Přísloví 15,33

28. únor 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Školou moudrosti je úcta k Hospodinu;
slávu předchází pokora. 
(Přísloví 15,33)

žádné komentáře | přidat komentář

Přísloví 15,26;29

27. únor 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Zlé úmysly se Hospodinu hnusí,
za čistá považuje slova laskavá.
Darebákům je Hospodin velmi vzdálen,
modlitbu spravedlivých ale vyslyší.
(Přísloví 15,26;29)

žádné komentáře | přidat komentář

Přísloví 15,23

26. únor 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Výstižná odpověď udělá člověku radost;
jak dobré je slovo v pravý čas!
(Přísloví 15,23)

žádné komentáře | přidat komentář

Přísloví 15,16

25. únor 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Lepší je málo s úctou k Hospodinu
než velké poklady s neklidem.
(Přísloví 15,16)

žádné komentáře | přidat komentář

Přísloví 15,3

24. únor 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Hospodinovy oči vidí všude,
vše zlé i dobré pozorně sledují.
(Přísloví 15,3)

žádné komentáře | přidat komentář

Kazatel 5,1

23. únor 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Nespěchej mluvit, neukvapuj se, než něco řekneš před Bohem. Bůh je v nebi a ty na zemi, proto si ušetři spoustu slov. (Kazatel 5,1)

žádné komentáře | přidat komentář

Kazatel 3,17

22. únor 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Spravedlivého i zlého Bůh přivede na soud; tam přijde čas na každý skutek i úmysl. (Kazatel 3,17)

žádné komentáře | přidat komentář

Kazatel 3,14

21. únor 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Vím, že vše, co Bůh dělá, trvá navěky; nic k tomu nelze přidat ani z toho nic odejmout. A proč to Bůh dělá? Aby před ním měli bázeň. (Kazatel 3,14)

žádné komentáře | přidat komentář

Kazatel 3,1

20. únor 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Vše má svou chvíli, každá věc pod nebem má svůj čas (Kazatel 3,1)

žádné komentáře | přidat komentář

Kazatel 1,9

19. únor 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Co bylo dříve, to zase bude,
to, co se dělo, se bude dít.
Není nic nového pod sluncem.
(Kazatel 1,9)

žádné komentáře | přidat komentář

Přísloví 10,19

18. únor 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Záplava slov se bez hříchu neobejde,
rozumný drží svůj jazyk na uzdě.
(Přísloví 10,19)

žádné komentáře | přidat komentář

Přísloví 10,18

17. únor 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Kdo skrývá nenávist, je lhář,
kdo šíří pomluvy, je hňup.
(Přísloví 10,18)

žádné komentáře | přidat komentář

Přísloví 10,12

16. únor 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Nenávist vyvolává neshody,
láska všechny viny zahalí.
(Přísloví 10,12)

žádné komentáře | přidat komentář

Přísloví 3,27

15. únor 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Neodpírej dobrodiní těm, kdo je potřebují,
když je v tvé moci něco učinit.
(Přísloví 3,27)

žádné komentáře | přidat komentář

Přísloví 3,7-8

14. únor 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Sám sebe neměj za moudrého,
cti Hospodina a vyvaruj se zla!
To přinese tvému tělu zdraví,
celé tvé nitro to občerství.
(Přísloví 3,7-8)

žádné komentáře | přidat komentář

Přísloví 3,5-6

13. únor 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu,
nespoléhej se na vlastní rozumnost.
Na každém kroku snaž se jej poznávat,
on sám tvé stezky urovná.
(Přísloví 3,5-6)

Ex 32,33

12. únor 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Hospodin Mojžíšovi odpověděl: Ze své knihy vymažu toho, kdo proti mně zhřešil. Nyní však jdi a veď lid, kam jsem ti řekl. Hle, můj anděl půjde před tebou. (Ex 32,33)

žádné komentáře | přidat komentář

Exodus 34,14

11. únor 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Nesmíte se klanět jinému bohu, protože Hospodin, jehož jméno je Žárlivý, je žárlivě milující Bůh. (Exodus 34,14)

žádné komentáře | přidat komentář

Exodus 34,6

10. únor 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Hospodin, Hospodin!
Bůh soucitný a milostivý,
nesmírně trpělivý,
velmi laskavý a věrný,
(Exodus 34,6)

žádné komentáře | přidat komentář

1 Kor 6,19n

9. únor 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha? Už nepatříte sami sobě; byli jste draze vykoupeni! (1 Kor 6,19n)

žádné komentáře | přidat komentář

1. Kor 4,5

8. únor 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Nevynášejte předčasné soudy. Až přijde Pán, osvětlí, co je skryté ve tmě, zjeví úmysly srdcí a tehdy každého ocení Bůh. (1. Kor 4,5)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 33,1

7. únor 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Veselte se, spravedliví, v Hospodinu,
upřímným sluší chvalozpěv!
(Žalm 33,1)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 31,24n

6. únor 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Milujte Hospodina všichni jeho zbožní,
Hospodin své věrné ochrání!

Buďte silní a v srdci stateční, všichni, jichž nadějí je Hospodin! (Žalm 31,24n)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 31,7

5. únor 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Nesnesu ctitele marných nicotností,
mou nadějí je Hospodin.
(Žalm 31,7)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 30,5-6

4. únor 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Zpívejte Hospodinu, jeho věrní,
chvalte památku jeho svatosti!
Jeho hněv trvá jen pouhou chvíli,
jeho přízeň však celý život provází.
(Žalm 30,5-6)

žádné komentáře | přidat komentář

Ga 5,13

3. únor 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Ano, bratři, byli jste povoláni ke svobodě. Tu svobodu ovšem nemějte za záminku pro svou tělesnost, ale raději si navzájem v lásce pomáhejte. (Ga 5,13)

žádné komentáře | přidat komentář

Ga 3,26-27

2. únor 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Všichni jste se vírou v Krista Ježíše stali Božími dětmi. Všichni, kdo jste pokřtěni do Krista, jste se do Krista oblékli. (Ga 3,26-27)

žádné komentáře | přidat komentář

Ga 2,20

1. únor 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Jsem ukřižován s Kristem. Nežiji už já–Kristus žije ve mně! Svůj život v tomto těle žiji ve víře v Božího Syna,který si mě zamiloval a vydal za mě sám sebe. Ga 2,20

žádné komentáře | přidat komentář