Exodus 15,2-3

31. leden 2011 | 06.00 | rubrika: Ranní verše

Má síla, má píseň je Hospodin,
to on se stal mým spasením.
Toto je můj Bůh a já ho chci chválit,
Bůh mého otce, chci ho velebit.
(Exodus 15,2-3)

žádné komentáře | přidat komentář

Marek 14,38

30. leden 2011 | 06.00 | rubrika: Ranní verše

Bděte a modlete se, abyste nepodlehli pokušení. Duch je odhodlaný, ale tělo malátné. (Marek 14,38)

žádné komentáře | přidat komentář

Mk14

29. leden 2011 | 06.00 | rubrika: Ranní verše

Ještě pořád spíte a odpočíváte? Dost už! Pohleďte, přišla chvíle, kdy je Syn člověka vydáván do rukou hříšníků. Vstávejte, pojďme! Můj zrádce už je blízko. Mk14

žádné komentáře | přidat komentář

Přísloví 24,1-2

28. leden 2011 | 06.00 | rubrika: Ranní verše

K zlým lidem nechovej žádnou závist,
po jejich společnosti nedychti.
2V srdcích přemýšlejí o násilí,
svými rty mluví, aby trápili.
(Přísloví 24,1-2)

žádné komentáře | přidat komentář

Přísloví 23,17

27. leden 2011 | 06.00 | rubrika: Ranní verše

Závist k hříšníkům v srdci nechovej,
v úctě k Hospodinu žij každý den.
(Přísloví 23,17)

žádné komentáře | přidat komentář

Přísloví 23,9

26. leden 2011 | 06.00 | rubrika: Ranní verše

Cokoli říkat tupci je zbytečné,
moudrostí tvých slov jen pohrdne.
(Přísloví 23,9)

žádné komentáře | přidat komentář

Př 23,4-5

25. leden 2011 | 06.00 | rubrika: Ranní verše

Nenič se honbou za bohatstvím,
měj rozum a rychle přestaň s tím.
Jen je zahlédneš, bohatství už tu není,
roztáhne křídla jako orel, k nebi uletí!
(Př 23,4-5)

žádné komentáře | přidat komentář

Tt 2:14

24. leden 2011 | 06.00 | rubrika: Ranní verše

On dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z veškeré nepravosti a očistil si pro sebe zvláštní lid, horlivý konat dobro.  (Tt 2:14)

žádné komentáře | přidat komentář

Ž 20:8

23. leden 2011 | 06.00 | rubrika: Ranní verše

Jedni ve vozy, jiní zas v koně doufají, nám je nadějí náš Bůh - má jméno Hospodin!  (Ž 20:8)

žádné komentáře | přidat komentář

Tt 3:14

22. leden 2011 | 06.00 | rubrika: Ranní verše

 Ti, kdo patří k nám, ať se učí věnovat dobrým skutkům, aby uměli pomáhat v nouzi a nebyli neužiteční.  (Tt 3:14)

žádné komentáře | přidat komentář

1. Jan 4,15-16

21. leden 2011 | 06.00 | rubrika: Ranní verše

Kdokoli vyznává, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.
Bůh je láska. Kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm.
(1. Jan 4,15-16)

žádné komentáře | přidat komentář

1. Jan 4,10

20. leden 2011 | 06.00 | rubrika: Ranní verše

V tom je láska, ne že my jsme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy. (1. Jan 4,10)

žádné komentáře | přidat komentář

1.Jan 4,9

19. leden 2011 | 06.00 | rubrika: Ranní verše

V tom se projevila Boží láska k nám, že svého Syna, toho jednorozeného, poslal Bůh na svět, abychom skrze něj získali život.  (1.Jan 4,9)

žádné komentáře | přidat komentář

1. Jan 4,7

18. leden 2011 | 06.00 | rubrika: Ranní verše

Milujme jedni druhé, milovaní – vždyť láska je z Boha. Každý, kdo miluje, se narodil z Boha a zná Boha. (1. Jan 4,7)

žádné komentáře | přidat komentář

Přísloví 14,16-17

17. leden 2011 | 06.00 | rubrika: Ranní verše

Moudrý je opatrný a varuje se zla,
tupec jde bezstarostně dál.
Unáhlený člověk dělá hlouposti,
lstivý člověk bývá v nenávisti.
(Přísloví 14,16-17)

žádné komentáře | přidat komentář

Přísloví 14,3

16. leden 2011 | 06.00 | rubrika: Ranní verše

Hlupákovi pýcha z pusy vyráží,
moudré ochrání jejich rty.
(Přísloví 14,3)

žádné komentáře | přidat komentář

Přísloví 14,2

15. leden 2011 | 06.00 | rubrika: Ranní verše

Hospodina ctí, kdo žije v poctivosti,
kdo jedná křivě, ten jím pohrdá.
(Přísloví 14,2)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 50,23

14. leden 2011 | 06.00 | rubrika: Ranní verše

Kdo přináší oběť vděčnosti, ten mě ctí; kdo svoje cesty napraví, tomu ukážu Boží spasení! (Žalm 50,23)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 50,14

13. leden 2011 | 06.00 | rubrika: Ranní verše

Přinášej Bohu oběť vděčnosti, své sliby plň před Nejvyšším. Volej mě v den svého soužení, vysvobodím tě a ty mě oslavíš! (Žalm 50,14)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 50,1;5

12. leden 2011 | 06.00 | rubrika: Ranní verše

Hospodin, Bůh bohů, promlouvá, celou zem svolává: Shromážděte mi moje ctitele, ty, kteří skrze oběť jsou se mnou ve smlouvě! (Žalm 50,1;5)

žádné komentáře | přidat komentář

1Tm 6:12

11. leden 2011 | 06.00 | rubrika: Ranní verše

Bojuj ten dobrý boj víry. Chop se věčného života, k němuž jsi povolán, a k němuž ses přihlásil jasným vyznáním před mnoha svědky.  (1Tm 6:12)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 89,16

10. leden 2011 | 06.00 | rubrika: Ranní verše

Blaze národu, jenž umí Hospodina velebit;
ve světle tvé tváře takoví smějí žít.
17Ve tvém jménu radují se celé dny,
tvá spravedlnost jim dává vítězství.

(Žalm 89,16)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 89, 8

9. leden 2011 | 06.00 | rubrika: Ranní verše

Velikou bázeň Bůh v radě svatých vzbuzuje, je mnohem hroznější než všichni kolem něj. Hospodine Bože zástupů, kdo je jako ty – mocný Hospodin? (Žalm 89, 8)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 89,2

8. leden 2011 | 06.00 | rubrika: Ranní verše

Hospodine, o tvé lásce chci zpívat napořád, navěky chci svými ústy tvou věrnost zvěstovat! (Žalm 89,2)

žádné komentáře | přidat komentář

List Jakubův 1,26

7. leden 2011 | 06.00 | rubrika: Ranní verše

Kdo se považuje za křesťana a přitom nedovede ovládnout svůj ostrý jazyk, klame sám sebe a jeho zbožnost je bezcenná. (List Jakubův 1,26)

žádné komentáře | přidat komentář

List Jakubův 1,21

6. leden 2011 | 06.00 | rubrika: Ranní verše

Odstraňte ze svého života všechnu špinavost a zpupnost a vpusťte do něho Boží slovo, které má moc od základu vás proměnit. (List Jakubův 1,21)

žádné komentáře | přidat komentář

List Jakubův 1,19

5. leden 2011 | 06.00 | rubrika: Ranní verše

Drazí, nezapomeňte, že člověk má vždy s ochotou naslouchat, s rozvahou mluvit a nemá se dát vyprovokovat k hněvu.  (List Jakubův 1,19)

žádné komentáře | přidat komentář

List Jakubův 1, 12

4. leden 2011 | 06.00 | rubrika: Ranní verše

Dobře bude tomu, kdo obstojí ve zkouškách. Jako odměnu obdrží život, který Pán slíbil těm, kdo ho milují. (List Jakubův 1, 12)

žádné komentáře | přidat komentář

List Jakubův 1,5n

3. leden 2011 | 06.00 | rubrika: Ranní verše

Nevíte-li, jak si počínat, žádejte Boha o moudrost a on vám ji dá štědře a rád. Proste o ni s důvěrou a bez pochyb. (List Jakubův 1,5n)

žádné komentáře | přidat komentář

List Jakubův 1, 2n

2. leden 2011 | 06.00 | rubrika: Ranní verše

Vím, že máte mnoho nesnází a pokušení. Radujte se z toho, protože čím obtížnější bude cesta vaší víry, tím více poroste vaše vytrvalost. (List Jakubův 1, 2n)

žádné komentáře | přidat komentář

Gn 42,1

1. leden 2011 | 06.00 | rubrika: Ranní verše

Když Jákob viděl, že v Egyptě prodávají obilí, vytkl svým synům: "Co se díváte jeden na druhého?" (Gn 42,1)

žádné komentáře | přidat komentář