Jan 3,31

28. únor 2009 | 07.17 | rubrika: Ranní verše


Kdo přichází ze země, náleží zemi, kdo přichází shůry, je nade všechny.Jan 3,31

žádné komentáře | přidat komentář

Koloským 3,15; Izaiáš 55,12

27. únor 2009 | 07.12 | rubrika: Ranní verše

Ve vašem srdci ať vládne mír Kristův. A buďte vděčni. (Koloským 3,15)S radostí vyjdete a budete vedeni v pokoji.(Izaiáš 55,12)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 34,16

26. únor 2009 | 07.18 | rubrika: Ranní verše

Oči Hospodinovy jsou obráceny k spravedlivým, když volají o pomoc, on nakloní své ucho. (Žalm 34,16)

žádné komentáře | přidat komentář

Galatským 5,1

25. únor 2009 | 07.22 | rubrika: Ranní verše

Tu svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte tedy pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho!Galatským 5,1

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 30,6

24. únor 2009 | 07.36 | rubrika: Ranní verše

Boží hněv je na okamžik, jeho přízeň však na celý život. Večer se uhostí pláč, a ráno všechno plesá.(Žalm 30,6)

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 26,9; Ž 119,11

23. únor 2009 | 07.25 | rubrika: Ranní verše

Má duše v noci po tobě touží, můj duch ve mně za úsvitu tebe hledá. Tvou řeč uchovávám v srdci, nechci proti tobě hřešit, Hospodine. (Iz 26,9; Ž 119,11)

žádné komentáře | přidat komentář

Mat 5,42

22. únor 2009 | 07.13 | rubrika: Ranní verše

Tomu, kdo tě žádá, dej a od toho, kdo si od tebe chce vypůjčit, se neodvrať. (Mat 5,42)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 81,2; Jakubova 5,13

21. únor 2009 | 07.25 | rubrika: Ranní verše

Plesejte Bohu, naší síle, hlaholte Bohu Jákobovu! Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí! Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Pánu!(Žalm 81,2; Jakubova 5,13)

žádné komentáře | přidat komentář

Ex 23:20

20. únor 2009 | 05.56 | rubrika: Ranní verše

Hle, posílám před tebou anděla, aby tě opatroval na cestě a přivedl tě na místo, které jsem připravil. (Ex 23:20)

žádné komentáře | přidat komentář

Dt 31,8

19. únor 2009 | 06.09 | rubrika: Ranní verše

Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs. (Dt 31,8)

žádné komentáře | přidat komentář

Exodus 23,1-2a

18. únor 2009 | 05.35 | rubrika: Ranní verše

Neroznášej pomluvy. Nepomáhej darebákovi křivým svědectvím. Nepřikláněj se k většině v žádné špatnosti. (Exod 23,1-2a)

žádné komentáře | přidat komentář

Skutky 4,19

17. únor 2009 | 05.32 | rubrika: Ranní verše

Petr a Jan jim odpověděli: Myslíte, že je v Božích očích správné, abychom poslouchali vás více než Boha? (Skut 4,19)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 133,1.3

16. únor 2009 | 05.47 | rubrika: Ranní verše

Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně! Tam udílí Hospodin své požehnání, život navěky. (Žalm 133,1.3)

žádné komentáře | přidat komentář

Mat 6,9

15. únor 2009 | 07.54 | rubrika: Ranní verše

Když však ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a pomodli se ke Svému Otci skrytě a Bůh, který vidí, co je skryté, ti odplatí. Mat 6,9

žádné komentáře | přidat komentář

Gen 2k

14. únor 2009 | 07.47 | rubrika: Ranní verše

Proto Bůh požehnal sedmému dni a posvětil jej, protože v něm ustal od práce, na níž pracoval, tvoře svět.Gen 2k

žádné komentáře | přidat komentář

Skutky 1:7-8

13. únor 2009 | 07.01 | rubrika: Ranní verše

Není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci. Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. (Skutky 1:7-8)

žádné komentáře | přidat komentář

Chraň svoje srdce – John Eldredge

12. únor 2009 | 06.42 | rubrika: Čtenářský deník

Chraň svoje srdce – John Eldredge

Jen

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 325x

Muž a žena - Larry Crabb

12. únor 2009 | 06.32 | rubrika: Čtenářský deník

Muž a žena -  Larry Crabb


žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 236x

Římanům 12,3

12. únor 2009 | 06.19 | rubrika: Ranní verše

Nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. (Římanům 12,3)

žádné komentáře | přidat komentář

Římanům 12,10nn

11. únor 2009 | 05.51 | rubrika: Ranní verše

V pilnosti buďte vytrvalí, ve službě Pánu horliví, v naději radostní, v soužení trpěliví, v modlitbě vytrvalí, věnujte se pohostinnosti.(Římanům 12,10nn)

žádné komentáře | přidat komentář

Římanům 12,2

10. únor 2009 | 05.58 | rubrika: Ranní verše

Nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.(Římanům 12,2)

žádné komentáře | přidat komentář

Jakubova 1,19

9. únor 2009 | 06.08 | rubrika: Ranní verše

Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu.(Jakubova 1,19)

žádné komentáře | přidat komentář

fráze

8. únor 2009 | 07.20 | rubrika: Espanol english

Abych řekla pravdu...

A decir verdad...

To tell the truth...

Už aby byl pátek.

Ojalá sea el viernes.

Roll on friday.

Měl bys to alespoň zkusit.

Por lo menos deberías probarlo.

You should at least try it.

Ať se stane cokoli...

Pase

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 131x

5. Mojžíšova 11,1

8. únor 2009 | 07.07 | rubrika: Ranní verše

Budeš milovat Hospodina, svého Boha, budeš dbát na to, co ti svěřil, na jeho nařízení, práva a přikázání po všechny dny. (5. Moj 11,1)

žádné komentáře | přidat komentář

Jan 7,3

7. únor 2009 | 07.57 | rubrika: Ranní verše

A to je ten věčný život - aby poznali tebe, jediného pravého Boha, a toho, jehož jsi poslal, Ježíše Krista (Jan 7,3)

žádné komentáře | přidat komentář

1.Janova 4,12

6. únor 2009 | 05.57 | rubrika: Ranní verše

Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.(1.Janova 4,12)

žádné komentáře | přidat komentář

Izajáš 30,15

5. únor 2009 | 06.44 | rubrika: Ranní verše

Nebot toto pravi Panovnik Hospodin, Svaty Izraele: "V obraceni a ztiseni bude vase spasa, v klidu a duvere vase vitezstvi. (Iz 30,15)

žádné komentáře | přidat komentář

Exodus 15,11

4. únor 2009 | 06.42 | rubrika: Ranní verše

Kdo je jako ty mezi bohy, Hospodine? Kdo je jako ty - mohutný ve svatosti, úžasný ve chvalách, konající divy? (Exodus 15,11)

žádné komentáře | přidat komentář

Židům 6,10

3. únor 2009 | 05.53 | rubrika: Ranní verše

Bůh není nespravedlný, a proto nezapomene, jak jste se činem své lásky k němu přiznali, když jste sloužili a ještě sloužíte bratřím. (Židům 6,10)

žádné komentáře | přidat komentář

Lukáš 12. a 7. kapitola

2. únor 2009 | 05.53 | rubrika: Ranní verše

Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. (L12,48)Komu se málo odpouští, málo miluje.(L 7,47)
 

žádné komentáře | přidat komentář

LÁSKA BEZ PODMÍNEK

1. únor 2009 | 07.42 | rubrika: Čtenářský deník

LÁSKA BEZ PODMÍNEK - John Powell

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 235x

Jozue 24,15

1. únor 2009 | 07.31 | rubrika: Ranní verše

 Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.(Joz 24,15)

žádné komentáře | přidat komentář