | rubrika: Ranní verše

Lepší je jedna dlaň plná klidu než dvě hrsti plné námahy a honby za větrem. (Kazatel 4,6)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 145

27. únor 2012 | 07.53 | rubrika: Ranní verše

Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově.
Vyplňuje přání těch, kdo se ho bojí, slyší, když volají o pomoc, a zachrání je.
  (Žalm 145)

žádné komentáře | přidat komentář

Oz 12,7.

26. únor 2012 | 06.55 | rubrika: Ranní verše

Proto ty se navrať ke svému Bohu, zachovávej milosrdenství a právo, ustavičně čekej na svého Boha. Oz 12,7.

žádné komentáře | přidat komentář

Oz 10,12

25. únor 2012 | 08.33 | rubrika: Ranní verše

Zasévejte si pro spravedlnost, sklízejte podle milosrdenství, zorejte si úhor! Je čas hledat Hospodina, dokud nepřijde a nezavlaží vás spravedlností. Oz 10,12

žádné komentáře | přidat komentář

Přísloví 3:5

23. únor 2012 | 08.09 | rubrika: Ranní verše

Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. (Přísloví  3:5)

žádné komentáře | přidat komentář

Gal 5,25n

22. únor 2012 | 08.24 | rubrika: Ranní verše

Jsme-li Duchem živi, Ducha také následujme. Nehledejme marnou slávu, navzájem se neprovokujme a jedni druhým nezáviďme.  (Gal 5,25n)

žádné komentáře | přidat komentář

1.Kor 16:13-14

21. únor 2012 | 09.28 | rubrika: Ranní verše
Bděte, stůjte ve víře, buďte stateční, buďte silní. Všechno ať se mezi vámi děje v lásce. (1.Kor 16:13-14)
žádné komentáře | přidat komentář

1.Letopisů 28:9b

20. únor 2012 | 08.21 | rubrika: Ranní verše
Hospodin zkoumá všechna srdce a všechna hnutí mysli rozpozná. Budeš-li ho hledat, dá se ti nalézt. (1.Letopisů 28:9b)
žádné komentáře | přidat komentář

Ef 5, 14

19. únor 2012 | 06.55 | rubrika: Ranní verše

Probuď se ty, kdo spíš, a vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus... Ef 5, 14

žádné komentáře | přidat komentář

Oz 4,1.

18. únor 2012 | 09.01 | rubrika: Ranní verše

Slyšte Hospodinovo slovo, synové Izraele, neboť Hospodin vede spor s obyvateli země, protože v zemi není věrnost ani milosrdenství ani poznání Boha. Oz 4,1.

žádné komentáře | přidat komentář

Kol 3,1-2

17. únor 2012 | 09.23 | rubrika: Ranní verše

Jestliže jste tedy s Kristem vstali, usilujte o to, co je nahoře, kde Kristus sedí na Boží pravici. Myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi. Kol 3,1-2

žádné komentáře | přidat komentář

Lukáš 11,28

15. únor 2012 | 08.16 | rubrika: Ranní verše
Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je. (Lukáš 11,28)
žádné komentáře | přidat komentář

1.Letopisů 16:11

14. únor 2012 | 07.36 | rubrika: Ranní verše

Po Hospodinu se ptejte, po jeho síle, jeho tvář vždycky hledejte.  (1.Letopisů 16:11)

žádné komentáře | přidat komentář

1Tes 5,12n

13. únor 2012 | 08.27 | rubrika: Ranní verše

mějte uznání pro ty, kdo mezi vámi pracují,v Pánu se o vás starají a napomínají vás. Za to,co dělají,si jich nesmírně važte. Mějte mezi sebou pokoj.(1Tes 5,12n)
 

žádné komentáře | přidat komentář

Přísloví 21,21

12. únor 2012 | 07.09 | rubrika: Ranní verše

Kdo jde za spravedlností a milosrdenstvím, najde život, spravedlnost a slávu. (Přísloví 21,21)

žádné komentáře | přidat komentář

L 10,41-42

10. únor 2012 | 08.04 | rubrika: Ranní verše

Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře; vybrala si to, oč nepřijde. (L 10,41-42)
 

žádné komentáře | přidat komentář

1. Tes 4,14

9. únor 2012 | 07.59 | rubrika: Ranní verše

Ježíš, jak věříme, zemřel a vstal z mrtvých; právě tak věříme, že Bůh přivede s Ježíšem k životu i ty, kdo zesnuli v něm. (1. Tes 4,14)

žádné komentáře | přidat komentář

1. Tes 4,1

8. únor 2012 | 08.05 | rubrika: Ranní verše

...žijte tak, abyste se líbili Bohu. (1. Tes 4,1)

žádné komentáře | přidat komentář

1. Tes 3,13

7. únor 2012 | 08.06 | rubrika: Ranní verše

Kéž Bůh, náš Otec, posílí vaše srdce ve svatosti, abyste před ním byli bez úhony až do příchodu našeho Pána Ježíše se všemi jeho svatými. (1. Tes 3,13)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 25,5

6. únor 2012 | 08.08 | rubrika: Ranní verše

Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě, vždyť jsi Bůh, má spása, každodenně skládám svou naději v tebe. (Žalm 25,5)

žádné komentáře | přidat komentář

Marek 6,31

5. únor 2012 | 07.16 | rubrika: Ranní verše
...Trochu si odpocinte!(Marek 6,31)
žádné komentáře | přidat komentář

Kol 4,5-6

4. únor 2012 | 09.05 | rubrika: Ranní verše

Jednejte moudře ve styku s okolním světem a využijte čas vám svěřený.
Vaše slovo ať je vždy laskavé a určité; ať víte, jak ke komu promluvit.
(Kol 4,5-6)

žádné komentáře | přidat komentář

Oz 2,16n

3. únor 2012 | 07.30 | rubrika: Ranní verše

Ale hle, praví Hospodin, já ji přivábím, přivedu ji do pustiny a budu mluvit k jejímu srdci. Tam bude povolná, jako v den, kdy vyšla z egyptské země. Oz 2,16n

žádné komentáře | přidat komentář

Římanům 8,28

1. únor 2012 | 08.03 | rubrika: Ranní verše

Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. (Římanům 8,28)

žádné komentáře | přidat komentář