Iz 49,16

28. únor 2010 | 06.54 | rubrika: Ranní verše

Hle, vyryl jsem si tě do dlaní, tvé hradby mám před sebou stále, je výrok Hospodinův. (Iz 49,16)

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 49, 4

27. únor 2010 | 08.42 | rubrika: Ranní verše

A přece: U Hospodina je mé právo, můj výdělek u mého Boha. (Iz 49, 4)

žádné komentáře | přidat komentář

Římanům 10,9

26. únor 2010 | 08.12 | rubrika: Ranní verše

Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. (Římanům 10,9)

žádné komentáře | přidat komentář

Marek 1, 40n

25. únor 2010 | 08.14 | rubrika: Ranní verše

Přijde k němu malomocný a na kolenou ho prosí: "Chceš-li, můžeš mě očistit." Ježíš se slitoval,  dotkl se ho a řekl: "Chci, buď čist." (Marek 1, 40n)

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 47,18nn

24. únor 2010 | 07.25 | rubrika: O Bohu

"Kdybys dal pozor na má přikázání, byl by tvůj pokoj jako řeka a tvá spravedlnost jako mořské vlny. Svévolníci pokoj nemají." praví Hospodin. (Iz 47,18nn)

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 46,13

23. únor 2010 | 04.53 | rubrika: Ranní verše

Pravím: Moje rozhodnutí platí, a co se mi líbí, uskutečním. Přiblížil jsem svoji spravedlnost,  nebude už prodlévat má spása. (Iz 46,13)

žádné komentáře | přidat komentář

Přísloví 11,30

22. únor 2010 | 07.11 | rubrika: Ranní verše

Ovoce spravedlivého je jako strom života, a kdo se ujímá duší, je moudrý. (Přísloví  11,30)

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 46,4

21. únor 2010 | 07.03 | rubrika: Ranní verše

Já sám, až do vašeho stáří, až do šedin vás budu nosit, praví Hospodin. Já jsem vás učinil a já vás ponesu, budu vás nosit a zachráním." (Iz 46,4)

žádné komentáře | přidat komentář

2. Korintským 9,7

20. únor 2010 | 08.23 | rubrika: Ranní verše

Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť radostného dárce miluje Bůh. (2. Korintským  9,7)

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 45,15a17

19. únor 2010 | 08.10 | rubrika: Ranní verše

Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel.Izrael je spasen Hospodinem spásou věčnou. (Iz 45,15a17).

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 45,11

18. únor 2010 | 05.29 | rubrika: Ranní verše

Toto praví Hospodin, Svatý Izraele, jeho tvůrce: "Ptejte se mě na ty věci, které přijdou! Ohledně mých synů, budete mi něco přikazovat? (Iz 45,11).

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 44,25

17. únor 2010 | 05.13 | rubrika: Ranní verše

Hospodin ruší znamení žvanilů a z věštců činí pomatence, potvrzuje však slovo svého služebníka, plní rozhodnutí ohlášené svými posly. (Iz 44,25)

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 44,22

16. únor 2010 | 05.31 | rubrika: Ranní verše

Zaženu tvou nevěru jak mračno a jako oblak tvé hříchy. Navrať se ke mně, já tě vykoupím, je výrok Hospodinův. (Iz 44,22)

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 21x

Jan 12,26

15. únor 2010 | 08.21 | rubrika: Ranní verše

Kdo mně chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mně slouží, dojde cti od Otce. (Jan 12,26)

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 44,21

14. únor 2010 | 06.42 | rubrika: Ranní verše

Pamatuj na to, Jákobe, že jsi můj služebník. Já jsem tě utvořil, jsi můj služebník, Izraeli, u mne nebudeš zapomenut, je výrok Hospodinův. (Iz 44,21).

žádné komentáře | přidat komentář

Pro co bys mohl být ospravedlněn?

13. únor 2010 | 07.57 | rubrika: Ranní verše

Já, já sám vymažu kvůli sobě tvoje nevěrnosti, na tvé hříchy nevzpomenu, praví Hospodin. sám si spočítej, pro co bys mohl být ospravedlněn. (Iz 43,25n)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 40,5

12. únor 2010 | 08.38 | rubrika: Ranní verše

Blaze člověku, který v Hospodina skládá naději, který se neobrací k pyšným ani k těm, kdo se řídí lží. (Žalm 40,5)

žádné komentáře | přidat komentář

Voda v poušti...

11. únor 2010 | 08.12 | rubrika: Ranní verše

Já, Hospodin, povedu pouští cestu, pustou krajinou řeky. Obdařil jsem poušť vodou a pustou krajinu řekami, abych napojil svůj vyvolený lid. (Iz 43, 19n)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 26,2n

10. únor 2010 | 07.38 | rubrika: Ranní verše

Zkoumej mě, Hospodine, zkoušej mě, prověř mé srdce i mé svědomí! Tvou lásku stále před sebou vidím, tvá věrnost mě všude provází. (Žalm 26,2n)

žádné komentáře | přidat komentář

Exodus 34,26

9. únor 2010 | 08.10 | rubrika: Ranní verše

Nejlepší prvotiny své země přines do domu Hospodina, svého Boha. (Exodus 34,26)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 25

8. únor 2010 | 07.57 | rubrika: Ranní verše

Ukaž mi, Hospodine, cesty své, svým stezkám nauč mě. Veď mě a uč mě pravdě své, vždyť ty jsi Bůh, můj Zachránce, na tebe spoléhám každý den! (Žalm 25)

žádné komentáře | přidat komentář

Jan 3,35n

7. únor 2010 | 06.33 | rubrika: Ranní verše

Otec miluje Syna a všechno dal do jeho rukou.Kdo věří v Syna, má věčný život; kdo Synu nevěří, nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv. Jan 3,35n
 

žádné komentáře | přidat komentář

Jan 3,27;34

6. únor 2010 | 08.37 | rubrika: Ranní verše

Jan odpověděl: Člověk nemůže přijmout nic, není-li mu to dáno z nebe. Ten, kterého poslal Bůh, mluví Boží slova, neboť Bůh dává Ducha bez omezení. (Jan 3,27;34)

žádné komentáře | přidat komentář

2 Tes. 2,16n

5. únor 2010 | 06.50 | rubrika: Ranní verše

Náš Pán Ježíš Kristus a Bůh, náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám daroval věčné potěšení a nádhernou naději, kéž potěší vaše srdce a posilní vás v každém dobrém skutku i slovu! (2 Tes. 2,16n)

žádné komentáře | přidat komentář

Zjevení 2,26

4. únor 2010 | 08.39 | rubrika: Ranní verše

Kdo vítězí a zachovává mé skutky až do konce, tomu dám vládu nad národy. (Zjevení 2,26)

žádné komentáře | přidat komentář

Jób 1,21

3. únor 2010 | 09.22 | rubrika: Ranní verše

Z života své matky jsem vyšel nahý, nahý se tam vrátím. Hospodin dal, Hospodin vzal; jméno Hospodinovo buď požehnáno. (Jób 1,21)

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 43,18

2. únor 2010 | 08.06 | rubrika: Ranní verše

Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte. Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? (Iz 43,18).

žádné komentáře | přidat komentář

Malachiáš 2,7

1. únor 2010 | 09.59 | rubrika: Ranní verše

Ano, rty kněze mají střežit poznání a z jeho úst se má čerpat poučení, neboť je poslem Hospodina zástupů.  (Malachiáš 2,7)

žádné komentáře | přidat komentář