Žalm 71,15

31. leden 2009 | 07.20 | rubrika: Ranní verše

Vyprávět budu o tvé spravedlnosti, celý den mluvit o tvém spasení, ač nevím ani, jak je vypočíst  (Žalm 71,15)

žádné komentáře | přidat komentář

Úchvatná - John Eldredge, Stasi Eldredge

30. leden 2009 | 08.46 | rubrika: Čtenářský deník

Úchvatná - John Eldredge, Stasi Eldredgeová


Odhalte tajemství ženské duše Proč je tak obtížné vybudovat smysluplná

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 1.321x

Uspořádej svůj svět - Gordon MacDonald

30. leden 2009 | 08.29 | rubrika: Čtenářský deník

Uspořádej svůj svět - Gordon MacDonald

Ve světě, v němž jsme denně zaplavováni množstvím informací a změn, není vůbec snadné

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 224x

Zdravý vztah k církvi

30. leden 2009 | 08.27 | rubrika: O Duchovním životě

Zdravý vztah k církvi

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 104x

práce s mládeží - růst v dovednostech

30. leden 2009 | 08.25 | rubrika: O Duchovním životě

Růst v dovednostech ve službě

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 71x

Evangelizace

30. leden 2009 | 08.18 | rubrika: O Duchovním životě
žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 113x

Duchovní rodičovství

30. leden 2009 | 08.15 | rubrika: O Duchovním životě

Duchovní rodičovství

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 105x

5. Člověk je naplánován, aby naplnil poslání

30. leden 2009 | 08.07 | rubrika: 5 Životních záměrů

5Člověk je naplánován, aby naplnil poslání

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 108x

4. Člověk je naplánován, aby sloužil Bohu

30. leden 2009 | 08.05 | rubrika: 5 Životních záměrů

4Člověk je naplánován, aby sloužil Bohu

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 85x

3. Člověk je naplánován,aby se stal podob. Kristu

30. leden 2009 | 08.03 | rubrika: 5 Životních záměrů

3Člověk je naplánován, aby se stal podobným Kristu

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 73x

2. Člověk je naplánován pro Boží rodinu

30. leden 2009 | 08.01 | rubrika: 5 Životních záměrů

2Člověk je naplánován pro Boží rodinu

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 116x

1. Člověk je naplánován k Boží radosti

30. leden 2009 | 07.57 | rubrika: 5 Životních záměrů

S každým člověkem, který přijal Ježíše jako svého Pána a Spasitele – stal se křesťanem, má Bůh své záměry.

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 108x

Jak vidí Bible člověka

30. leden 2009 | 07.55 | rubrika: O Duchovním životě


Jak vidí Bible člověka


Člověk je na počátku Bible, v knize Genesis, uváděn ve vší slávě. Už při stvoření dává Bůh člověku mimořádnou péči. Všechno ostatní tvorstvo Bůh učinil svým slovem jako živé. Člověka však uhnětl z prachu, obrazně řečeno, vlastníma rukama. První jako mrtvé tělo,

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 97x

Zpovědní zrcadlo

30. leden 2009 | 07.44 | rubrika: O Duchovním životě

Zpovědní zrcadlo

komentáře (1) | přidat komentář | přečteno: 4.274x

(J 15,16) a (Jk 1,5)(Žalm 111,10a)

30. leden 2009 | 07.31 | rubrika: Ranní verše

Já jsem si vybral vás, ne vy mne. Vybavil jsem vás k tomu, abyste žili plodný život, který by před Bohem obstál. Proste a Otec vám to dá.

(J 15,16)

Nevíte-li, jak si počínat, žádejte Boha o moudrost a on vám ji dá štědře a rád.  Počátek moudrosti je bát se Hospodina...

(Jk 1,5)(Žalm 111,10a)

žádné komentáře | přidat komentář

On-line kázání nebo semináře

30. leden 2009 | 07.18 | rubrika: Odkazy

Jedna z mých oblíbených volnočasových aktivit je poslouchání kázání, seminářů, konferencí nebo přednášek ve formátu mp3, které je možná stáhnout na internetu. Tady jsou odkazy na některé z mých nejoblíbenějších:

http://novezacatky.cz/ ... kázání převážně Jerryho Lillarda (anglicky s českým překladem)

http://www.kctesin.cz/index.php?body=stazeni&kat_id=kazani ... kázání převážně Bohuslava Wojnara

http://www.slovozivota.cz/audio_video ... kázání růszných kazatelů Slova Života

http://cb.cz/praha1/listy/odkazy/audio.php ... kázání převážně Petra Grulicha nebo Pavla Plchota (možno poslouchat živě každou neděli v 10 hod)

http://cb.cz/trinec.listna/kazani ... kázání převážně Otty Rusnoka z CB třinec

http://www.cb.cz/trebic/start.php?a=kazani-mp3 ... různá kázání z CB Třinec

http://www.sir.zde.cz/bohosluzby/2008/ ... růszná bohoslužby Smíchovského internetového rádio

http://www.radio7.cz/inclupages.php?page=porady_download ... archiv pořadů ke stažení TWR

http://www.bjb-as.estranky.cz/stranka/mp3_kazani_chvaly ... kázání i chvály BJB Aš

http://www.hcjb.cz/ ... možnost stažení mnoha přednášek na růszná témata (O Bohu, cirkvi, člověku, spáse... o stvoření)

http://portal.kam.cz/ ... možnost stažení některých přednášek a seminářů Kresťanské akademie mladých

žádné komentáře | přidat komentář

Láska

29. leden 2009 | 08.06 | rubrika: O Lásce

Nezáleží na tom, kolik toho vlastníme, ale na tom, jestli z toho, co máme, umíme dávat...

Nezáleží na tom, zda se umíme veselit, ale na tom, zda dovedeme přinášet radost druhým...

Nezáleží na tom, jestli jsme šťastni, ale na tom, jak umíme druhé lidi udělat šťastnými...

Nezáleží na tom, zda jsme milováni, ale na tom, zda milujeme jiné a jsme jim požehnáním...

Nezáleží na tom, umíme-li se prosadit, ale na tom, jestli umíme přemáhat sami sebe...

žádné komentáře | přidat komentář

ranní verše

29. leden 2009 | 07.59 | rubrika: Ranní verše

A tak ti, kteří trpí podle vůle Boží, ať svěří své duše věrnému Stvořiteli a činí dobré. (1. Petrova 4,19)

Odhoďte od sebe všechny nevěrnosti, jichž jste se dopouštěli, a obnovte své srdce a svého ducha. Proč byste měli zemřít, dome izraelský?(Ezechiel 18,31)

Bůh není nespravedlivý, a proto nezapomene, jak jste se činem své lásky k němu přiznali, když jste sloužili a ještě sloužíte bratřím. (Židům 6,10)

Když jste nyní přijali pravdu a tak očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, z upřímného srdce vytrvale se navzájem milujte. (1 Pt 1,22)
Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť radostného dárce miluje Bůh. (2. Korintským 9,7)

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete. Nebuďe lehkomyslní, ale moudří. Doba je vážná, a proto nejednejte bezmyšlenkovitě, ale ve všem se snažte rozpoznat  a vyplnit Boží vůli. Neholdujte alkoholu, číhá v něm mnohé nebezpečí, raději se nechte naplnit Duchem Božím. (Ef 5,15nn)

Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jen jemu, své spáse. (Žalm 42,6)

Bůh vás povolal ke svobodě. Nezneužívejte ji však k prosazování vlastních zájmů. Naopak, v lásce si navzájem pomáhejte. (Ga 5,13)

Kdo mluví sám za sebe, hledá svou vlastní slávu; kdo však hledá slávu toho, který ho poslal, ten je pravdivý a není v něm nepravosti. (J 7,18)

Zatroubil sedmý anděl. A ozvaly se mocné hlasy v nebi: "Vlády nad světem se ujal náš Pán a jeho Mesiáš; a bude kralovat na věky věků." (Zj 11,15)

Hospodin na lidi pohlíží z nebe, chce vidět, má-li kdo rozum, dotazuje-li se po Boží vůli. (Zalm 14,2)

U mého Otce je domov pro všechny. Odcházím, abych vám připravil místo. Až ho připravím, přijdu, vezmu si vás k sobě a zůstanete se mnou. (Jan 14,2n)

To, co sníte, nemůže nijak ublížit vaší duši; ničíte ji však, když se zabýváte nečistými a zlými myšlenkami a šíříte je kolem sebe. (Mk 7,15)

Nemilujme jenom slovy, ale opravdovými činy.
Taková láska nám dá vnitřní jistotu a uspokojí naše svědomí.  (1 J 3,18-19)

Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Až bude ta potrava v mém domě,pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zástupů: Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji na vás požehnání? A bude po nedostatku. (Mal 3,10) Prvotiny raných plodů své role přineseš do domu Hospodina, svého Boha. (Exodus 23,19)

Ježíš řekl: Já jsem cesta k Bohu, pravda o Bohu a život s Bohem. Proto k mému Otci můžete přijít jen skrze mne. (J 14,6) Dobre rano

Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem. (Ko 3,1n)

Moudrost, ta je u Boha, i bohatýrská síla, u něho je rozvaha i rozum. Co rozboří, nikdo nezbuduje, zavře dveře za někým a otevřít je nelze. (Jb12,13n)

Vzdyť Hospodin Bůh je slunce i štít! Milost i slávu dává Hospodin, neupře žadné dobro upřímným. (Z 84:12)

Své myšlení i jednání podrobuj neustále kontrole. Od pravdy neuhýbej a Bůh požehná tobě i těm, kteří jsou ti svěřeni. (1 Tim 4,16)

Ano i vlasy na vaší hlavě jsou všecky spočteny. Nebojte se, máte větší cenu než mnoho vrabců. (L 12,7)

Tomu, který má moc uchránit vás před pádem a dovést vás do své slávy neposkvrněné a šťastné - jedinému moudrému Bohu, našemu Spasiteli - jemu buď sláva...Juda 24-25a

Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. (Lukáš 11:10)

Neboj se. Já jsem Ten první i poslední, ten Živý. Byl jsem mrtvý, a hle, jsem živý na věky věků. Amen. Já mám klíče smrti i záhrobí. (Zj 1:17b-18)
 

žádné komentáře | přidat komentář

Zachariáš 4,6 a Matouš 5,9

29. leden 2009 | 06.47 | rubrika: Ranní verše

Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin. (Zachariáš 4,6)
Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.
(Matouš 5,9)

žádné komentáře | přidat komentář

Zjevení 3,8

28. leden 2009 | 06.39 | rubrika: Ranní verše

Vím o tvých skutcích. Hle, otevřel jsem před tebou dveře a nikdo je nemůže zavřít. Neboť ačkoli máš malou moc, zachoval jsi mé slovo a mé jméno jsi nezapřel. (Zjevení 3,8)

žádné komentáře | přidat komentář

O strachu a starostech

27. leden 2009 | 06.40 | rubrika: Citáty

Děláme si starosti, co z dítěte zítra bude a při tom zapomínáme, že je něčím už dnes.

Nemůžeš zabránit tomu, aby problémy přicházely, ale nemusíš jim nabízet židli.

Strach je rakovinou lidské duše.

Starosti jsou temná komora, kde se vyvíjejí negativa.

Nikdy se neraď se svým strachem. (Andrew Jackson)

Jestli si děláš starosti, nemodlil ses. Jestli ses modlil, nedělej si starosti.

Úzkost je nejen bolest, za kterou musíme Boha prosit, aby ji utišil, ale také slabost, za kterou ho musíme prosit o odpuštění, neboť nám řekl, že si nemáme dělat starost o zítřek. (C.S. Lewis)

Neexistuje vetší mrhání časem, než starosti.

Starosti neubírají zítřku jeho trápení, ubírají dnešku jeho sílu. (Corrie ten Boom)

Starosti jsou jako houpací křeslo. Můžeš se tím zaměstnat, ale nikam se tím nedostaneš.


Úzkost je přirozený důsledek toho, když své naděje soustředíme kolem něčeho, v čem není Bůh a jeho vůle pro nás. (Billy Graham)

Nejlepší způsob, jak uniknout problémům, je vyřešit je.

Lítost nad včerejškem a strach ze zítřka jsou zloději, kteří nás okrádají o chvíle dneška.

Odpočinek (Matouš 11,29)

27. leden 2009 | 06.38 | rubrika: Ranní verše

Toto praví Ježíš Kristus: "Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším."(Matouš 11,29)

žádné komentáře | přidat komentář

O spasení (Efezskym 2,8-9)

26. leden 2009 | 15.09 | rubrika: Ranní verše

Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. (Efezskym 2,8-9)
 

žádné komentáře | přidat komentář

Filipským 1,6

26. leden 2009 | 06.26 | rubrika: Ranní verše

Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista.(Filipským 1,6)

žádné komentáře | přidat komentář

O víře

26. leden 2009 | 06.26 | rubrika: Citáty

Věřím, že existuje slunce, i když nesvítí. Věřím v lásku, i když jsem sám. Věřím v Boha, i když právě mlčí.

Nejen že hřích brání modlitbě, modlitba také brání hříchu. Jsou to opačné hodnoty. Čím míň nám vadí hřích, tím míň se budeme modlit. Čím víc se budeme modlit, tím vážnější pro nás hřích bude. Oboje je mocná síla. Která hýbe tebou? (Dr. Alvin Vander Griend)

Čím déle to odkládáš, tím silnějším a zakořeněnějším se hřích stává. Když nedokážeš ohnout prut, jak budeš moci ohnout strom? (Richard Baxter)

Pravou podstatou pokušení je pozvání žít nezávisle na Bohu. (Neil Anderson)

Víra vidí neviditelné, veří v neuvěřitelné a přijímá nemožné. (Corrie ten Boom)

Víra je přesvědčení, že Bůh ví o životě víc než my, a že nás jím provede. (Max Lucado)

Víra je pták, který zpívá zatímco je ještě noc. (Max Lucado)

Víra je schopnost nepanikařit.

Víra dělá věci možnými, nikoli jednoduchými. (Sally Nguyen)

Víra neznamená věřit, že Bůh udělá to, co chceme. Víra znamená věřit, že Bůh udělá to, co je správné. (Max Lucad)

Víra od Boha očekává to, co je nad všechna očekávání. (Andrew Murray)

citáty o Bohu

25. leden 2009 | 07.26 | rubrika: Citáty

Slova, která nepřinášjí Kristovo světlo, jen prohlubují temnotu. (Matka Tereza)

Kdyby Bůh byl dost malý na to, aby mohl být pochopen, nebyl by dost velký na to, aby byl uctíván

Bůh ti dnes dává darem 86 400 vteřin. Použiješ alespoň jednu, abys mu poděkovat? (William A. Ward)


Malé počty nejsou pro Boha žádný problém. Nic není malé, je-li v tom Bůh. (Dwight L. Moody)

Nikdy si doopravdy neuvědomíš, že Ježíš je všechno, co potřebuješ, dokud Ježíš nebude vším co máš. (Matka Tereza)

Ten kdo má Boha a nic dalšího má víc než ten, kdo má všechno kromě Boha. (C. S. Lewis)

Když už vám nezbývá nic jiného, než Bůh, poprvé si uvědomíte, že mít Boha je víc než dost. (Maude Royden)

Měj nástroje připravené. Bůh se postará o práci. (Charles Kingsley)

Ať je bouře jakákoliv, jsi-li s Bohem, na konci na tebe vždycky čeká duha. (Jerry Cecil)

moudrost

25. leden 2009 | 07.18 | rubrika: Ranní verše

Běda těm, kdo jsou moudří ve vlastních očích a rozumní sami před sebou. (Iz 5,21)
V Kristu jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání.
(Ko 2,3)

žádné komentáře | přidat komentář

2.Petrova 3,9

24. leden 2009 | 07.15 | rubrika: Ranní verše

Pán má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. (2.Petrova 3,9)

žádné komentáře | přidat komentář

Malachiáš 3,16b-18

23. leden 2009 | 05.50 | rubrika: Ranní verše

A byla před Hospodinem sepsána pamětní kniha se jmény těch, kteří se bojí Hospodina a mají na mysli jeho jméno.
Ti budou, praví Hospodin zástupů, v den, který připravuji, mým zvláštním vlastnictvím, budu k nim shovívavý, jako bývá shovívavý otec k synu, jenž mu slouží.
Potom uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a svévolníkem, mezi tím, kdo Bohu slouží, a tím, kdo mu sloužit nechce.
(Mal 3,16b-18)

žádné komentáře | přidat komentář

Galatským 5,16

23. leden 2009 | 05.49 | rubrika: Ranní verše

Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým.(Gal 5,13)

žádné komentáře | přidat komentář

Matouš 5,20

23. leden 2009 | 05.48 | rubrika: Ranní verše

Neboť vám pravím: Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského.(Mt  5,20 )

žádné komentáře | přidat komentář

Matouš 9,13

23. leden 2009 | 05.47 | rubrika: Ranní verše

Jděte a učte se, co to je: 'Milosrdenství chci, a ne oběť'. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky." (Matouš 9,13)

žádné komentáře | přidat komentář

Koloským 4,5n

23. leden 2009 | 05.46 | rubrika: Ranní verše

Jednejte moudře ve styku s okolním světem a využijte čas vám svěřený.
Vaše slovo ať je vždy laskavé a určité; ať víte, jak ke komu promluvit.
(Ko 4,5n)

žádné komentáře | přidat komentář

Koloským 1,9-12

23. leden 2009 | 05.42 | rubrika: Ranní verše

Nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli.
Tak budete svým životem dělat Pánu čest a stále se mu líbit, ve všem ponesete ovoce dobrých skutků, budete růst v poznání Boha,
a z moci jeho božské slávy nabudete síly k trpělivosti a radostné vytrvalosti.
a budete děkovat Otci, který vás připravil k účasti na dědictví svatých ve světle.

(Ko 1,9-12)

žádné komentáře | přidat komentář

Bůh je světlo a není v něm žádná tma.

23. leden 2009 | 05.41 | rubrika: Ranní verše

Bůh je světlo a není v něm žádná tma.
Tvrdíme-li, že máme k Bohu dobrý vztah, a přesto setrváváme ve tmě, lžeme a náš život je nepravdivý. Žijeme-li však stále ve světle Boží přítomnosti, krev Ježíše Krista, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu a nic neruší náš vzájemný vztah.

(1 J 1,5-7 SNC)

žádné komentáře | přidat komentář

Jakub 3,17

23. leden 2009 | 05.39 | rubrika: Ranní verše

Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky.(Jakub 3,17)
 

žádné komentáře | přidat komentář

Židům 13,7

23. leden 2009 | 05.39 | rubrika: Ranní verše

Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život, a následujte je ve víře! (Zd 13,7)
 

žádné komentáře | přidat komentář

Židům 10,35nn

23. leden 2009 | 05.37 | rubrika: Ranní verše

Neztrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna.
Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno.
Vždyť už jen 'docela krátký čas, a přijde ten, který má přijít, a neopozdí se.
Avšak můj spravedlivý - říká Bůh - bude žít, protože uvěřil.
(Zd 10,35nn)

žádné komentáře | přidat komentář

Izajáš 46,10

23. leden 2009 | 05.36 | rubrika: Ranní verše

Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane, od pradávna, co se ještě nestalo. Pravím: Moje rozhodnutí platí a co se mi líbí, uskutečním.(Iz 46,10)

žádné komentáře | přidat komentář

Ozeáš 6,3 a 1. Janův 3,3

23. leden 2009 | 05.35 | rubrika: Ranní verše

Poznávejme Hospodina, usilujme ho poznat. Jako jitřenka, tak jistě on vyjde.(Oz 6,3)
Každý, kdo má tuto naději v něho ,usiluje být čistý, tak jako on je čistý. (1J 3,3)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 51,19

23. leden 2009 | 05.34 | rubrika: Ranní verše

Zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš!
(Z 51,19)

žádné komentáře | přidat komentář

Izajáš 8,11nn

23. leden 2009 | 05.32 | rubrika: Ranní verše

Toto mi praví Hospodin, když mě pevně uchopil svou rukou a varoval mě, abych nechodil cestou tohoto lidu:
"Neříkejte zrada všemu, čemu říká zrada tento lid, a čeho se bojí, toho vy se nebojte a nestrachujte." Dosvědčujte svatost Hospodina zástupů! Jeho se bojte a strachujte.
(Iz 8,11nn)
 

žádné komentáře | přidat komentář

Izajáš 30,15

23. leden 2009 | 05.31 | rubrika: Ranní verše

Neboť toto praví Panovník Hospodin, Svatý Izraele: "V obrácení a ztišení bude vaše spása, v klidu a důvěře vaše vítězství.(Iz 30,15)

žádné komentáře | přidat komentář

2.Korintským 13,11

23. leden 2009 | 05.29 | rubrika: Ranní verše

Žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslní, pokojní, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. (2.Korintským 13,11)

žádné komentáře | přidat komentář

Láska nezná strach

22. leden 2009 | 08.06 | rubrika: O Lásce

"Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání, vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce."  (1J 4:18)