Žalm 25,8-9

31. leden 2010 | 07.32 | rubrika: Ranní verše

Hospodin je dobrotivý, přímý, proto ukazuje hříšným cestu. On pokorné vede cestou práva, on pokorné učí chodit po své cestě. (Žalm 25,8-9)

žádné komentáře | přidat komentář

1. List Petrův 1,14n

30. leden 2010 | 08.14 | rubrika: Ranní verše

Jako poslušné děti nedejte se opanovat žádostmi, které vás ovládaly předtím, v době vaší nevědomosti, ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života.

(1. List Petrův 1,14n)

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 43,15

29. leden 2010 | 07.45 | rubrika: Ranní verše

Já, Hospodin, jsem váš Svatý, stvořitel Izraele, váš Král. (Iz 43,15)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 89,9

28. leden 2010 | 08.24 | rubrika: Ranní verše

Hospodine Bože zástupů, kdo je jako ty – mocný Hospodin? Za všech okolností věrný jsi! (Žalm 89,9)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 89,2

27. leden 2010 | 07.21 | rubrika: Ranní verše

Hospodine, o tvé lásce chci zpívat napořád, navěky chci svými ústy tvou věrnost zvěstovat! (Žalm 89,2)

žádné komentáře | přidat komentář

1. Kor 9,24

26. leden 2010 | 07.24 | rubrika: Ranní verše

Copak nevíte, že všichni závodníci běží, ale jen jeden zvítězí a získá odměnu? Běžte tak, abyste ji získali. (1. Kor 9,24)

žádné komentáře | přidat komentář

Charles Spurgeon

25. leden 2010 | 07.49 | rubrika: Citáty

Charles Spurgeon

  • Ten, kdo nikdy a nikoho necituje, nebude ani sám citován.

Jan 8,12

25. leden 2010 | 07.48 | rubrika: Ranní verše

Ježíš k nim pak znovu promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude už chodit v temnotě, ale bude mít světlo života. (Jan 8,12)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 91,2

24. leden 2010 | 06.16 | rubrika: Ranní verše

Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám." (Žalm 91,2).

žádné komentáře | přidat komentář

Juda 21

23. leden 2010 | 09.37 | rubrika: Ranní verše

...uchovávejte se v Boží lásce a očekávejte, že vás milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista dovede k věčnému životu. (Juda 21)|

žádné komentáře | přidat komentář

Mt 10,42

22. leden 2010 | 08.35 | rubrika: Ranní verše

Kdo by třeba jen podal pohár studené vody jednomu z těchto maličkých, protože je to můj učedník, amen, říkám vám, že nepřijde o svou odplatu. (Mt 10,42)

žádné komentáře | přidat komentář

2. Kor 5,19

21. leden 2010 | 08.31 | rubrika: Ranní verše

Bůh v Kristu uzavřel se světem mír! Přestal lidem počítat viny a zprávu o tom smíření svěřil nám. (2. Kor 5,19)

žádné komentáře | přidat komentář

Lukáš 8,50

20. leden 2010 | 06.50 | rubrika: Ranní verše

Ježíš to uslyšel a řekl: "Neboj se, jen věř a bude zachráněna." (Lukáš 8,50).

žádné komentáře | přidat komentář

Gal 3,26n

19. leden 2010 | 07.56 | rubrika: Ranní verše

Všichni jste se vírou v Krista Ježíše stali Božími dětmi. Všichni, kdo jste pokřtěni do Krista, jste se do Krista oblékli. (Gal 3,26n)

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 43,11n

18. leden 2010 | 08.22 | rubrika: Ranní verše

Já, já jsem Hospodin, kromě mne žádný spasitel není.Já jsem oznamoval a zachraňoval, já jsem ohlašoval, a nikdo cizí mezi vámi. (Iz 43,11n).

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 43,10

17. leden 2010 | 07.12 | rubrika: Ranní verše

Mými svědky jste vy, je výrok Hospodinův, a můj služebník, jehož jsem vyvolil. Tak mě poznáte a uvěříte mi a pochopíte, že to jsem já... (Iz 43,10)

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 42,18n

16. leden 2010 | 08.15 | rubrika: Ranní verše

Slyšte, hluší, prohlédněte, slepí, ať vidíte! Kdo byl slepý, ne-li můj služebník? Kdo byl hluchý jako můj posel, jehož jsem vyslal? (Iz 42,18n)

žádné komentáře | přidat komentář

2. Kor 1,6

15. leden 2010 | 08.09 | rubrika: Ranní verše

Můžete se spolehnout, že čím víc utrpení podstoupíme pro Krista, tím hojněji nás zahrne svou útěchou a povzbuzením. (2. Kor 1,6)

žádné komentáře | přidat komentář

Římanům 6,12n

14. leden 2010 | 08.22 | rubrika: Ranní verše

Zlo už nesmí nabýt vrchu ve vašem jednání. Nestůjte znovu v jeho službách, ale dejte se plně k dispozici Bohu. (Římanům 6,12n)

žádné komentáře | přidat komentář

1. Tim 1,5

13. leden 2010 | 08.53 | rubrika: Ranní verše

Cílem našeho snažení musí být láska, která pramení z čistého srdce, z dobrého svědomí a opravdové víry. (1. Tim 1,5)

žádné komentáře | přidat komentář

Př 27,1n

12. leden 2010 | 08.27 | rubrika: Ranní verše

Nechlub se tím, co bude zítra – netušíš ani, co bude dnes! Ať tě chválí druzí, a ne tvá vlastní ústa, ať jsou to cizí, a ne tvé vlastní rty. (Př 27,1n)

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 42,16

11. leden 2010 | 05.02 | rubrika: Ranní verše

Slepé povedu cestou, již neznají, stezkami, o nichž nic nevědí, je budu vodit. Toto jsou věci, jež učiním, od toho neupustím. (Iz 42,16)

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 42,9

10. leden 2010 | 06.37 | rubrika: Ranní verše

Hle, už nastalo, co bylo na počátku, teď oznamuji nové věci. Dříve než vyraší, vám je ohlašuji. (Iz 42,9)

žádné komentáře | přidat komentář

Římanům 8,5

9. leden 2010 | 09.53 | rubrika: Ranní verše

Jestliže někdo žije podle své přirozenosti, je ovládán sobeckými touhami. Žije-li však v někom Boží Duch, je jím také usměrňován. (Římanům 8,5)

žádné komentáře | přidat komentář

Izajáš 51:12

8. leden 2010 | 08.43 | rubrika: Ranní verše

Já, já jsem váš utěšitel. Proč se tedy bojíš člověka, jenž umírá, lidského syna, který je jak tráva? (Izajáš  51:12)

žádné komentáře | přidat komentář

Př 12,10

7. leden 2010 | 05.01 | rubrika: Ranní verše

Spravedlivý cítí i se svým dobytkem, kdežto nitro svévolníků je nelítostné. (Př 12,10).

žádné komentáře | přidat komentář

Př 17,9

6. leden 2010 | 14.47 | rubrika: Ranní verše

Kdo stojí o lásku, odpouští provinění, ale kdo je stále připomíná, rozlučuje důvěrné přátele.  (Př 17,9).

žádné komentáře | přidat komentář

Naděje pro žíznící...

5. leden 2010 | 08.08 | rubrika: Ranní verše

Utištění ubožáci hledají vodu, jazyk jim žízní prahne. Já, Bůh, je neopustím. Na holých návrších otevřu vodní proudy, na pláních prameny vod. (Iz 41,17n)

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 41,14

4. leden 2010 | 09.01 | rubrika: Ranní verše

Neboj se, červíčku Jákobův, hrstko Izraelova lidu . Já jsem tvá pomoc, je výrok Hospodinův, tvůj vykupitel je Svatý Izraele. (Iz 41,14)

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 41,10b

3. leden 2010 | 06.39 | rubrika: Ranní verše

Nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. (Iz 41,10b)

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 41,10a

2. leden 2010 | 07.41 | rubrika: Ranní verše

Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh.  (Iz 41,10a)

žádné komentáře | přidat komentář

Snad příště ponese ovoce,,,

1. leden 2010 | 09.45 | rubrika: Ranní verše

Hle, už po tři léta přicházím pro ovoce z tohoto fíkovníku a nic nenalézám. Vytni jej! Proč má kazit i tu zem? ...Pane, ponech ho ještě tento rok, až jej okopám a pohnojím. Snad příště ponese ovoce... (Lukas 13,7n) ...Plodny novy rok prejeme.

žádné komentáře | přidat komentář